Share Bookmark

Opmerkingen over de geslachten, behandeld in het

Nederland’s Adelsboek

met aanhangsel, Veertig jaren Nederland’s Adelsboek”

door

W.J.J.C. Bijleveld

Oud-hoofdredacteur Nederland’s Adelsboek

1949

N.V. UITGEVERIJ W. P. VAN STOCKUM & ZOON

‘s-Gravenhage

VOORWOORD Toon/Verberg

OPMERKINGEN

over de geslachten, behandeld in het Nederland’s Adelsboek


d’ Ablaing

Geslacht uit Doornik e.o., =>

Aebinga

Geslacht van Friesche heerschappen. =>

van Aefferden

Geslacht van hooge ambtenaren in Opper Gelder. =>

van Aerssen

Patronym van Aert. =>

van Akerlaken

Geslacht, afkomstig uit het land van Altena, waarop het wapen genoegzaam duidt. =>

Alberda

Heerschappen en hoofdelingengeslacht uit de Ommelanden, =>

van Alderwerelt

Vlaamsch geslacht van doopsgezinde kooplieden uit Meenen. =>

Alemans

Geslacht van kleine boeren, dat vermoedelük nog wel bestaat =>

Alewijn

Familie van wisselaars en kooplieden in de 16e eeuw te Amsterdam, =>

van Alphen

Vermoedelijk wel gesproten uit een geslacht van den kleinen, middeleeuwschen, Hollandschen adel, =>

van Asbeck

Westfaalsch oud-adellijk geslacht, reeds in de twaalfde eeuw bekend;=>

d’ Aubremé

Geslacht van Brusselsche kooplieden, =>

d’ Aulnis

Afkomstig uit Mornac in Beneden Poitou. =>

van Aylva

Friesche heerschappen met in 1416 beginnende stamreeks. =>

Backer

Afkomstig uit Drunen, &.Br., =>

van Balveren

In de Betuwe hebben meer geslachten van dezen naam gewoond, dan één. =>

Bangeman Huygens

Voor zoover bekend uit Bergedorf stammend en eind zeventiende eeuw in Hamburg gevestigd.=>

Barnaart

Uit Meenen in Vlaanderen afkomstige timmerlieden, in 1591 uitgeweken =>

Baud

Geslacht van land- en wijnbouwers uit Céligny, =>

de Beaufort

Familie van kleermakers en lakenhandelaars uit Meaux, =>

Beelaerts van Blokland

Onder den naam Lycop vanaf het midden der 14e eeuw in de Majorij van ‘s-Hertogenbosch bekend =>

Beeldsnijder

Familie van landbouwers in Noordveluwe =>

den Beer Portugael

Sinds begin 17e eeuw te Schiedam bekend onder den naam Munnick. =>

de Behr

Luxemburgsche ambtenarenfamilie uit de 18e eeuw. =>

van der Beken Pasteel

Kleine Zuidbrabandsche landadel, a1 midden 14e eeuw bekend =>

de Bellefroid

Kleine adel uit Luikerland, reeds in de 14e eeuw bekend =>

Bentinck

Vermoedehjk reeds in de vroege middeleeuwen uit Oldenburg in de streek ten Z. van Deventer gekomen, =>

van den Berch

Afkomstig uit Rheinland en als ther Poirten, of Poirtman sinds 1519 voorkomend te Nijmegen =>

van Beresteyn

Afkomstig uit Amsterdam, waar de stamvader in 1530 schepen was. =>

Berg

Estlandsche adel, vanaf het midden der 15e eeuw bekend =>

van den Bergh

Bekend sedert eind 16e eeuw in Limburg. =>

Teding van Berkhout

Bekend sinds midden 15e eeuw in Hoorn ,e.o. =>

van Bevervoorden tot Oldemeule

Familie van landbouwers uit de Nedergraafschap Bentheim, =>

de Beyer (1)

Oud, riddermatig, Overbetuwsch geslacht, =>

de Beyer (II)

Een Saksisch officier in Statendienst huwde in Den Bosch 1752. =>

van Beyma

Afstammend van eenen in 1511 voor het eerst genoemden, beklemden kloostermeier =>

Bichon

Zuid-Fransche familie uit Blaye, bekend sinds einde der 16e eeuw; =>

Bicker

Dit is wel het oudste, nog bestaande regentengenslacht van Amsterdam. =>

de Bieberstein

De stamreeks van den Ned. tak begint in den aanvang der 17e eeuw met een Poolsch Graaf, =>

van  Binckhorst

Familie van landbouwers die hunnen naam ontleenen aan het hofhoorig goed B. =>

Bloys van Treslong

Afstammend van Jacob Huybrechtsz., deken v. h.schippersgild =>

Boddaert

In Nieuwkerk, Vlaanderen, sinds midden der 16e eeuw bekend =>

von Boddien

Familie uit Mecklenburg-Schwerin, bekend sinds eind 17e eeuw;=>

van Boecop

Oud-adellijk geslacht, reeds in de 13e eeuw te Epe e.o. bekend.=>

de Boer

Landbouwers uit Oost-Friesland met patronymen, nog in de 18e eeuw.=>

van Boetzelaer

Cleefsch oud-adellijk geslacht, vanaf midden 13e eeuw bekend.=>

Schuurbeque Boeye

Boey is een in onbruik geraakte voornaam. =>

van den Bogaerde

Deze West-Vlaamsche familie begint hare stamreeks met den Bruggeling Jacob v. d. B.=>

du Bois de Ferrieres

Maastrichtsche familie, bekend sinds het midden der 17e eeuw.=>

de Haze Bomme

Familie uit Veere, sinds midden der 17e eeuw bekend =>

Bommel, van

Familie uit Westelijk Noord-Brabant. De stamreeks vangt aan met Joannes, natuurlijk kind van Maria van Dal, =>

von Bönninghausen

Afstammend van een natuurlijken zoon van den Keizerlijken veldmaarschalk v. B., =>

Boogaert

Familie uit Delfland,=>

van der Borch

Geslacht van erfgezetenen te Detmold in het Lipperland =>

de Borchgrave d'Altena

Geslacht afkomstig uit het land van Altena =>

Boreel

De naam is afgeleid van den beroepsnaam Borelli = beul. =>

Borluut

Gentsch patriciërsgeslacht, =>

von dem Borne

Brandenburgsche oude adel, =>

van Borssele

Oud Walcherensch geslacht, =>

Bosch van Oudamelisweerd en van Drakestein

Familie van kleine kooplieden uit de stad Utrecht, =>

van den Bosch

Familie van kleine burgerij uit Rotterdam, =>

von Bose

Saksische oude adel, vanaf begin 14e eeuw bekend. =>

de Bounam de Rijckholt

De naam is luikerwaalsche verhaspeling van Bonhomme =>

Bourcourd

Familie uit Apples bij Morges in Waadtland, =>

Bouwens

De stamreeks vangt aan in het eind der 16e eeuw te Maastricht.=>

Bowier

Militair geslacht uit Cheshire in N.W. Engeland =>

van Braam

Te Gent in Vlaanderen vanaf het midden der 16e eeuw vermeld =>

van Brakell

Nederbetuwsch oud-adellijk geslacht, =>

van den Brandeler

Familie reeds in het midden der 14e eeuw bekend onder den naam van den Emelenberg,=>

Brantsen

Afkomstig van Brant Henricks, die begin 16e eeuw te Ede woonde,=>

de Brauw

Zuid-Brabantsch magistraatsgeslacht ten platten lande=>

van Breugel

Stammend uit Breugel, N.Br. =>

van Brienen

Oud-Veluwsch geslacht van kleinen adel.=>

van Broeckhuysen

Adellijk Veluwsch geslacht =>

van Bronkhorst

Familie van kleine ambtenaren, uit Rhenen afkomstig =>

van der Brugghen

Weselsch regeeringsgeslacht, =>

von Bülow

Mecklenburgsch oud-adellijk, zeer uitgebreid geslacht. =>

van der Burch

Delfland. Afstammend van Adam Claes Toudenzn., =>

van Burmania

Friesche heerschappen, to Birdingaterp genaamd =>

de Bye

Familie uit Lier, rond 1600 uitgeweken =>

van Bylandt

De stamvader is de Geldersche ministeriaal Dirc Doys, =>

Caan

Geslacht van kleine kooplieden, afkomstig uit Delftshaven =>

Calkoen

Afkomstig uit Gorssel en rond 1606 in Amsterdam gekomen, =>

van Camminga

Friesche heerschappen genaamd Eminga uit Stiens =>

van Raab van Canstein

Westfaalsch oud-adellijk geslacht, =>

van Capellen

Oost-Friesch oud-adellijk geslacht, =>

van der Capellen

Cleefsch oud-adellijk geslacht, =>

de Casembroot

Begin 15s eeuw stammend uit Damme, Vlaanderen. =>

Changuion

Familie uit Vitry in Frankrijk en als refugiés ultgeweken =>

de Charon

Kleine adel uit Languedoc, =>

Chassé

Afstammend van een na de herroeping van Edict van Nantes uit Frankrijk gevlucht predikant, =>

du Chastel

Oud-adellijk Henegouwsch geslacht, =>

van Citters

Oorspronkelijk van Seters genaamd =>

Clifford

Familie uit Lincolnshire, =>

Coenen

Een ook blijkens het wapen Brabantsch geslacht, =>

van Coeverden

Stammende uit de Rijks-onmiddelbare Heeren van Borculo, =>

van Collen

Akensch geslacht =>

Collot d'Escury

Kleine adel uit Picardië, =>

de Constant Rebecque

Familie van kooplieden te Genève en Lausanne, =>

Cornets de Groot

Delftsch regeeringsgeslacht, =>

de Court

Familie van kooplieden uit Saintonge, =>

de la Court

Familie uit Tongeren, =>

de Crassier

Oorspronkelijk le Crachier genaamd, =>

Creutz

Finsche familie, =>

Custis

Engelsche familie uit Lancester, =>

von Daehne

Afstammend van een timmerman te Riga, =>

Dedel

Reeds midden 14e eeuw in de regeering van Utrecht, =>

van Dedem

Bentheimsch oud-adellijk geslacht uit het huis Wesenhorst, =>

van Delen

Kleine Veluwsche adel uit Delen =>

von Derfelden

De naam is oorspronkelijk von Dorfeld =>

Deutz

Afkomstig van de voorstad van Keulen =>

Dibbets

Familie van landbouwers, te Voorst, =>

van Gronsfeld Diepenbroeck

Westfaalsch oudadellijk geslacht, =>

Diert

Oud Haarlemsch regeeringsgeslacht, =>

Dittlinger

Ketelsmeden uit Dittiingen bij Thun. =>

van der Does

Afstammend van eenen Haagschen schout =>

Dommer

Oorspronkelljk Pletser genaamd, =>

van Dongen

Dit geslacht komt voort uit de van Dalem’s, =>

van Doorn (I)

Wielmakers uit Doorn in Utrecht, =>

van Doorn (II)

Afstammend van eenen Vlissingschen houtzaag-molenaar, =>

van Dopff

Stammend uit een Paltzsche officier van onbekende herkomst =>

van Dorth

Stammend uit het geslacht van Heeckeren =>

Druyvesteyn

De naam is afgeleid van de brouwerij de Druyf, =>

Dumonceau

Afkomstig uit Wallonië =>

van der Dussen

Afstammend van eenen Delftschen magistraat Jan van der Smaling Jacob Bruinsz., =>

van der Duyn

Oud riddermatig geslacht, =>

van Echten

Zuid-Drentsch oud-adellijk geslacht met stamreeks, =>

van Eck

Betuwsche kleine adel, =>

Eckhardt

Regeeringsgeslacht uit Auerbach in Beieren, =>

Elias

Oorspronkelijk de Cort genaamd =>

Elout

Bekend sinds François Hélaut, =>

Elsevier

Leuvensche familie, =>

Engelen

Bekend sinds het midden der 15e eeuw; =>

van Erp

Riddermatig geslacht uit het land van Cuyk =>

Everts (I)

Arnhemsche familie, =>

Everts (II)

Familie uit Kempen in Rheinland =>

van Eys

Familie van Akensche lakenhandelaars, =>

van Eysinga

De familie heet Bolta, behoort tot de Friesche heerschappen =>

Fabricius

De naam is de verlatijnsching van het smidsberoep =>

Fagel

Familie uit West-Vlaanderen =>

Falck

Oost-Friesche heerschappen, =>

Feith

Familie reeds eind 14e eeuw in Elburg gevestigd =>

van der Feltz

Militaire famllie van onbekende herkomst, =>

de Ficquelmont

Lotharingsch geslacht, =>

von Fisenne

Luiksch geslacht van bisschoppelijke ambtenaren, =>

Flugi

Grauwbunderlandsche adel, =>

van Foreest

Oud-adellijk geslacht uit Zuid-Holland =>

Forstner

Opper Oostenrijksche keizerlijke ambtenaren, =>

von Franckenberg

Silezisch oud-adellijk geslacht, =>

van Fridagh

Wesffaalsch oud-adellijk geslacht, =>

Gansneb gen. Tengnagel

Oude Overbetuwsche adel, =>

van Geen

Oorspronkelijk van Gent genaamd =>

de Geer

Luiksche burgers, =>

de Geloes

Oude Guliksche adel, =>

Gericke

Magistraatsfamilie uit Gardelegen =>

van Gesseler

Bekend in Deventer e.o. =>

von Geusau

Thüringsche adel, =>

Gevaerts

Roermondsche familie =>

Gevers

Familie uit Kleefsland =>

de Girard

Familie uit den kleinen adel van Languedoc, =>

Gockinga

Notabelen uit de Groninger Ommelanden, tho of van Wierum genaamd =>

von Goedecke

FamiIie van rechterlijke ambtenaren in Rheinhessen, =>

van der Goes

Delftsch regeeringsgeslacht, =>

Goldberg

Familie uit Meurs in Rheinland, =>

Goldman

Een zoon van eenen Dresdenschen winkelier =>

Goll

Familie van kooplieden, later bankiers uit den Elzas =>

van Goltstein

Guliksch oud-adelijk geslacht, =>

van der Goltz

Oud-adeiiijk geslacht uit de Neumark =>

Graafland

Familie uit Rotterdam =>

de Graeff

De familie zat reeds in de eerste helft der 16e eeuw in de Amsterdamsche regeering, =>

Graswinckel

Delftsche familie, =>

Greven

Zwolsch regeeringsgeslacht, =>

de Grez

Zuid-Brabantsche familie uit Grez =>

Groeninx

Regeeringsfamilie uit Reimerswaal, =>

van Grotenhuis

Regeeringsgeslacht uit Oldenzaal =>

Gruys

Groningsch regeeringsgeslacht, =>

Gülcher

Kooplieden-, later predikantenfamilie uit Neder-Rheinland, =>

de Gijselaar

Familie, reeds begin 16e eeuw, =>

Hacfort

Oud riddermatig geslacht uit Over-Betuwe, =>

van Haeften (I)

Eigenlijk de Cocq genaamd, =>

van Haeften (II)

Familie uit Tielerwaard, =>

van Haersolte

Oud riddermatig Overijsselsch geslacht, =>

Half Wassenaer

Familie van landbouwers, =>

van Hall

Famille van ambachtslieden uit Arnhem, =>

van Hambroick

Neder-Rheinlandsch adellijk geslacht, =>

van Hangest d'Yvoy  

Hannes

Weselsche regeeringsfamilie =>

van Hardenbroeck

Oud riddermatig geslacht =>

van Haren

Oud riddermatig geslacht =>

van Harinxma

Friesche heerschappen met den naam Hettinga, =>

Hartsen

Antwerpsche doopsgezinde koopliedenfamilie, =>

van Heeckeren

Oud-adellijk geslacht, =>

Heemskerck, van (1),

Heemskerck, van (2a)

Heemskerck van Beest, van (2b)

Delftsch regeeringsgeslacht, =>

van Heemstra

Geslacht van heerschappen uit het oostelijk deel van Friesland, =>

van Heerdt

Oud riddermatig Veluwsch geslacht, =>

van Hees

Familie uit Xanten, =>

von Heiden

Westfaalsch oud-adellijk geslacht, =>

van Heilman

Hessische militaire familie, =>

van der Heim

Familie uit Hamm in Wesffalen, =>

von Helbig

Familie uit de Pruissische provlncie Saksen. =>

Heldewier

Familie van kooplieden uit Bergen =>

van Hemert

Oud-riddermatig Stichtsch geslacht uit Rhenen, =>

Junius van Hemert

Familie van Dordtsche koopiieden, =>

van Herzeele

Antwerpsche koopmansfamilie, =>

Hesselt van Dinteren

De naam is een patronym van Hessel, =>

Hettema

Boerenfamilie uit Tjerkwerd in Friesland =>

van Heurn

Familie, afstammend van eenen Utrechtschen wljnkooper =>

de Heusch

Oud-‘s-Hertogenbosch regeeringsgeslacht =>

van der Heyden

Nijmeegsche familie, =>

de Hochepied

Familie uit Fransch-Vlaanderen =>

van Hoensbroeck

In de middeleeuwen kwamen in Brabant en Limburg vele edelen voor, die den naam Hoen, ook wel Huyn droegen. =>

Hoeufft

Oud Roermondsch regeeringsgeslacht, =>

Hövell tot Westerflier en Wezeveld, van

Oud riddermatig Overijsselsch geslacht, =>

van der Hoeven

Familie van Delftsche lakenhandelaars, =>

van Hogendorp

Een Hollandsch geslacht, vermoedelijk behoorend tot den kleinen adel =>

Hogguer

Sankt-Galler familie, =>

Holmberg

Familie uit Zuid-Zweden =>

van Holthe

Kleine Noord-Veluwsche adel, =>

von Hompesch

De naam luidde van ouds Hoen zum Pesch (pas), =>

Hooft

Zaansche familie van schippers, =>

van Hoorn

Vlaamsche familie, uitgeweken naar Vlissingen =>

Hope

Schotsche familie van rechtsgeleerden, =>

Hovy

De stamvader, 1674 geboren, was de zoon van Sara Hovius =>

van Hugenpoth

Süderlandsch oud-adellijk geslacht, =>

Hurgronje

Artesische familie, midden 17e eeuw uitgeweken naar Vlissingen =>

Huidecoper

Amsterdamsche koopmansfamilie, Bal genaamd, =>

Huyghens

Oude Arnhemsche familie, =>

Huyssen

De naam is het samengetrokken patronym Hugensen. =>

van Iddekinge

Drentsche familie =>

van Imbyze van Batenburg

Famille van boeren uit de buurt van Batenburg; =>

van Imhoff

Adel uit Lauingen bij Augsburg =>

van Ingen

Oude Kampensche regeeringsfamille, =>

von Inn- und Kniphausen

Oldenburgsche heerschappen en hoofdelingengeslacht op Inhausen =>

van Isendoorn

Oud riddermatig Neder-Betuwsch geslacht, =>

van Isselmuden

Oud riddermatig geslacht, =>

van Itersum

Riddermatig geslacht uit de omstreken van Zwolle =>

Janssens

Famille uit Sas van Gent, =>

Jantzon

Familie uit Westervoort, Jansons genaamd =>

Jarges

Familie van kooplieden uit Stavoren =>

de Jong

Familie van plattelandsregeerders in Noord-Brabant, =>

de Jonge

Oude regeeringsfamilie uit Zieriksee, =>

Just

Slechts bekend vanaf den persoon, die als burger van Perpignan =>

van Karnebeek

De naam is ontleend aan de hof Kornebeke bij Vreden, =>

de Kempenaer

Familie van pachters uit omstreken van Brussel, =>

Kemper

Westfaalsche familie, =>

van Keppel

Oud-adellijk geslacht uit de graafschap Zutphen =>

Kerens

Maastrichtsche familie, =>

de Kerverberg

Verschijnen het eerst begin 15e eeuw als regeerings-familie =>

van Kinsbergen

Familie uit Nassau =>

van Kinschot

Kleine Zuid-Brabantsche adel =>

Klerck

Rhenensche familie, =>

van Knobelsdorff

Silezisch oud-adellijk geslacht =>

de Kock

Landbouwersfamilie uit Tielerwaard, =>

Krayenhoff

Familie van kosters, =>

van Kretschmar

Deze naam is in alle deelen van Duitschland zeer verbreid en beduidt in het Slavisch: kroeghouder. =>

de Kuyper

Peelsche boerenfamilie, =>

van Laer

Oud-adelijk geslacht uit Overijssel, =>

de Lamberts

Zuid-Limburgsche familie van kooplieden, =>

Lampsins

Familie uit Ostende, uitgeweken naar Vlissingen =>

van Lamsweerde

Familie van notabelen in Zeeuwsch Vlaanderen, =>

de Lannoy

Zuid-Nederlandsche familie, uitgeweken naar Dordrecht 1587, =>

de Larrey

Kleine adel uit Alençon in Frankrijk =>

Lauta van Aysma

Doorgaans militaire familie, =>

van Lawick

Oud Overbetuwsch riddermatig geslacht, =>

le Grelle

Antwerpsche familie, =>

de Lenarts

Maastrichtsche familie, =>

van Lennep

Afstammend van eenen bastaard, =>

Lewe

Oudadellijk Drentsch geslacht =>

van Leyden

Oorspronkelijk van Meerburg genaamd, =>

Leyssius

Koopliedenfamilie uit Goes, =>

van Lidth de Jeude

Vermoedelijk heet de familie de Jode. =>

de Liedel

Familie uit den Eifel, =>

van Limburg Stirum

Geslacht van Rljksonmiddelbare Heeren, =>

Lochmann von Königsfeldt

Familie van Hannoversche hofbeambten, =>

van Lockhorst

Familie uit Weesp en omstreken, =>

de Loe

Oud-adellijk geslacht uit Zuid Westphalen, =>

Lohman

Familie uit de Nedergaafschap Bentheim, =>

van Loon

De familie heet Molengraaff =>

Loudon

Familie uit het Schotsche graafschap Forfar =>

Lycklama a Neyeholt

Familie van grietmannen =>

van Lynden (A)

(B)

Oud-adellijk Nederbetuwsch geslacht, =>

Macaré

Familie in midden 16e eeuw te Valenciennes gevestigd, =>

Mackay

Geslacht van Schotsche clanhoofden, =>

de Maere

Oude regeeringsfamilie van St. Nicolaas in ‘t land van Waas, =>

van der Maesen

Tongerensche regeeringsfamilie, =>

de Marchant

Regeeringsfamilie ten platte lande =>

Martens

Bekend te Rijsbergen N. Br.=>

Martini

Weselsche familie, =>

van Masssow

Pommersch oud-adellijk geslacht, =>

de Mauregnault

Henegouwsche familie, =>

de Maurissens

Dendermondsche familie, =>

May

Familie van Britsche bouwers van schepen, =>

Mazel

Familie uit Languedoc, =>

de Meer

Familie sinds begin 16e eeuw bekend in het land van Valkenberg. =>

van der Meer

Delftsche regeeringsfamilie, uit Alkmaar afkomstig, =>

van Meeuwen

Familie uit de omstreken van ‘s-Hertogenbosch, =>

Melort

Oorspronkelijk Melot genaamd =>

Melvill

Geslacht vermoedelijk uit Normandie =>

Merkes

In feite Marcusse genaamd en als Rijnschippers =>

van Merlen

Familie uit Grave, vanouds van Merlaer genaamd =>

de Mey

Oorspronkelijk de May genaamd en afkomstig uit Frankrijk; =>

Meyer

Familie van landvoogden uit het kanton Zürich, =>

Michiels

Familie uit Horst in de Peel; =>

van Middachten

Oud-adellijk geslacht uit de graafschap Zutphen, =>

van der Mieden

Familie van 17e eeuwsche schoenmakers en leerkoopers =>

de Milly

Picardische familie, begin 19e eeuw in Statendienst gekomen. =>

Mock

Züricher familie, =>

Mollerus

Paltzer predikantenfamilie, =>

van der Muelen

Antwerpsche koopmansfamilie =>

von Mühlen

Leipziger familie =>

Mulert

Oud riddermatig Overijsselsch geslacht, =>

Munter

Harlingsche koopliedenfamilie, =>

de Muralt

Geslacht van stadhouders uit Locarno, =>

van Naerssen

Oude middeleeuwsche regentenfamilie te Dordrecht, =>

van Nagell

Oud-adellijk geslacht uit Ravensberg =>

Nahuys

Familie van onbekende herkomst, =>

van Nassau

Afstammend van Lodewijk, geb. 1604, =>

de Negri

Genueesche familie, =>

Nepveu

Afstammend van den laatsten koster der gereformeerde gemeente=>

van Neukirchen Nyvenheim

Cleefsch oud-adellijk geslacht, =>

Nispen (tot Pannerden), van

Oude West-Brabantsche familie, =>

op ten Noort

Familie, sinds het begin der 14e eeuw voorkomend in de IJsselsteden =>

von Oberndorff

Paltzer adel, =>

van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh

Waarschijnlijk tak van het geslacht van Oldenbarneveld, =>

van Oldeneel

Oud-adellijük Overijsselsch geslacht, =>

d'Olne

Familie met gelijknamig goed in het graafschap Dalhem, =>

van Omphal

Famille uit Andernach in Rheinland, =>

Ortt

Familie uit de 15e eeuw in het graafschap Isenburg bekend =>

van der Oudermeulen

Familie uit Lier, =>

van der Lely van Oudewater

Familie van kleine kooplieden =>

van Pabst

Cleefsch geslacht van ambtmannen, =>

van Pallandt

Guliksch oud-adellijk geslacht, =>

van Panhuys

Familie uit Luikerland, =>

Paspoort

De naam is ontleend aan eenen bijnaam, =>

Pauw

Oude Hollandsche adel, =>

de Pélichy

Bourgondische familie, =>

von Pelser

De naam luidde te Aken eind 15e eeuw: Kremer genannt Peltzer, =>

de Perponceer

Oude adel uit Périgord, =>

von Pestel

Duitsche geleerdenfamilie, =>

de Pesters

Maastrichtsche famille =>

de Petersen

Deensche familie uit Rendsburg, =>

Petit

Fransche familie van onbekende herkomst, =>

Pichot

Familie uit Bergerac =>

de Villers de Pité

Familie uit Luikerland, =>

van der Plaat

Familie van kleine burgers in Grave =>

van Plettenberg

Adel uit het land van de Mark =>

de Plevits

Famille uit de graafschap Loon, Belg. Limburg =>

Ploos van Amstel

Familie van landbouwers uit Loosdrecht, =>

van de Poll

Oud geslacht uit het land van Monffoort, =>

de Pollart

Familie uit Montfort in Limburg, =>

Pompe

Familie, voorzover bekend, afkomstig van Antwerpen, =>

de Posson

Famiiie van Luiksche industriëelen, =>

Prins

Rotterdamsche koopmans- en reedersfamilie, =>

van Putkammer

Pommersch oud-adellijk geslacht, =>

von Quadt

Keulsch oud-adellijk geslacht =>

Quarles

Eene oude Engelsche familie, =>

Quitus

Groninger stadsfamilie =>

von Rade

Pommersche familie, waarvan weinig bekend is. =>

Radermacher

Akensche familie, =>

van Raders

Westphaalsche familie, waarvan zeer weinig bekend is. =>

van Raesfeldt

Westphaalsch oud-adellijk geslacht, =>

de Raet

Oude regeeringsfamilie uit Zaltbommel, =>

Ram

Oude regeeringsfamilie in Amersfoort en Utrecht, =>

van Randwijck

Afstammende van Gijsbert van Randwijck, =>

de Ranitz

Saksische familie, =>

von Ranzow

Holsteiner oud-adellijk geslacht, =>

van Rappard

Nederrijnsche familie van brouwers en later wijn-handelaars, =>

van Rechteren

Oorspronkelijk een tak der van Heeckeren’s, =>

van Reede

Westphaalsch oud-adellijk geslacht, =>

van Reenen

Familie uit Tiel, =>

Reigersman

Familie in de 16e eeuw in Bergen op Zoom verschijnend, =>

Rendorp

Lunenburgsche familie, =>

van Renesse

Oud-adellijk geslacht, afstammend van Costijn, =>

Rengers

Groningsch hoofdelingengeslacht, =>

van der Renne

Familie van brouwers te Eindhoven, =>

Repelaer

Familie van wijnkoopers en brouwers, =>

Reuchlin

Familie uit Pforzheim in Baden, =>

Reynst

Amsterdamsche koopmansfamilie =>

van Rhemen

Westphaalsch oud-adellijk geslacht, =>

de Ridder

Utrechtsche poortersfamilie, =>

von Riedesel

Hessisch oudadellijk geslacht, =>

van Riemsdijk

Sinds midden 16e eeuw in Tielerwaard vermelde familie van landbouwers, =>

de Rivecourt

Kleine Fransche adel uit Poitou, =>

Rochussen

Uit Rotterdam eind 16e eeuw, in 1623 poorter te Vlissingen geworden.=>

Röell

Elzasser famiiie von Roell, =>

Roest

Familie van kaashandelaars =>

van Romondt

Uit Roermond afkomstige familie, =>

de Roock

Familie van landbouwers =>

de Rosen

Luiksche familie van 16e eeuwsche procureurs, =>

van Rosenthal

Rheinlandsche familie in het Bergerland =>

de Rotte

Goudsche kleine burgers, =>

van Rouwenoort

Oud riddermatig graafschapsch geslacht, =>

de Roy

Familie van militaire ingenieurs, =>

Rutgers

Limburgsche familie, =>

Ruysch

Bekend sinds begin 16e eeuw te Luik, =>

Ruyssenaers

Oude Bredasche familie, =>

van Rijckevorsel

Uit Rijckevorsel in de Kempen afkomstige familie, =>

de Salis

Een der oudste geslachten van Europa, =>

Salvador

Afstammend van eenen Portugeeschen jood =>

de Salve

Familie van kleinen adel uit Provence, =>

Sandberg

Familie van landbouwers te Elburg, =>

van Sasse

Oud Stichtsch geslacht, =>

Schade

Oud riddermatig Stichtsch geslacht, =>

van Scheltinga

Familie van Friesche rechtsgeleerden en grietmannen. =>

Schenk

Afstammend van eenen bastaard van den veld-overste Martin S. van Nideggen =>

von Scherff

Familie van apothekers en artsen uit Saksen Weimar, =>

Schimmelpenninck van der Oye

De naam is in Duitschland veel verbreid en beteekent witte penning. =>

Schimmelpenninck

Stammend uit Johan S., vermeld vanaf 1538, ais bastaard van Jacob, =>

van Schinne

Afstammend van eenen Antwerpschen chirurgijn, =>

von Schmid

Oud-adellijk Züricher geslacht, =>

von Schmidt

Oppersaksische familie, =>

Scholten

Afstammend van een raadsheer genaamd Schult te Leer =>

Schorer

Familie van Akensche kooplieden, =>

de van der Schueren

Familie uit Grimbergen in Zuid-Brabant =>

van Schuylenburch

RegeerIngsfamilie uit Wijk bij Duurstede =>

von Schwartz

Militaire familie uit Westphalen, =>

thoe Schwartzenberg

Stammend van Michael von Schw., zoon van den opperjagermeester =>

de Senarclens

Riddermatig geslacht uit Waadtland, =>

de Seriere

Kleine adel uit Languedoc, =>

Serraris

Familie uit Hamme bij Dendermonde =>

Siberg

Kleine burgerij uit ‘s-Gravenhage. =>

Siccama

Geslacht van heerschappen uit Humsterland =>

Sickinghe

Oorspronkelijk uit Drenthe, =>

von Siebold

Over geheel Duitschland uitgebreide famille. =>

de Sigers

Daar de naam een patronym is van Zeger, =>

Simon

Familie van hooge ambtenaren uit Rijssel =>

Singendonck

Familie van juristen 15e eeuw in Goch =>

Sirtema van Grovestins

Friesche heerschappen, =>

Six

Lakenverwers uit Armentieres in Noord-Frankrijk =>

Slicher

Familie van Guliksche industriëelen =>

van Slingelandt

Afstammend van eenen Dordrechtschen magistraat =>

Sloet

Oud riddermatig geslacht uit N. W. Overijssel; =>

van Slijpe

Familie van onbekende herkomst, =>

de Smeth

In gebruikelijk Nederlandsch: de Smid, =>

van Smima

Familie van Friesche eigenerfden te Ferwerd, =>

Smissaert

Antwerpsche familie, =>

van der Smissen

Brusselsche familie uit de 18e eeuw. =>

Smits

Eindhovensche familie uit de 18e eeuw. =>

Snoeck

Familie uit Gorinchem, =>

Snouckaert

Familie uit Leysele bij Hondschoten in Vlaanderen, =>

van Spaen

Oud riddermatig Geldersch geslacht, =>

Speelman

Familie uit Vlaardingen, =>

von Speicher

Familie uit Steinfeld in Thüringen, =>

von Spengler

Militaire familie midden 17e eeuw h.t.1. gekomen =>

Speyart

Familie van zeepzieders in Amsterdam =>

van de Spiegel

Familie uit Aalst in Oost-Vlaanderen, =>

van Spliter

Oud riddermatig geslacht =>

van der Staal

Regeeringsgeslacht te Schoonhoven =>

Steengracht

Afstammend van een regeeringsgeslacht in Zierikzee, =>

von Steiger

Bernsch regeerlngsgeslacht =>

Stern

Familie uit Hessen Cassel, =>

Stoop

Regeeringsfamilie uit Dordrecht =>

Storm de Grave

Familie van kooplieden uit Zeeland, =>

Storm van

's-Gravesande

Regeerlngsfamille uit Delft, =>

Straalman

Familie van lakenkoopers in Zwolle, =>

van der Straten

Famllie van Haagsche vleeschhouwers =>

Stratenus

Familie uit Utrecht =>

Strick

Familie begin 15e eeuw in Xanten =>

de Stuers

Eenvoudige familie van landbouwers uit Nieukerke =>

de Sturler

Bernsch regeeringsgeslacht =>

van Styrum

Oorspronkelijk uit het Rheinland, =>

Lopes Suasso

Familie van Spaansche joden, =>

van Suchtelen

Deventer familie, uit Rheinland afkomstig =>

de Superville

Familie van kooplieden uit Nantes, =>

Sweerts de Landas

De naam beteekent zoon van den weder = blauwverver. =>

van Swinderen

Familie van kopergieters, =>

van Sypestein

Utrechtsche stadsfamilie, =>

van Sytzama

Friesche heerschappen, =>

Taets

De naam is een patronym. =>

Teixeira

Afstammend van een Portugeesch maraan, =>

van Tenhnagell

Oud riddermatig geslacht =>

Testa

Genueesche familie, =>

van Tets

Afstammend van Willem v. T. bastaard-zoon =>

den Tex

Culemborgsche familie, =>

van Teylingen

Afstammende van eenen Willem Jacobsz. =>

Thibaut

Yperensche regeeringsfamilie =>

de Thier

Luiksche familie, =>

van Till

Cleefsch geslacht, =>

Tindal

Afstammend van Daniël T., overste in Statendienst, =>

Tjarda

Friesche heerschappen, =>

des Tombe

Familie uit Toerkonje in Waalsch Vlaanderen =>

Torck

Westfaalsch oud-adellük geslacht, =>

du Tour

Kleine Fransche adel uit Guyenne, =>

Travers

Stammend van Etienne Travers, =>

Trench

Fransche familie de la Tranche uit Normandië =>

de Trevey

Kleine Bretonsche adel, =>

Trip

Zaltbommelsche familie =>

Tulleken

Oude Arnhemsche familie, =>

van Tuyll van Serooskerken

Familie van patronymen voerende ambachtslieden =>

Twent

Familie onder patronym in midden 16e eeuw voorkomend te Kampen, =>

van Utenhoven

Oud-adellijk Gentsch geslacht, =>

van Valkenburg

Familie uit Zuid Limburg =>

de Vaynes van Brakell

Kleine adel uit Dauphine, =>

Vegelin

Familie uit de Breisgau, =>

van den Velden

Noord-Brabandsche familie, =>

Verheyen

Familie uit de Bossche Meierij, =>

Verhuell

Zutphensche familie, =>

van Verschuer

Kleine Veluwsche adel, =>

Verschuir

Groningsche familie, =>

Versluys

Zeeuwsche familie uit Heinkenszand =>

Verspijck

Venlosche familie =>

Verstolk

Kleermakers en lakenkoopers uit Oud Beyerland, =>

van Vessem

Familie uit de Langstraat, =>

de Vicq

Vlaamsche adel, =>

de Villeneuve

Oude adel uit Provence. =>

van Voerst

Oud-adellijk Overijsselsch geslacht, =>

de Voocht

Familie uit de Zuidelijke Nederlanden =>

van Voorst

Oud-adellijk Geldersch geslacht, =>

de Vos

Vermoedelijk stammend uit de oude Heeren van Kuinre, =>

Vosch van Avezaet

Oud riddermatig geslacht uit Neder Betuwe, =>

van Vredenburch

Koopliedenfamilie uit Rotterdam =>

van Vrijberghe

Familie uit Reimerswaal, patronymen voerend. =>

Vrijthoff

Maastrichtsche familie uit de 17e eeuw. =>

van de Wall

Koopliedenfamilie uit Wesel =>

Warin

Eind 16e eeuwsche familie uit Merville =>

van Wassenaer

Wel het oudste, thans nog levend geslacht in Holland =>

de Watteville

Oude Zwitsersche adel =>

Waubert

Vermoedelijk Waalsche familie =>

van Wrede

Waarschijnlijk afstammend uit het oud-adellijk geslacht, =>

de Weert

Familie van brouwers uit Steenbergen, =>

von Weichs

Opperbeiersch oud-adellijk geslacht, =>

von Weiler

Guliksche familie =>

Wentholt

Zutphensch geslacht =>

Wesselman

Familie uit de omstreken van Wesel =>

van Westerholt

Westphaalsch oudadellijk geslacht, =>

van Westreenen

Oude Amersfoortsche regeeringsfamilie, =>

Wichers

Familie van Groningsche stadskoopheden =>

de Willebois

Familie van rentmeesters, =>

von Winning

Maagdenburgsch oud-adellijk geslacht, =>

van Winter

Westvlaamsche koopliedenfamilie, =>

de With

Zeemansfamilie, =>

Wittert

Delftshavensche reedersfamilie, =>

Wolff Metternich

Hessisch oud-adellijk geslacht =>

van Wolframsdorf

Thüringsche adel =>

Worbert

Stammend uit Lodewijk Jan W., geb. 1778, =>

von Wrangel

Lijflandsch oud-adellijk geslacht, =>

Wttewaal

Familie afkomstig uit het dorpje ‘t Waal =>

Wutiers

Vermoedelijk spruitende uit het middeleeuwsche huis der Berthout’s =>

van Asch van Wyck

Oorspronkelij uit het land van Alena =>

van der Wyck

Stammend uit Herman van der Wyck, =>

van Wydenbruck

Munstersch oud-adeiiijk geslacht, =>

van Wyckerslooth

Kleine Stichtsche adel, =>

von Wymar

Guliker familie, =>

van Wijnbergen

Oude riddermatige adel, =>

d'Yvoy

Familie die den naam ontleent aan de baronie Ivoi =>

van Zuylen van Nievelt

Oud-adellijk geslacht van Keulsche ministerialen, =>

van Zuylen van Nijevelt

Afstammend van Gerrit Frederiksz. te Zwolle, =>

 

 

Veertig Jaren Nederland’s Adelsboek

Hoezeer dit onderwerp zich daarvoor ook zou leenen, men verwachte van mij geene reeks van vermakelijke anecdoten, in den loop der jaren op dit gebied beleefd. =>

 

Naar eene voordracht, gehouden in de groepen van het Kon. Ned. Gen. voor geslacht-en wapenkunde te

Amsterdam 9 Oct. 1946.

Arnhem 7 Dec. 1946.

Zeist 25 Jan. 1947.

‘s-Gravenhage 8 Maart 1947.

 

BIJLEVELD

Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources