Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

Bookmark

Brugge, West-Vlaanderen, België 


Notes: Brugge (Frans en Engels: Bruges, Duits: Brügge) is de hoofdstad, en tevens grootste stad, van de Vlaamse provincie West-Vlaanderen en het arrondissement Brugge. Het ligt in het noordwesten van België.
De binnenstad, of historische kern, is eivormig en ongeveer 430 hectare groot. De volledige gemeente heeft een oppervlakte van ruim 13.840 hectare, waaronder 193,7 hectare in zee bij Zeebrugge.
De stad telt ruim 117.000 inwoners. Ongeveer 20.000 daarvan wonen in het historische centrum.
Naamgeving
Oudste tastbare bron zijn enkele munten uit de 9e eeuw waarop voor het eerst de naam van de stad wordt gebruikt. Ze vermelden: Bruggas of Bruccia. Alhoewel dit lijkt te duiden op een oorsprong uit het woord brug is dit taalhistorisch niet correct aangezien er dan eerder sprake zou zijn van Brigge (vergelijk met het Engelse bridge, Oud-Engelse brycg, Friese brigge of bregge, Gallische briva).
Waarschijnlijk komt de naam Brugge van het Oudnoorse bryggja wat aanlegsteiger of haven betekent, mogelijk als verbastering van Rogia (Reie). De contacten met Scandinavië waren ontstaan via handel over de Noordzee en de invallen van de Noormannen (vanaf 800). De naam vertoont dan ook gelijkenissen met Bryggen, de historische haven van Bergen, dat net als Brugge een belangrijke stad van de Hanze was vanaf de 11e eeuw. Soms wordt ook een verband met het woord burcht overwogen.
Soms wordt naar Brugge verwezen als het Venetië van het Noorden, verwijzend de vele kanaaltjes en bruggen. Deze kanaaltjes worden ook reien genoemd, naar de rivier de Reie die door Brugge stroomde. De Reie is nu volledig gekanaliseerd.
De bijnaam van de Bruggelingen is Brugse zotten. Deze bijnaam danken ze aan volgende legende: nadat ze Maximiliaan I van Oostenrijk voor een tijd gevangen hadden genomen, verbood deze het houden van een jaarmarkt en andere festiviteiten. In een poging om hem te sussen, hield Brugge voor hem een groot feest en vroeg daarna voor de toelating opnieuw een jaarmarkt te houden, belastingen te mogen innen én ... het bouwen van een nieuw zothuis. Hij antwoordde: Sluit alle poorten van Brugge en je hebt een zothuis!.
Geschiedenis van Brugge
Waarschijnlijk komt de naam Brugge van het Oudnoorse bryggja wat aanlegsteiger of haven betekent, mogelijk als verbastering van Rogia (Reie). De contacten met Scandinavië waren ontstaan via handel over de Noordzee en de invallen van de Noormannen (vanaf 800). De naam vertoont dan ook gelijkenissen met Bryggen, de historische haven van Bergen, dat net als Brugge een belangrijke stad van de Hanze was vanaf de 11e eeuw.
Ontstaan
In de Gallische tijd bestond West-Vlaanderen uit een moerassig en onherbergzaam landschap dat vele malen overstroomde. Er zijn slechts weinig overblijfselen gevonden. De Romeinen legden, na het verslaan van de Menapiërs in 53 v. Chr., een uitgebreid wegennet aan in de provincie en bouwden verschillende versterkte kernen tegen de invallen van piraten vanuit de Noordzee. Wellicht was een van die versterkingen langs de kustweg de nederzetting aan de monding van de rivier de Reie waaruit later Brugge zou ontstaan.
Vanaf de 7e eeuw trok de zee zich stilaan terug en de kustvlakte werd beter bewoonbaar. Op de droge schorre-gronden was vooral schapenteelt aangewezen. Het gebied werd door het Frankische rijk bestuurd: de pagus Flandrensis of Vlaanderengouw. In de 9e eeuw werd de Vlaanderengouw geteisterd door aanvallen van de Noormannen, onder andere in 820, 838 en 854. Onder Boudewijn I met de IJzeren Arm werd bij Brugge een versterkte burcht gebouwd, waarschijnlijk op een oude Romeinse versterking want in tegenstelling tot andere burchten was het grondplan rechthoekig in plaats van de toen meer gangbare ronde vorm.
Groei en onafhankelijkheid (900-1128)
Vanaf 900 werden de aanvallen afgeslagen en bloeide de handel met Scandinavië en de lakenhandel met Engeland opnieuw. Door de gemakkelijke toegang vanuit Brugge met het vasteland groeide de burcht uit tot een grote nederzetting ondanks het feit dat Brugge slechts via een wad- en schorregebied verbonden was met de Noordzee: de haven was slechts bij hoog tij bereikbaar.
Na de moord op graaf Karel de Goede in 1127 kreeg Brugge op 27 juli 1128 stadsrechten in ruil voor de steun aan de opvolger Diederik van de Elzas. Deze stadsrechten werden echter in volgende regeerperiodes door de graven verschillende keren aangepast.
Brugge kreeg in 1128 nieuwe grachten en omwallingen om de aanval van Willem Clito, de rivaal voor de opvolging, af te slaan. Deze omwalling zou, nagenoeg onveranderd, blijven bestaan tot eind 13e eeuw.
De bloeiperiode (11e-15e eeuw)
Vanaf midden 11e eeuw verzandde de waddenzee voor Brugge geleidelijk, maar in de 12e eeuw kreeg Brugge nogmaals een directe verbinding met de Noordzee: opeenvolgende overstromingen hadden een diepe en brede geul achtergelaten, het Zwin. In plaats van getijdevaart konden de grotere schepen, vooral de kogge, nu tot dicht bij Brugge varen. Op het einde van de vaargeul werd door Filips van de Elzas een nieuwe stad gebouwd: Damme (stadsrechten ca. 1169, zoals Nieuwpoort en Grevelingen, vrijheid van Hanze in Vlaanderen in 1180). Mits overlading in Damme op binnenschepen was Brugge nog steeds bereikbaar.
Ook het Zwin verzandde echter geleidelijk en verschillende havens werden rond de vaargeul gesticht om mogelijk te maken dat Brugge nog steeds handel kon drijven zoals Muide (bij de monding van het Zwin, cf. Sint Anna ter Muiden bij Sluis), Hoeke (dichter bij Damme), Monikerede en Lamminsvliet dat vanaf 1303 bekend werd onder de naam Sluis.
In de 13e eeuw werd Brugge een belangrijk internationaal handelscentrum, als ontmoetingsplaats tussen handelaren uit Zuid- en Noord-Europa. Ze had een bevoorrechte positie in de lakenhandel met Engeland ten opzichte van de andere Vlaamse steden en een goede verbinding naar het binnenland toe via de belangrijke handelsweg naar Keulen via onder meer Gent, Mechelen, Brussel en Leuven. De lakenhallen en het Belfort werden in 1240 gebouwd. Na een brand in 1280 werd het in steen opnieuw opgetrokken en werd een symbool voor de politieke en economische onafhankelijkheid.
Een Brugse Hanze werd opgericht om de handel te controleren. Ook andere steden traden tot deze hanze toe of stichtten hun eigen club zoals de Ieperse hanze (rond de IJzer) of die van Gent.
Met de groeiende economische macht van de Brugse handelaren kwamen ook eisen naar meer autonomie ten opzichte van het Graafschap Vlaanderen. Eén van de hoogtepunten van deze strijd vindt plaats in 1302: na de Brugse metten verslaan de Vlaamse steden, Brugge en het Brugse Vrije te Kortrijk het Franse leger in de Guldensporenslag. De Gentenaren werden door de toenmalige gouverneur van Vlaanderen gesust met verlaagde belastingen. Daardoor trokken de Gentse milities niet mee op tegen het Franse ridderleger. In 1304 werd Vlaanderen echter terug tot de orde geroepen na hun nederlaag in de slag bij Pevelenberg.
Naast de lakenhandel ontwikkelden zich ook andere ambachten en vestigden zich handelaarsfamilies uit onder meer Genua en Venetië in Brugge. Belangrijk hierbij is ook het bankwezen dat zich stillaan ontwikkelde. Veel handelaren moesten hun goederen gedurende een bepaalde tijd in Brugge bewaren voordat ze verder verhandeld werden. Enkele steden en families hadden hun eigen gebouwen (zoals de kooplieden uit Venetië), maar anderen waren aangewezen op de herbergiers. Deze herbergen werden zo een draaischijf van economische handelingen: handelaren van verschillende steden werden met elkaar in contact gebracht, voorraden werden in de kelders opgeslaan en geleidelijk konden er ook rekeningen geopend worden of op krediet gewerkt worden. Eén van de belangrijkste herbergen was die van de familie Van der Beurze, gelegen naast de belangrijke natiehuizen van Genua en Venetië – de benaming van de beurs komt trouwens van deze familie.
Vanaf de 14e eeuw wordt de lakenhandel minder belangrijk. In 1384 werd Filips de Stoute uit Bourgondië graaf van Vlaanderen. Eén van zijn machtcentra was in Brugge gelegen. In de stad werden luxe-goederen verhandeld, was er het belangrijke bankwezen en ontpopte zich tot een waar kunstencentrum. Dankzij het Bourgondische hof kwamen er contacten met reizigers uit alle streken van Europa. De stad kreeg een nieuw stadhuis in 1376 op de Burg.
De 14e eeuw was zonder twijfel Brugges Gouden Eeuw. De stad had toen tegen de 40.000 inwoners, een aantal dat zij vóór de 19e eeuw niet zou overschrijden.
Het (geleidelijk) verval (15e-16e eeuw)
In de loop van de 15e eeuw verzwakte de economische positie van Brugge. Enerzijds zorgde de verdere verzanding van het Zwin dat Antwerpen een beter bereikbare haven werd (het "kantoor" van de Hanze in Brugge verhuisde in de 16e eeuw naar Antwerpen). Bovendien stortte de hele Vlaamse lakenhandel in elkaar. Daarnaast was er ook een politieke reden: na de plotse dood van Maria van Bourgondië in 1482 en de opstand van Vlaanderen tegen Maximiliaan I van Oostenrijk viel de stad uit de gratie. Het moest onder meer de stadswallen afbreken en het hof en alle belangrijke bestuurlijke functies - en daarmee ook de handel – verhuisde naar Gent.
De doodsteek kwam tijdens de Tachtigjarige Oorlog, vanaf 1584. De 'voorhaven' Sluis kwam in handen van de Nederlanden en daarmee was Brugge zijn verbinding met de zee kwijt. Het vervoer van goederen op het kanaal Brugge-Sluis werd ofwel verboden ofwel aan hoge tol onderheven.
Toch kon de stad zich nog enigszins stand houden. Het beschikte nog steeds over enkele internationale contacten met Spanje en Engeland, was een belangrijk regionaal centrum (vooral in textiel) en in de kunst bleef Brugge meespelen, oa met Jan Van Eyck en Hans Memling.
In 1510 richtte de Brugse magistraat een kostenloze school voor arme jongens op, de Bogardenschool. 8 jaar later (1518) kwam de Sint-Elisabethschool voor arme meisjes tot stand.
Brugse kant (17e-19e eeuw)
In de 17e eeuw ontwikkelde in Brugge de kant-industrie. Kantklossen was ervoor vooral een bezigheid van de rijkere adellijke dames, maar geleidelijk verdienden vele vrouwen in Vlaanderen een extra'tje met kantklossen.
Vanaf 1612 werden er meisjesscholen opgericht door enkele kloostergemeenschappen (oa Apostolinen) waar naast algemene ontwikkeling ook breien en klossen van kant op het programma stond. In 1689 waren er meer meisjesscholen (125) dan jongensscholen (15 schoolmeesters) in Brugge. Jongens leerden hun ambacht echter meestal tijdens hun leertijd bij een vakman.
Kant werd in Brugge een belangrijke bron van inkomsten. In 1802 hielden zich ruim 6000 vrouwen bezig met kantklossen op een totaal inwonersaantal van 40.000. Er ontwikkelde zich een speciale variant: de Brugse kant of point-de-fée.
Het stadsbestuur ondernam een aantal pogingen om de oude glorie terug te brengen. De voornaamste was het graven van de Handelskom, waardoor Brugge weer een aantrekkelijke havenstad moest worden. Ook de oprichting van een Kamer van Koophandel paste in dit kader. De pogingen brachten echter niet veel zoden aan de dijk en Brugge evolueerde langzaam maar zeker tot Bruges-la-Morte.
Als kleine provinciestad had Brugge dan ook geen enkele invloed op de latere gebeurtenissen van Vlaanderen zoals deze rond 1789 (Franse Revolutie) en de Omwenteling van 1830. Ook de industriële revolutie ging volledig aan de stad voorbij. In 1850 was het de armste stad van Vlaanderen.
Bruges la Morte (19e eeuw)
Het vervallen Brugge, een sluimerende stad zonder veel drukte en 'lelijkheid' van de moderne wereld, kreeg op het einde van de 19e eeuw een romantische opleving. Victor Hugo beschreef de stad al uitvoerig in zijn reisverhaal over België (1837), maar het hoogtepunt kwam met de roman Bruges la Morte van Georges Rodenbach in 1892. Het werk had een groot succes in Europa. Ze werd tweemaal verfilmd en diende ook als scenario voor de opera de:Die tote Stadt van Korngold.
In 1877 zei Koning Leopold II dat hij graag zou hebben dat al deze mooie gebouwen en monumenten gerestaureerd zouden worden zodat de hele stad niets anders werd dan een enorm en prachtig museum. Heel wat gebouwen werden toen gerenoveerd onder impuls van de stadsarchitect Louis de la Censerie. Door zijn talrijke restauraties gaf hij aan Brugge het huidig neogotisch uitzicht. Dank zij, o.a. deze bijna vergeten architect, is Brugge uitgegroeid tot een toeristische trekpleister. Vanaf 1880 kende het stadsbestuur subsidies toe aan particulieren voor restauraties. Brugge kende in de 19de eeuw weliswaar economisch verval, maar dat had ook een positief gevolg: er vestigde zich geen industrie in de stad, zodat Brugge haar uitzicht en structuur van een oude stad kon bewaren. Toerisme zat in de lift en daarmee gepaard ook de horeca. Sommigen zagen Brugge liefst als museum en niets mocht het middeleeuwse uitzicht 'bekladden'. Zo werd ook nieuwbouw, zowel voor kerken als openbare gebouwen, meestal in neo-gotische stijl opgetrokken tot ver na de Eerste Wereldoorlog; het Provinciaal gebouw aan de Markt bijvoorbeeld werd in neo-gotische stijl heropgebouwd na de brand in 1878 van het neo-klassieke gebouw.
In Le Carillonneur (1897) van Rodenbach werd de 'barbaarsheid' van het Brugse bestuur gehekeld toen zij plannen maakte om met de aanbouw van Zeebrugge de stad te industraliseren. Dit zou het karakter van de mysterieuze stad te erg veranderen.
De romantiek had bij de Bruggelingen een nieuwe liefde voor hun (middeleeuwse) stad bijgebracht. Strikte bouwvoorschriften in het centrum moesten het uitzicht ervan, én de belangrijke inkomsten uit het toerisme, vrijwaren.

OpenStreetMap

City/Town : Latitude: 51.2094444444445, Longitude: 3.22527777777778


Media

Documents
Antique map of Brugge by Braun and Hogenberg
Antique map of Brugge by Braun and Hogenberg
Brugae, Flandricarum Urbium Ornamenta - Braun & Hogenberg ,1572-1624.

Birth

Matches 1 to 28 of 28

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Antoine, Lidia  Abt 1887Brugge, West-Vlaanderen, België I482404
2 de Badts, Josephus Constantinus Franciscus Xaverius  25 Oct 1781Brugge, West-Vlaanderen, België I755479
3 de Bailleul, Philipotte  Yes, date unknownBrugge, West-Vlaanderen, België I371793
4 de Barse, Jean Baptiste  20 Jan 1730Brugge, West-Vlaanderen, België I591333
5 de Barse, Jean Baptiste  30 Oct 1753Brugge, West-Vlaanderen, België I591324
6 Biltris, Josephus Carolus  19 Jan 1807Brugge, West-Vlaanderen, België I750676
7 Breijdel, Maria  1603Brugge, West-Vlaanderen, België I57899
8 de Busscher, Theresia Petronella  11 Mar 1771Brugge, West-Vlaanderen, België I595429
9 Claus, Guido  27 Feb 1931Brugge, West-Vlaanderen, België I390042
10 Claus, Hugo  05 Apr 1929Brugge, West-Vlaanderen, België I390039
11 de Deurwaerder, Joseph  31 Mar 1918Brugge, West-Vlaanderen, België I288616
12 de Deurwaerder, Marina  04 May 1951Brugge, West-Vlaanderen, België I288615
13 Dieperinck, Valentine  16 Oct 1880Brugge, West-Vlaanderen, België I390046
14 Fack, Albert Joseph Joël Antoon  09 May 1916Brugge, West-Vlaanderen, België I288529
15 Fagel, Judocus Franciscus  06 Apr 1698Brugge, West-Vlaanderen, België I595466
16 Fagel, Petrus Franciscus  29 Apr 1795Brugge, West-Vlaanderen, België I595426
17 Fagel, Petrus Guihelmus  06 Nov 1768Brugge, West-Vlaanderen, België I595428
18 Lerou, Gabriel Pieter  22 Dec 1798Brugge, West-Vlaanderen, België I642613
19 Loosvelt, Ignatius Franciscus  24 Jan 1795Brugge, West-Vlaanderen, België I494508
20 van Oostenrijk en Spanje, Philips I  1478Brugge, West-Vlaanderen, België I95875
21 Prisse, Frederic Benjamin Alexandre Philippe  19 Jun 1846Brugge, West-Vlaanderen, België I410648
22 Secq, Eduard Alexander  1809Brugge, West-Vlaanderen, België I196211
23 Somija, Elisabeth Maria  1737Brugge, West-Vlaanderen, België I218161
24 Staelens, Cornelius Joannes  21 Dec 1816Brugge, West-Vlaanderen, België I589074
25 de Stuijndere, Anna  03 Mar 1694Brugge, West-Vlaanderen, België I591338
26 de Sutter, Anna Maria  Abt 1754Brugge, West-Vlaanderen, België I591325
27 van Uxem, Isabella  Cal 1789Brugge, West-Vlaanderen, België I691641
28 van Zuijlen van Nijevelt van de Haar, Gustave  03 Feb 1818Brugge, West-Vlaanderen, België I739183

Christened

Matches 1 to 3 of 3

   Last Name, Given Name(s)    Christened    Person ID 
1 Breijdel, Maria  26 May 1603Brugge, West-Vlaanderen, België I57899
2 van Oostenrijk en Spanje, Philips I  22 Jun 1478Brugge, West-Vlaanderen, België I95875
3 Secq, Eduard Alexander  23 Aug 1809Brugge, West-Vlaanderen, België I196211

Died

Matches 1 to 24 of 24

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Antoine, Anne Marie  10 May 1892Brugge, West-Vlaanderen, België I193978
2 Barghe, Joannes Baptiste  1760Brugge, West-Vlaanderen, België I591336
3 de Bourgogne, Maria  30 Oct 1463Brugge, West-Vlaanderen, België I96027
4 de Bourgogne, Maria  27 Mar 1482Brugge, West-Vlaanderen, België I95874
5 de Bourgogne, Philips  04 Jul 1498Brugge, West-Vlaanderen, België I97400
6 de Bourgogne, Philips Iii  15 Jun 1467Brugge, West-Vlaanderen, België I96807
7 Bouvij, Carolus  24 Aug 1673Brugge, West-Vlaanderen, België I57898
8 Breijdel, Maria  17 Jun 1676Brugge, West-Vlaanderen, België I57899
9 Crabbe, Cecile Christine  27 Feb 1822Brugge, West-Vlaanderen, België I691870
10 de Croij Chimaij, Philippe  18 Sep 1482Brugge, West-Vlaanderen, België I97338
11 Della Faille d'Huijsse, Anne-Marie  26 Jul 1938Brugge, West-Vlaanderen, België I553319
12 Dieperinck, Valentine  05 Sep 1947Brugge, West-Vlaanderen, België I390046
13 Fagel, Petrus Jacobus Judocus  01 Oct 1796Brugge, West-Vlaanderen, België I595464
14 van Grunderbeeck, Petrus Ludovicus  15 Jan 1878Brugge, West-Vlaanderen, België I289811
15 Hardenberg, Jacobus Arnoldus  11 Oct 1831Brugge, West-Vlaanderen, België I691869
16 Hohenstein, Ettina  Yes, date unknownBrugge, West-Vlaanderen, België I14077
17 Maes, Albert  15 Sep 1973Brugge, West-Vlaanderen, België I1917
18 van Portugal, Beatrix  01 Feb 1462Brugge, West-Vlaanderen, België I97551
19 Saenen, Robertus Josephus Irma  22 Mar 1938Brugge, West-Vlaanderen, België I296376
20 de Schaetzen, Josephine Regina Hendrica  24 Mar 1916Brugge, West-Vlaanderen, België I256852
21 de Stuijndere, Anna  21 Jul 1745Brugge, West-Vlaanderen, België I591338
22 Swinkels, Martinus Wilhelmus Johannes Josephus  04 May 1989Brugge, West-Vlaanderen, België I356949
23 Vandeplassche, Elisabetha Catherina  30 Jul 1811Brugge, West-Vlaanderen, België I595465
24 van Vermandois, Aleidis  10 Oct 958Brugge, West-Vlaanderen, België I22451

Buried

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 Maes, Albert  19 Sep 1973Brugge, West-Vlaanderen, België I1917
2 van Vlaanderen, Margaretha  Brugge, West-Vlaanderen, België I30039

Married

Matches 1 to 11 of 11

   Family    Married    Family ID 
1 Barghe / Stuijndere  11 Feb 1720Brugge, West-Vlaanderen, België F228145
2 Barse / Loo  24 Sep 1752Brugge, West-Vlaanderen, België F228143
3 Bouvij / Bonch  05 Oct 1653Brugge, West-Vlaanderen, België F23065
4 Bouvij / Breijdel  30 Mar 1629Brugge, West-Vlaanderen, België F23066
5 Bouvy / Bogaerde  1594Brugge, West-Vlaanderen, België F23068
6 Claus / Dieperinck  12 Apr 1904Brugge, West-Vlaanderen, België F152371
7 Culemborg / Bourgogne  27 Feb 1470Brugge, West-Vlaanderen, België F40022
8 Fack / Decorte  20 Sep 1947Brugge, West-Vlaanderen, België F114361
9 Fagel / Vandeplassche  26 Jan 1768Brugge, West-Vlaanderen, België F229634
10 Kleef / Bourgogne  22 Apr 1455Brugge, West-Vlaanderen, België F39255
11 Kleef / Bourgogne  21 Jun 1470Brugge, West-Vlaanderen, België F40103

Calendar

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.