Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

Bookmark
Groningen, Groningen

Groningen, Groningen 


Notes: Groningen Sound uitspraak (info·uitleg) (Gronings: Grunnen of Stad, Fries: Grins) is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Groningen en de grootste kern in de gelijknamige gemeente. De plaats wordt in grote delen van Noord-Nederland ook kortweg aangeduid met Stad. De gemeente Groningen had per 1 mei 2013 195.080 inwoners (bron: CBS) en is daarmee veruit de grootste stad van noordelijk Nederland en de zevende stad van Nederland.
Van Groningen zijn geen geschreven stadsrechten bekend. Door zijn relatief geïsoleerde ligging, ten opzichte van de opeenvolgende feitelijke machtscentra (Utrecht, Brussel en Den Haag), was de stad historisch gezien vooral op zichzelf en de directe omgeving aangewezen. Als Hanzestad maakte Groningen deel uit van het Noord-Duitse handelsnetwerk. Later werd de stad vooral een regionaal marktcentrum. De stad ontwikkelde zich tot, en was eeuwenlang defacto, een stadstaat. Sinds de Republiek hoorde Groningen nominaal bij Nederland, maar tot aan de Franse tijd bleef Groningen feitelijk een autonome stad, die heer was in het grootste deel van de provincie. De stad werd tijdens de Tweede Wereldoorlog ernstig gehavend: niet alleen verloor Groningen 3300, voornamelijk Joodse, burgers, bij de bevrijding in 1945 ging een groot deel van de binnenstad in vlammen op.
Tegenwoordig is Groningen een stad met veel gevarieerde handel en industrie. Groningen is daarnaast vooral een studentenstad met ruim 50.000 studenten, van wie ruim 30.000 in de stad wonen. De stad werkt samen met de omliggende gemeenten in de Regiovisie Groningen-Assen.
Naam
De oorsprong en betekenis van de naam Groningen en de oudere variant 'Groeningen' zijn niet zeker. Dichters probeerden het te koppelen aan een volksverhaal over ballingen uit Troje die onder leiding van een zekere mythische figuur Gruno (of Grunius, Gryns of Grunus) hier een nederzetting met Frygiërs uit Duitsland zou hebben gesticht in 453 v.Chr. (volgens een andere overlevering in 130 v.Chr.) en een kasteel hebben gebouwd aan de Hunze dat hij 'Grunoburg' noemde. Dat kasteel zou later weer door de Vikingen zijn verwoest en later zou mogelijk op de fundamenten hiervan de Sint-Walburgkerk zijn gebouwd. Er is echter geen enkel bewijs voor deze verhalen.
Een andere theorie stelt dat de naam Groningen is afgeleid van de mansnaam 'Groni'. Hierbij wordt verwezen naar het voorkomen van de vroege spelwijzen 'Groningi' en 'Groninga' in de 11e eeuw en de oude naam 'Gronesbeke' voor een watertje nabij de Hunze (noordgrens van Everswolde). De naam zou dan betekenen 'bij de lieden van Groni'.
Weer een andere theorie over de oorsprong is dat de oude naam Groeningen is afgeleid van 'Groen-inge'; "groene velde(n)". 'groen' zou daarbij van 'cruon' komen en een inge (of enge) is een oude benaming voor een open veld, die in het Saksische gedeelte van Nederland en Duitsland vaak heuvelachtig was. In het wapen van Groningen (en de vlag) zou dit terugkomen in de groene streep; een groene strook land; tussen de Lauwers, de Eems en de Waddenzee.
De Groningse dialectnaam Grunnen heeft dezelfde etymologie. Grun, van het oudere gruun en -inge werd vertaald naar -en of -ens, net zoals in de naam Kantens, dat vroeger waarschijnlijk Kantinge was en wat tegenwoordig nog steeds in het Gronings gebeurt, bijvoorbeeld Thesinge wordt Taisen. Zoals bij de meeste Groningse woorden die op -en eindigen, valt ook hier de -e weg, waardoor je de uitspraak grunn krijgt. Doordat het Groningen is, had het in het Gronings ook Grunnens kunnen zijn, zoals bij Kantens, wat de Friese naam Grins tevens verklaart (vergelijk ook Harlingen – Harns).
In de provincie Groningen wordt de plaats vanouds ook "Stad" genoemd. Daarbuiten wordt deze naam ook wel gebruikt, hoewel de meeste Friezen Grins zullen zeggen. In de Middeleeuwen werd de Latijnse naam Groninga gebruikt op kaarten en munten. Ten tijde van de Franse bezetting heette Groningen Groningue. Zelf noemen de inwoners zich "Stadjers" of "Stadjeder". De stad wordt ook wel de "metropool van het Noorden" genoemd.bron? Stadjers noemen haar liefkozend ook wel "Groot Loug"bron?, dat wil zeggen "Groot Dorp". Een andere bijnaam van Groningen is Martinistad, verwijzend naar de Martinitoren. Zelf hebben de stad-Groningers als bijnaam: mollebonen.
Geschiedenis
roningen ontstond op de noordelijkste uitloper van de Hondsrug. De oudst bekende schriftelijke vermelding, villa Cruoninga, dateert uit 1040, maar vaststaat dat de huidige stad al ver voor dat jaar een bewoonde plaats was. De oudste archeologische vondsten binnen het gebied van de huidige stad zijn met behulp van de C14-methode gedateerd op circa 3950–3720 voor Chr. Een onafgebroken bewoning kan worden vastgesteld vanaf de derde eeuw. Groningen is waarschijnlijk ontstaan uit twee verschillende kernen, een lag rond het huidige Martinikerkhof, de andere tussen het Zuiderdiep en het Verbindingskanaal.
Middeleeuwen
De geschreven geschiedenis van Groningen begint in 1040 met de schenking door de Duitse keizer van goederen en rechten aan de kerk van Utrecht. Eerder waren al delen van het koningsgoed geschonken aan het Klooster Werden.
Groningen moet in 1040 al een zekere marktfunctie voor de directe omgeving hebben gehad. De oudste kerk, de Maartenskerk, is blijkens archeologisch onderzoek gesticht rond 800. Deel van de schenking was ook het muntrecht, waar de Utrechtse bisschop ook gebruik van heeft gemaakt.
Het aanvankelijk Drentse esdorp, werd in de middeleeuwen een belangrijke handelsplaats. De ligging, op de grens van Drenthe en Friesland, was daarbij van grote waarde.
Na 1040 volgt een lange periode waarin de bronnen weer zwijgen over Groningen. Ruim een eeuw later is er sprake van heftige strijd tussen de bisschop en een deel van de inwoners van de stad. De bisschop beschouwt zichzelf als landsheer, maar de afstand tussen Groningen en Utrecht maakt het lastig voor de bisschop om daadwerkelijk macht in de stad uit te oefenen. Bisschop Hartbert tracht dat probleem op te lossen door de prefectuur op te dragen aan zijn broer. Door het ambt erfelijk te maken creëert hij echter direct een probleem voor zijn opvolgers. De prefect gaat zijn eigen koers varen, waardoor er zich in de stad naast de bisschop twee partijen ontwikkelen, de volgelingen van de prefect, en de Stadjers die zichzelf in staat achten hun eigen belangen te behartigen.
Om hun macht te tonen bouwden de Stadjers in de dertiende eeuw op eigen gezag een omwalling. De macht van de bisschop, en de prefect, wordt ernstig aangetast in de Slag bij Ane als bisschoppelijke troepen die orde op zaken willen stellen in Groningen, een smadelijke nederlaag lijden. Groningen zal zich daarna weinig meer van de bisschop aantrekken.
De groei van dorp tot stad blijkt in deze periode door de stichting van een tweede parochie rond de Der Aa-kerk en de vestiging van twee kloosters, een van de Franciscanen en een van de Dominicanen. Ook het oudste gasthuis, het Pelstergasthuis, stamt uit deze periode, het wordt voor het eert genoemd in een pauselijke bul uit 1267. Waar nu het Academiegebouw staat worden in 1276 en 1284 twee begijnhofjes gesticht: het Vrouwe Menoldaconvent en het Vrouwe Sywen Convent.
De verstening van de stad krijgt ook vorm in woonhuizen, waarbij de verstening vaak een rol speelt om een huis weerbaar te maken. De oudste bewaard gebleven panden stammen uit de dertiende (Calmershuis, Hinckaertshuis) en veertiende eeuw.
Hoewel van een formele verlening van stadsrecht geen sprake is beschouwt de stad zich dan wel als stad. In het begin van de veertiende eeuw erkent bisschop Gwijde van Avesnes ook uitdrukkelijk de rechten van de stad.
In de late middeleeuwen maakte de stad deel uit van de Hanze. De handel van de stad lijkt dan echter al voornamelijk een lokale functie te hebben. Waar in de dertiende eeuw kooplieden uit Groningen nog in bronnen zijn te traceren in verre streken wordt de stad in de veertiende eeuw vooral de marktplaats voor de omliggende, dan nog Friese Ommelanden. De stad ziet zich in deze periode zelf ook als Fries. In 1361 is Groningen dan ook de vergaderplaats van de Upstalbeam. Nadien wordt overigens van deze algemene vergadering van alle Friese gebieden niets meer vernomen.
Stadstaat
In de vijftiende eeuw beleeft Groningen een periode van grote bloei. Friesland is al sinds de veertiende eeuw het toneel van de twisten tussen Schieringers en Vetkopers. In het aangrenzende Oost-Friesland vindt in deze periode een vergelijkbare strijd plaats die uiteindelijk door de Cirksena's wordt gewonnen. Als grootste stad in het gebied beschikt Groningen over een aanzienlijke strijdkracht die een doorslaggevende rol kan spelen in lokale conflicten. Hoewel ook de stad zelf strijdtoneel is van de conflicten tussen Schieringers en Vetkopers weet de stad zich na de zoen van Groningen op te werpen als pacificator van de omgeving.
Binnen de huidige provincie wordt het Oldambt in deze periode een van de stad afhankelijk gebied. Met het Westerkwartier, Hunsingo en Fivelingo worden verdragen gesloten of vernieuwd die de invloed van de stad vastleggen of versterken. Ook over de Lauwers sluit de stad verdragen. In Kollum stelt Groningen een kastelein, ook in Oostergo wordt Groningen gezien als de enige kracht die voor rust kan zorgen. Leeuwarden accepteert een Gronings garnizoen. In Westergo weigert enkel Franeker de macht van Groningen te accepteren.
De bloei van de stad blijkt ook uit de bouw van de huidige Martinitoren die in deze periode plaatsvindt. De toren symboliseert de macht die de Stadjers zichzelf toedichten.
Groningen heeft binnen het Heilige Roomse Rijk nooit de juridische status van een "vrije stad" zoals Frankfurt aan de Main verworven. Wat geschiedde was dat de macht van het verre Bisdom Utrecht afnam en dat de stad het ontstane machtsvacuüm innam.0 Groningen plaatste zonder privilege een dubbelkoppige adelaar als bij het wapen van een vrije rijksstad in het stadswapen.
Groningen tijdens de Republiek
Groningen had uiteindelijk zijn hand in Friesland overspeeld. De Duitse keizer had Groningen het potestaatschap over Friesland aangeboden, maar Groningen had dit als te duur (de keizer verlangde een jaarlijkse vergoeding) afgewezen. De keizer had het vervolgens aangeboden aan Albrecht van Saksen die het accepteerde. Het potestaatschap omvatte geheel Friesland, in de visie van Albrecht betekende dat niet enkel de huidige provincie Friesland, maar ook de Ommelanden met inbegrip van de stad.
De stad was niet opgewassen tegen de macht van Albrecht en diens zoon George. Om het vege lijf te redden onderwierp de stad zich eerst aan de graaf van Oost-Friesland en later aan Karel van Gelre. Uiteindelijk wendde de stad zich tot Karel V en werd samen met de Ommelanden opgenomen in de Bourgondische Kreits.
De stad koos uit eigenbelang na het uitbreken van de opstand voor Spanje, maar sloot zich in 1594, de reductie van Groningen, alsnog aan bij de Republiek. Binnen het verband van de Republiek bleef de stad echter als dominante factor binnen het gewest Stad en Lande tot aan de Franse tijd feitelijk een zelfstandige eenheid. In 1606 woonden er (schatting van I.B.M. Matthey op basis van aantal fiscale haardsteden) ongeveer 16.600 mensen in de stad, hetgeen rond 1620 was gestegen tot ongeveer 20.000 en rond 1700 tot ongeveer 23.000 (in Stad en Lande als geheel wonen dan 96.000 mensen).
Groningen kreeg in 1614 zijn universiteit, primair voor de opleiding van predikanten. Eveneens in de zeventiende eeuw werd de stad fors uitgebreid en kreeg zij een nieuwe omwalling. Die nieuwe vesting werd in het rampjaar 1672 vruchteloos belegerd door de bisschop van Münster, Bernhard von Galen. Ieder jaar op 28 augustus viert de stad de overwinning op Bommen Berend (zie Gronings Ontzet). In 1698 werd de vesting versterkt met 'Nieuwe Werken', namelijk de Linie van Helpman, ontworpen door Menno van Coehoorn.
Na de Reformatie komt het omvangrijke landbezit van de Groninger kloosters aan de provincie. Als eerste lid van Stad en Lande weet de stad uit dat bezit met name landerijen in het Bourtangermoeras te verwerven. Bestuurlijk horen die landen tot het Oldambt waar de stad politiek de baas is. Als privaat-eigenaar en als publieke overheid bepaald de stad de wijze van ontginning en zorgt er voor dat de turf enkel via de stad kan worden verhandeld. De kanalen waarlangs de turf wordt vervoerd worden door de stad (het Stadskanaal), aangelegd en geëxploiteerd. De turfhandel en het grondbezit in de Veenkolonieën zorgt voor een stevige basis onder de Groninger economie. De stad wil haar rijkdom ook tonen en schrijft aan het einde van de achttiende eeuw een prijsvraag uit voor een nieuw raadhuis. Juist nadat de prijsvraag in 1774 is gewonnen door Jacob Otten Husly stagneerde de turfwinning waardoor het tot 1817 duurde voordat het stadhuis in versoberde vorm gereed kwam.
Negentiende eeuw
De bijzondere positie van de stad, als Heer van grote delen van de provincie, eindigde in de Franse tijd. De Fransen sloten vrijwel alle universiteiten in Nederland, maar Groningen en Leiden mochten openblijven.
Na de Franse tijd moest de stad zijn positie opnieuw bepalen. Formeel had de stad zijn overheersende positie in de provincie verloren, maar de stadsbezittingen in met name de Veenkoloniën bleven een flinke bijdrage aan de stedelijke financiën leveren. Het Stadskanaal werd verlengd tot aan Ter Apel. Richting Delfzijl werd de verbinding verbeterd door de aanleg van het Eemskanaal, terwijl het Hoornsediep werd uitgebouwd tot het Noord-Willemskanaal.
De uitleg van de zeventiende eeuw had de groei van de bevolking twee eeuwen kunnen opvangen, maar begon in de loop van deze eeuw toch te knellen. Uitbreiding buiten de omwalling was niet mogelijk vanwege het militaire belang dat de stad als vesting had. Na de Frans-Duitse Oorlog van 1870–1871 werd duidelijk dat vestingen als Groningen militair geen betekenis meer konden hebben. De vestingwet in 1874 maakte dan ook een einde aan de Vesting Groningen, op de oude wallen ontstond het Noorderplantsoen en werd het Academisch Ziekenhuis gevestigd. Buiten de oude omwalling ontstonden nieuwe wijken, eerst langs de Hereweg, later ook de Oosterpoort en aan de noordkant.
Twintigste eeuw
In de twintigste eeuw breidde Groningen zich steeds verder uit, niet alleen in bebouwing, maar ook in oppervlak. Het dorp Helpman werd door Groningen geannexeerd, eerder hoorde het bij de gemeente Haren. De gemeentes Hoogkerk en Noorddijk werden in 1969 bij Groningen gevoegd. Groningen wordt in de twintigste eeuw ook een rode stad. In 1901 wordt Eltjo Rugge in de gemeenteraad gekozen, hij zal tot 1946 in de raad blijven en als wethouder een grote stempel zetten op de ontwikkeling van de stad. Met name de Oosterparkwijk is het product van deze sociaaldemocratische gemeentepolitiek.
weede Wereldoorlog
De Tweede Wereldoorlog heeft ook in Groningen de diepste sporen sporen uit de geschiedenis nagelaten. De stad werd snel en zonder weerstand bezet door de Duitsers. In totaal stierven 3300 inwoners door de oorlog, onder hen 2800 Joodse burgers. De stad had in 1940 een bloeiende Joodse gemeenschap van ongeveer 3000 mensen, onder wie 250 vluchtelingen uit Duitsland. De eerste Groninger Joden - 600 mannen - werden door de Duitsers vanaf augustus 1942 opgeroepen voor werkkampen. De deportaties gingen door tot april 1943. Relatief weinig Groningse Joden doken onder. Een studentencomité hielp Joodse kinderen om onder te duiken. Op de Grote Markt werd in het Scholtenhuis een afdeling van de SD gevestigd, die een scherpe terreur uitvoerde. Beruchtste deelnemers aan die terreur waren de later ter dood veroordeelde Nederlandse SS'er Pieter Faber (geëxecuteerd) en zijn broer Klaas Carel Faber.
De bevrijding van Groningen in 1945 ging gepaard met een heftige strijd, mede door het relatief grote Duitse garnizoen, onder wie SS'ers. In de stad woonden tegen het begin van de oorlog ongeveer 124.000 mensen, maar door een grote stroom vluchtelingen vanuit het zuiden was dit opgelopen tot meer dan 150.000. Veel verzetsstrijders waren vlak voor de komst van de Canadezen opgepakt en gefusilleerd. De gehele noord- en oostwand van de Grote Markt werden verwoest (zie foto), de Martinitoren en -kerk bleven wonderwel gespaard.
Na de oorlog breidde de stad zich wederom verder uit. Aan de zuidkant verrezen de wijken Laanhuizen, Corpus den Hoorn en De Wijert. De gemeentepolitiek, gezapig zoals overal in Nederland, werd in het begin van de jaren zeventig opgeschud door de vorming van een meerderheidscollege onder leiding van Max van den Berg. Een van de resultaten van dat college was de invoering van het verkeerscirculatieplan.

OpenStreetMap

City/Town : Latitude: 53.218738570278944, Longitude: 6.565361022949219


Media

Photos
Academiegebouw
Academiegebouw
De oude Herestraat
De oude Herestraat
Het interieur van de Synagoge
Het interieur van de Synagoge
Toen nog voor een groot deel weilanden, nu helemaal volgebouwd met het zaikenhoes
Toen nog voor een groot deel weilanden, nu helemaal volgebouwd met het zaikenhoes
De Gado
De Gado
Postbus achterop en de fietsen op het dak.
Het interieur van mijn Alma Mater
Het interieur van mijn Alma Mater
Een bijzonder gebouw
Een bijzonder gebouw
Boekenhandel Boomker-Savenije in de Zwanestraat
Boekenhandel Boomker-Savenije in de Zwanestraat

Documents
Een oude kaart van De stad Groningen
Een oude kaart van De stad Groningen
Een oude kaart van Leens
Een oude kaart van Leens
Een oude kaart van 't Zandt
Een oude kaart van 't Zandt
Een oude kaart van De gemeente Groningen
Een oude kaart van De gemeente Groningen
Een oude kaart van De stad Groningen
Een oude kaart van De stad Groningen
Groninga Dominium Auctore Bartholdo Wicheringe
Groninga Dominium Auctore Bartholdo Wicheringe
Uitgever Willem Blauw
Stationshal Groningen, Bachg.
Stationshal Groningen, Bachg.
Naberpassage Groningen, Jan van der Zee.
Naberpassage Groningen, Jan van der Zee.
Een kaart van de provincie Groningen rond 1600
Een kaart van de provincie Groningen rond 1600

Birth

Matches 1 to 50 of 24453

1 2 3 4 5 ... 490» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 van Aaken, Jan  15 Jan 1831Groningen, Groningen I126232
2 Aaldering, Geertje Jans  1788Groningen, Groningen I283724
3 Aalders, Alberdina  10 Apr 1894Groningen, Groningen I538512
4 Aalders, Ale  20 Jun 1904Groningen, Groningen I345816
5 Aalders, Antje  05 Apr 1888Groningen, Groningen I538510
6 Aalders, Fenje  30 Jan 1915Groningen, Groningen I538210
7 Aalders, Grietje  31 Mar 1885Groningen, Groningen I538508
8 Aalders, Grietje  10 Dec 1899Groningen, Groningen I568283
9 Aalders, Hendrik  17 Mar 1891Groningen, Groningen I538511
10 Aalders, Klaas  26 Nov 1910Groningen, Groningen I568285
11 Aalders, Klazina  21 Oct 1916Groningen, Groningen I537922
12 Aalders, Matje  30 Jul 1854Groningen, Groningen I781071
13 Aalders, NN  30 Nov 1913Groningen, Groningen I537621
14 Aaldring, Marchien  17 Mar 1822Groningen, Groningen I40171
15 Aaling, Harm  1688Groningen, Groningen I628133
16 van Aarle, Harmina Elisabeth  31 Jan 1901Groningen, Groningen I199614
17 Aarts, Gesina Margaretha Rolina  28 Dec 1871Groningen, Groningen I679528
18 Aarts, Hermanus  13 Sep 1876Groningen, Groningen I603361
19 Aarts, Hermanus Hendrik  31 May 1907Groningen, Groningen I603360
20 Abbas, Maria  29 May 1907Groningen, Groningen I768743
21 Abbes, Heije  28 Aug 1946Groningen, Groningen I623413
22 Abbring, Annechien  09 Nov 1848Groningen, Groningen I711586
23 Abbring, Grietje  Abt 1590Groningen, Groningen I402384
24 Abbring, Harmtje  Abt 1600Groningen, Groningen I402178
25 Abbring, Jan  Abt 1570Groningen, Groningen I402175
26 Abbring, Jantje  Abt 1605Groningen, Groningen I402179
27 Abbring, Marretien  Abt 1595Groningen, Groningen I402177
28 Abbring, Nanne  Abt 1655Groningen, Groningen I401428
29 Abbringh, Pieter  1810Groningen, Groningen I443494
30 Abeen, Pieter  18 Apr 1832Groningen, Groningen I377828
31 Abeln, Maria Johanna  18 Mar 1865Groningen, Groningen I573837
32 Abels, Popke  1652Groningen, Groningen I626683
33 Abrahams, Abeltien  1711Groningen, Groningen I343554
34 Abrahams, Grietien  1745Groningen, Groningen I701111
35 Abrahams, Grietien  1751Groningen, Groningen I701113
36 Abrahams, Hendrik  1741Groningen, Groningen I701110
37 Abrahams, Hindrik  1736Groningen, Groningen I701108
38 Abrahams, Jan  1738Groningen, Groningen I701109
39 Abrahams, Sara  08 Sep 1861Groningen, Groningen I89638
40 Abrahams, Wilte  1747Groningen, Groningen I701112
41 Achterof, Albert  12 May 1917Groningen, Groningen I435915
42 Ackerman, NN  17 Jul 1925Groningen, Groningen I358385
43 Ackerman, NN  29 Jun 1957Groningen, Groningen I424618
44 Adams, Adam  19 Sep 1806Groningen, Groningen I664561
45 Adams, Cornelis  04 Jul 1907Groningen, Groningen I557334
46 Adams, Jan  1798Groningen, Groningen I166385
47 Adams, Maria  1666Groningen, Groningen I613253
48 Adams, NN  03 Jul 1935Groningen, Groningen I557337
49 Addens, Hendrikje Hijka Johanna  02 Nov 1908Groningen, Groningen I709393
50 Adema, Antonius Hermannus  27 Jan 1932Groningen, Groningen I781020

1 2 3 4 5 ... 490» Next»Christened

Matches 1 to 50 of 4853

1 2 3 4 5 ... 98» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Christened    Person ID 
1 Aaldering, Geertje Jans  05 Oct 1788Groningen, Groningen I283724
2 Aaling, Harm  20 Jan 1688Groningen, Groningen I628133
3 Abbringh, Pieter  24 Oct 1810Groningen, Groningen I443494
4 Abels, Laurens  24 Feb 1641Groningen, Groningen I626700
5 Abels, Lubbert  24 Feb 1641Groningen, Groningen I626702
6 Abels, Popke  10 Sep 1652Groningen, Groningen I626683
7 Abels, Trijntje  12 Feb 1788Groningen, Groningen I627235
8 Abrahams, Abeltien  19 Feb 1711Groningen, Groningen I343554
9 Abrahams, Grietien  06 Mar 1745Groningen, Groningen I701111
10 Abrahams, Grietien  12 Mar 1751Groningen, Groningen I701113
11 Abrahams, Hendrik  24 Dec 1741Groningen, Groningen I701110
12 Abrahams, Hindrik  19 Oct 1736Groningen, Groningen I701108
13 Abrahams, Jan  07 Sep 1738Groningen, Groningen I701109
14 Abrahams, Wilte  11 Oct 1747Groningen, Groningen I701112
15 Adams, Jan  15 Jul 1798Groningen, Groningen I166385
16 Adams, Maria  29 May 1666Groningen, Groningen I613253
17 Adriani, Fenna  27 Feb 1732Groningen, Groningen I338932
18 Adriani, Menso  27 Dec 1733Groningen, Groningen I338933
19 Adriani, Peter  23 May 1730Groningen, Groningen I338362
20 Aijlts, Pieterke  08 Jun 1749Groningen, Groningen I36490
21 Aikema, Lubbertus  10 Mar 1775Groningen, Groningen I199174
22 van Aken, Johannes  31 Jul 1799Groningen, Groningen I126239
23 Alberda van Bijma, Susanna Elisabeth  05 Nov 1769Groningen, Groningen I432851
24 Alberda van Dijksterhuis, Margaretha Josina  11 Jan 1728Groningen, Groningen I189835
25 Alberda van Eikenstein, Anna Maria Catharina  18 Apr 1779Groningen, Groningen I365660
26 Alberda van Nijesteijn, Josina Petronella  01 Dec 1724Groningen, Groningen I340431
27 Alberts, Bartelt  27 Dec 1691Groningen, Groningen I208885
28 Alberts, Christoffel  02 Aug 1713Groningen, Groningen I572203
29 Alberts, Christophorus  20 Apr 1712Groningen, Groningen I572202
30 Alberts, Christophorus  13 Sep 1715Groningen, Groningen I572205
31 Alberts, Grietjen  26 Nov 1699Groningen, Groningen I274479
32 Alberts, Hindrik  29 Jan 1697Groningen, Groningen I274475
33 Alberts, Hindrik Pieters  04 Mar 1803Groningen, Groningen I74757
34 Alberts, Idigjen  20 Jun 1694Groningen, Groningen I274478
35 Alberts, Jan  08 Aug 1686Groningen, Groningen I274476
36 Alberts, Jan  30 Oct 1687Groningen, Groningen I274477
37 Alberts, Jan  31 Aug 1693Groningen, Groningen I208875
38 Alberts, Jan Christoffel  23 Nov 1717Groningen, Groningen I572206
39 Alberts, Jan Jans  20 Aug 1800Groningen, Groningen I420408
40 Alberts, Jogchem  14 Nov 1792Groningen, Groningen I103924
41 Alberts, Josephus  26 Aug 1719Groningen, Groningen I572207
42 Alberts, Wilte  03 Jan 1692Groningen, Groningen I280686
43 Albronda, Johannes  25 Dec 1788Groningen, Groningen I456415
44 Albronda, Lammert  04 Jan 1792Groningen, Groningen I188219
45 Albronda, Naamke  27 Sep 1780Groningen, Groningen I456417
46 Albronda, Pieter  27 Sep 1786Groningen, Groningen I456418
47 Albronda, Pieter  10 Jan 1796Groningen, Groningen I521762
48 Albronda, Teunis  27 Jan 1793Groningen, Groningen I54297
49 Albronda, Willem  23 Jul 1794Groningen, Groningen I456416
50 Aldershoff, Jan  24 Jun 1796Groningen, Groningen I278157

1 2 3 4 5 ... 98» Next»Died

Matches 1 to 50 of 24954

1 2 3 4 5 ... 500» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 van der A, Gerhardus Henderikus  13 Mar 1944Groningen, Groningen I509097
2 van der A, Trijntje  05 Jan 1915Groningen, Groningen I509045
3 van Aaken, Jan  10 Oct 1896Groningen, Groningen I126232
4 Aalderink, Henderikus  20 Jul 1939Groningen, Groningen I696724
5 Aalders, Alberdina  12 Apr 1895Groningen, Groningen I538512
6 Aalders, Antje  17 Oct 1864Groningen, Groningen I546289
7 Aalders, Antje  01 Jul 1890Groningen, Groningen I538510
8 Aalders, Geert  20 Feb 1892Groningen, Groningen I84454
9 Aalders, Geertje  03 Mar 1909Groningen, Groningen I107089
10 Aalders, Grietje  13 Nov 1886Groningen, Groningen I538508
11 Aalders, Hendrik  21 Mar 1877Groningen, Groningen I538507
12 Aalders, Hendrik  27 Sep 1951Groningen, Groningen I568234
13 Aalders, Hidde  21 Jun 1890Groningen, Groningen I546296
14 Aalders, Hindrikje  23 Apr 1910Groningen, Groningen I646863
15 Aalders, Janske  14 Aug 1958Groningen, Groningen I647040
16 Aalders, Jantje  17 Dec 1907Groningen, Groningen I529717
17 Aalders, Jantje  30 Apr 1948Groningen, Groningen I126686
18 Aalders, Klazina  20 Nov 1918Groningen, Groningen I537922
19 Aalders, Matje  09 Mar 1928Groningen, Groningen I781071
20 Aalders, NN  30 Nov 1913Groningen, Groningen I537621
21 Aalders, Roelof  03 Oct 1930Groningen, Groningen I529712
22 Aalders, Trijntje  28 Dec 1934Groningen, Groningen I130793
23 Aalders, Willem  30 Jan 1942Groningen, Groningen I538503
24 Aaldriks, Geesjen  Abt 03 Jul 1796Groningen, Groningen I281476
25 Aalfs, Jakobje  14 Apr 1952Groningen, Groningen I541933
26 Aaling, Harm  11 Feb 1735Groningen, Groningen I628133
27 Aalmoes, Trientje  31 Jul 1916Groningen, Groningen I151668
28 van Aarle, Gerardus Johannes  24 Sep 1937Groningen, Groningen I765861
29 Aarts, Gesina Margaretha Rolina  27 Sep 1957Groningen, Groningen I679528
30 Aarts, Hermanus  11 Jan 1941Groningen, Groningen I603361
31 Aarts, Hermanus Hendrik  14 Jul 1963Groningen, Groningen I603360
32 Aasman, Aaltiena  20 May 1945Groningen, Groningen I785643
33 Ab, Geert  25 Feb 1896Groningen, Groningen I383786
34 Ab, Katharina  26 May 1928Groningen, Groningen I382999
35 Abbas, Albertje  24 Dec 1973Groningen, Groningen I383131
36 Abbas, Antje  07 Jan 1898Groningen, Groningen I61920
37 Abbas, Fenna  08 Feb 1898Groningen, Groningen I168255
38 Abbas, Grietje  10 Mar 1951Groningen, Groningen I774485
39 Abbas, Kassienna  29 Mar 1954Groningen, Groningen I383132
40 Abbenga, Hendrikje  22 Apr 1882Groningen, Groningen I502137
41 Abbes, Heije  01 Sep 1946Groningen, Groningen I623413
42 Abbes, Jochem  04 Oct 1968Groningen, Groningen I383180
43 Abbring, Annechien  10 Dec 1929Groningen, Groningen I711586
44 Abbring, Annigje  Aft 05 Jun 1761Groningen, Groningen I48824
45 Abbring, Harmtje  Aft 1659Groningen, Groningen I402178
46 Abbring, Jan  03 Dec 1895Groningen, Groningen I379177
47 Abbring, Jantje  Bef Apr 1653Groningen, Groningen I402179
48 Abbring, Luigien Johans  Bef 1695Groningen, Groningen I402237
49 Abbring, Martha  14 Jul 1910Groningen, Groningen I687249
50 van Abcoude, Jacoba Alida  06 Apr 1795Groningen, Groningen I278852

1 2 3 4 5 ... 500» Next»Buried

Matches 1 to 50 of 759

1 2 3 4 5 ... 16» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 Abbas, Grietje  14 Mar 1951Groningen, Groningen I774485
2 Adriani, Arius  12 Nov 1746Groningen, Groningen I338366
3 Ages, Harmanna Johanna  Groningen, Groningen I130726
4 Akker, Klaas Steven  31 Mar 1976Groningen, Groningen I693314
5 van Akkeren, Frederika  13 Aug 1987Groningen, Groningen I285977
6 van Akkeren, Gerhardus  19 Dec 1980Groningen, Groningen I132934
7 Akkerma, Feitse  30 Jul 1971Groningen, Groningen I784219
8 Albering, Elisabeth Petronella Sophia  22 Nov 1941Groningen, Groningen I174581
9 Alberts, Lijsebet  19 Apr 1796Groningen, Groningen I279751
10 Alkema, Jantje  01 May 1998Groningen, Groningen I358865
11 Alofs, Maria Amalia Theodora  29 Dec 1953Groningen, Groningen I58130
12 Alsorsius, Maria  Groningen, Groningen I528457
13 Alting, Egbertus  12 Apr 1596Groningen, Groningen I325726
14 Ansinck, Jantjen  09 May 1774Groningen, Groningen I595405
15 Appius, Anna Aurelia  20 Jul 1781Groningen, Groningen I339843
16 Arnoldi, Arnoldus  26 May 1753Groningen, Groningen I311321
17 Asselbergs, Dorothea Jacoba Francisca Maria  29 Oct 1990Groningen, Groningen I300956
18 Atzema, Anna Margaretha  08 May 1794Groningen, Groningen I278637
19 Atzema, Elina  07 Jun 1766Groningen, Groningen I279775
20 Atzema, Hermannus  09 Aug 1737Groningen, Groningen I276190
21 Aukema, Jantina Geertje Berendina Everdina  30 Jul 1968Groningen, Groningen I781673
22 Babtist, Bronno  27 Jul 1956Groningen, Groningen I774353
23 Bakema, Aeilke  15 Feb 1994Groningen, Groningen I117420
24 Bakker, Eerke  18 Nov 1981Groningen, Groningen I435370
25 Bakker, Harmannus  08 Jan 1981Groningen, Groningen I781654
26 Bakker, Hendrika  02 Dec 1994Groningen, Groningen I723012
27 Baldringa, Grietje  Groningen, Groningen I485197
28 Bartelds, Harmannus  12 Jan 1966Groningen, Groningen I787728
29 Bartels, Everdina  20 Nov 1788Groningen, Groningen I788792
30 Beckeringh, Egberta Louisa  Groningen, Groningen I186597
31 Beekhuis, Berend  22 Apr 1965Groningen, Groningen I347442
32 Beekhuis, Marten  24 May 1971Groningen, Groningen I347443
33 Beekhuis, Theodorus  13 Feb 1975Groningen, Groningen I751508
34 Beekman, Petronella Engelberta Albertina  24 Dec 2003Groningen, Groningen I668127
35 Beerda, Alberdina  14 Oct 1983Groningen, Groningen I229740
36 Beerda, Cornelis  10 Dec 1913Groningen, Groningen I229808
37 Beerda, Hendrik  10 Dec 1959Groningen, Groningen I394610
38 Beerda, Hendrik  06 Jan 1969Groningen, Groningen I229734
39 Beerda, Reint  10 Jan 1970Groningen, Groningen I394608
40 Beerents, Annegien  25 Apr 1767Groningen, Groningen I771094
41 Beishuizen, Trijntje  27 Jul 1979Groningen, Groningen I199021
42 Bennema, Reinder  20 Dec 1973Groningen, Groningen I354939
43 Bentem, Jan  11 Jun 2018Groningen, Groningen I791310
44 Berends, Derk  11 Mar 1988Groningen, Groningen I268248
45 Berends, Geerd  20 Aug 1981Groningen, Groningen I269745
46 van den Berg, Jacobus Johannes  17 Aug 1966Groningen, Groningen I12456
47 van Bergen, Frederik Jans  14 Feb 1780Groningen, Groningen I463192
48 Berger, Anna Maria Helena  25 Apr 1936Groningen, Groningen I455460
49 Bertling, Adriaan  21 Jun 1789Groningen, Groningen I340432
50 Beuker, Jan  30 Jan 1963Groningen, Groningen I721918

1 2 3 4 5 ... 16» Next»Detained

Matches 1 to 3 of 3

   Last Name, Given Name(s)    Detained    Person ID 
1 Heidema, Geert Jacobs  1822Groningen, Groningen I12450
2 Hut, Jacob Jans  07 Jul 1793Groningen, Groningen I133523
3 Schuur, Lammert Berends  20 Feb 1840Groningen, Groningen I68370

Other

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Other    Person ID 
1 de Lange, Mighiel  27 Jul 1866Groningen, Groningen I584754

Occupation

Matches 1 to 50 of 92

1 2 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID 
1 Beckeringh, Haijcko  Groningen, Groningen I48914
2 Beckeringh, Michiel  Groningen, Groningen I34763
3 Beckeringh, Wilhem  Groningen, Groningen I48904
4 Blaauw, Jan Mathijs  Groningen, Groningen I575524
5 Blaauw, Johannes Henderikus  Groningen, Groningen I575691
6 Blaauw, Johannes Hinderikus  1870Groningen, Groningen I575724
7 Blaauw, Pieter  Groningen, Groningen I575731
8 Blauw, Petrus Theodorus  Groningen, Groningen I575825
9 Boekholt, Albertus Dominicus  Groningen, Groningen I6704
10 Boekholt, Harm  1939Groningen, Groningen I444883
11 Boomgaart, Annegien  1860Groningen, Groningen I62697
12 Bothenius, Casparus  Groningen, Groningen I328355
13 Bothenius, Casparus  22 Mar 1686Groningen, Groningen I328355
14 Brugsema, Beerent  Groningen, Groningen I72176
15 Brugsema, Beerent  1861Groningen, Groningen I72176
16 Busch, Henricus  Groningen, Groningen I485210
17 Busch, Reneke  1699Groningen, Groningen I644282
18 Claessen, Claes  Groningen, Groningen I9370
19 Denenkamp, Klaas Jansen  Groningen, Groningen I121824
20 Dilling, Klaas  Groningen, Groningen I402755
21 Drenth, Bernardus Johannus Bernardus  Groningen, Groningen I426060
22 Drenth, Gerhardus Johannes Bernardus  1939Groningen, Groningen I479729
23 Durville, Adam Casper  Groningen, Groningen I69697
24 Emmius, Wessel  17 Dec 1620Groningen, Groningen I186643
25 Fabricius, Bernhardus  02 Sep 1705Groningen, Groningen I51403
26 Feringa, Wytze Abes  Groningen, Groningen I34870
27 Geubels, Hendrikus Johannes Anthonius  1970Groningen, Groningen I4605
28 van Giffen, Johannes  Groningen, Groningen I371814
29 van Giffen, Lambertus  Groningen, Groningen I484843
30 Goldhoorn, Luitjen  1930Groningen, Groningen I791081
31 Hagenouw, Rudolph Edzens  Groningen, Groningen I52814
32 von der Havestadt, Geert  Groningen, Groningen I465841
33 Holthuis, Kornelis Henricus  Groningen, Groningen I18654
34 Hooghuis, Christiaan  29 Jan 1789Groningen, Groningen I576469
35 Hooghuis, Johannes  Groningen, Groningen I576464
36 Hylkama, Tynco Andringa  29 Jun 1786Groningen, Groningen I649292
37 de Jager, Margaretha  Groningen, Groningen I48804
38 Janssen, Herman  Groningen, Groningen I9361
39 de Jonge, Jan Reinders  1859Groningen, Groningen I567327
40 Kern, Johann  Groningen, Groningen I78119
41 Kern, Louis Antonius  Groningen, Groningen I78118
42 van Kregten, Balster  Groningen, Groningen I17934
43 Masker, Johannes Conradus  1891Groningen, Groningen I10697
44 Mooij, Albertus Marinus  22 Jan 1926Groningen, Groningen I690748
45 Mooij, Albertus Marinus  18 Dec 1926Groningen, Groningen I690748
46 Moriset, Alexandre Jean Pierre  Groningen, Groningen I628123
47 Mulder, Jacobje  1859Groningen, Groningen I426714
48 Muntinghe, Lambertus  Groningen, Groningen I48983
49 Oomkes, Tammo  Groningen, Groningen I52918
50 Piccardt, Gualtherus  1641Groningen, Groningen I339722

1 2 Next»Possessions

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Possessions    Person ID 
1 Omlo, Antonius  Groningen, Groningen I107710

Baptismal detail

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Baptismal detail    Person ID 
1 Tammes, Siebrich  Groningen, Groningen I590515

Source

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Source    Person ID 
1 Schuls, Frouwkina  26 May 1988Groningen, Groningen I426064

Death registration

Matches 1 to 50 of 361

1 2 3 4 5 ... Next»

   Last Name, Given Name(s)    Death registration    Person ID 
1 Aalders, Hindrikje  24 Apr 1910Groningen, Groningen I646863
2 Aalders, Janske  14 Aug 1958Groningen, Groningen I647040
3 van Assen, Jantje  04 Feb 1941Groningen, Groningen I587724
4 van Assen, Roelof  06 Nov 1909Groningen, Groningen I587727
5 Aten, Roelf  13 Dec 1919Groningen, Groningen I393432
6 Bakker, Dirkje Geerts  29 Oct 1934Groningen, Groningen I695989
7 Bartels, Hindrikje  01 Jun 1904Groningen, Groningen I614757
8 Belle, Jan  28 Nov 1947Groningen, Groningen I622287
9 Belle, Sieger  07 Jan 1917Groningen, Groningen I622301
10 Belle, Zwaantje  08 Mar 1880Groningen, Groningen I622293
11 Berghuis, Wolter  28 Jun 1945Groningen, Groningen I613792
12 Bergs, Antje  09 Jul 1934Groningen, Groningen I531610
13 Bergs, Eeke  16 Sep 1885Groningen, Groningen I631916
14 Bergs, Grietje  17 Apr 1916Groningen, Groningen I631909
15 Bergs, Harm  20 Mar 1888Groningen, Groningen I631913
16 Bergs, Johanna  25 Oct 1888Groningen, Groningen I631917
17 Bergs, Trientje  07 Apr 1894Groningen, Groningen I631918
18 Bergs, Willem  24 Dec 1928Groningen, Groningen I431040
19 Bierling, Grietje  24 Jun 1896Groningen, Groningen I587712
20 Blaauw, Aagtje  01 Jan 1928Groningen, Groningen I445334
21 Blaauw, Anje  25 May 1920Groningen, Groningen I576031
22 Blaauw, Berend Christoffer Lodewijk Hendrik  26 Aug 1948Groningen, Groningen I619838
23 Blaauw, Christiaan  30 Sep 1864Groningen, Groningen I575817
24 Blaauw, Christiaan  06 Sep 1865Groningen, Groningen I575817
25 Blaauw, Clara Henderika  03 Dec 1899Groningen, Groningen I575727
26 Blaauw, Grietje Maria Elisabeth  09 Dec 1879Groningen, Groningen I575726
27 Blaauw, Hendrik  24 Mar 1865Groningen, Groningen I575811
28 Blaauw, Hendrik  25 Mar 1951Groningen, Groningen I575816
29 Blaauw, Hendrik Andries  03 Mar 1954Groningen, Groningen I531621
30 Blaauw, Hinderika Elisabeth  02 Mar 1892Groningen, Groningen I575732
31 Blaauw, Hinderika Elizabeth  14 Feb 1912Groningen, Groningen I575490
32 Blaauw, Hindrikje  20 Mar 1931Groningen, Groningen I575814
33 Blaauw, Jacomina  10 Nov 1879Groningen, Groningen I575819
34 Blaauw, Jan  27 Jul 1830Groningen, Groningen I575827
35 Blaauw, Jan  16 Jul 1921Groningen, Groningen I576032
36 de Blaauw, Johanna  08 Mar 1866Groningen, Groningen I330618
37 Blaauw, Johannes Henderikus  19 Jan 1904Groningen, Groningen I575688
38 Blaauw, Johannes Hinderikus  04 Jun 1883Groningen, Groningen I575728
39 Blaauw, Johannes Hinderikus  10 Mar 1895Groningen, Groningen I575276
40 Blaauw, Johannes Hinderikus  19 Apr 1931Groningen, Groningen I575724
41 Blaauw, Maria  24 Feb 1938Groningen, Groningen I575813
42 Blaauw, Maria Henderika  12 Jan 1901Groningen, Groningen I575491
43 Blaauw, NN  06 Feb 1939Groningen, Groningen I620563
44 Blaauw, Pieter  02 Jan 1910Groningen, Groningen I575815
45 Blaauw, Pieter  06 Apr 1925Groningen, Groningen I575701
46 de Blau, Maria Carolina  13 Jan 1870Groningen, Groningen I542096
47 de Blau, Theodorus  14 Sep 1832Groningen, Groningen I542097
48 Blauw, Aldegundis  13 May 1887Groningen, Groningen I575824
49 Blauw, Bartha Henderika  02 Dec 1839Groningen, Groningen I575954
50 Blauw, Bartholomeus Hendrik  02 Mar 1847Groningen, Groningen I575958

1 2 3 4 5 ... Next»Fact

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Fact    Person ID 
1 Brust, Jakob  30 Jun 1926Groningen, Groningen I747352
2 van Ulphen, Jacoba Geertina  12 Mar 1756Groningen, Groningen I278116

Function

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Function    Person ID 
1 van Giffen, Lucas  22 Apr 1753Groningen, Groningen I484896
2 Jager, Eildert Timon  Groningen, Groningen I389178

Birth registration

Matches 1 to 50 of 331

1 2 3 4 5 ... Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth registration    Person ID 
1 Akkerman, Henderika  07 May 1894Groningen, Groningen I635221
2 Akkerman, Hillechiena Jantina  07 May 1896Groningen, Groningen I635222
3 van As, Trijntje  29 Aug 1907Groningen, Groningen I588315
4 van Assen, Jantje  15 Feb 1890Groningen, Groningen I587724
5 van Assen, Roelof  26 Mar 1860Groningen, Groningen I587727
6 Bartels, Hindrikje  15 Dec 1862Groningen, Groningen I614757
7 Bartstra, Herman Leonard Johan  20 Oct 1902Groningen, Groningen I588321
8 Bergs, Antje  30 Jul 1881Groningen, Groningen I531610
9 Bergs, Eeke  06 Dec 1884Groningen, Groningen I631916
10 Bergs, Grietje  22 Nov 1851Groningen, Groningen I631909
11 Bergs, Grietje  17 Apr 1883Groningen, Groningen I631914
12 Bergs, Harm  04 Aug 1879Groningen, Groningen I631913
13 Bergs, Harmina  18 Sep 1849Groningen, Groningen I162029
14 Bergs, Jacobus  12 Nov 1821Groningen, Groningen I165695
15 Bergs, Johanna  26 Nov 1886Groningen, Groningen I631917
16 Bergs, Trientje  05 May 1888Groningen, Groningen I631918
17 Bergs, Willem  24 Jan 1854Groningen, Groningen I431040
18 Bierling, Grietje  09 Sep 1822Groningen, Groningen I587712
19 Blaauw, Antje  16 Apr 1908Groningen, Groningen I575692
20 Blaauw, Bote Rinze Pieter  10 Mar 1887Groningen, Groningen I575730
21 Blaauw, Clara Henderika  07 Nov 1879Groningen, Groningen <