Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

Bookmark

Gent, Oost-Vlaanderen, België 


Notes: Gent (Engels: Ghent, Frans: Gand) is de hoofdstad van de Vlaamse provincie Oost-Vlaanderen en van het Arrondissement Gent in België. Gent telt ruim 233.000 inwoners (in januari 2006) en heeft een oppervlakte van 156,18 km². De stad ligt aan de samenvloeiing van de Schelde en de Leie, en wordt ook wel de fiere stede of de Arteveldestad genoemd.
De patroonheiligen van Gent zijn de HH. Lieven en Pharaïldis. Sint-Bavo (stichter van de Sint-Baafsabdij) is de patroonheilige van het bisdom Gent.
Wegens haar ligging te midden van een uitgestrekt gebied van bloemen- en plantenkwekerijen wordt Gent ook de Bloemenstad genoemd. (cfr. De Floraliën).
De inwoners van Gent dragen de bijnaam Stropdragers ("Stropkes").
In Gent spreekt men het Gents, een dialect dat behoorlijk sterk van de andere Oost-Vlaamse dialecten afwijkt.
In het Hof Ten Walle, het latere Prinsenhof, werd op 24 februari 1500 de latere Keizer Karel geboren. In de stad werd ook de Pacificatie van Gent (1576) en de Vrede van Gent (1814) ondertekend.
Geschiedenis van Gent
Oorsprong
Reeds in de Gallische (of Keltische) tijd waren er meerdere woonkernen in de streek. De naam Gent zou afkomstig zijn van de Keltische waternaam Gond => Germaans Gand => Latijn Gandavum.
Jozef Vercoullie legt uit dat Ganda nooit kan betekenen samenvloeiing, de samenvloeiing van de rivieren Leie en Schelde, omdat -avum enkel bij namen van waterlopen voorkomt.
De rivieren stroomden en kronkelden in een gebied waar veel gronden periodiek onder water liepen (de meersen) en die dus niet ideaal waren voor landbouw maar beter geschikt voor schapenteelt. Gent zou eeuwenlang de belangrijkste stad van de Nederlanden zijn voor laken (gemaakt van wol), vlas (met in de 19e eeuw de grootste vlasfabriek van West-Europa) en katoen (de eerste geïndustrialiseerde stad van het vasteland, ook het Manchester van het vasteland genoemd.)
Gent had vanaf de zevende eeuw twee grote abdijen: de Sint-Baafs- (625-650) en de Sint-Pietersabdij (na 650), die mee de stad hielpen vormen. De stad moet rond 800 belangrijk genoeg geweest zijn opdat Lodewijk de Vrome, zoon van Karel de Grote, Einhard tot abt van beide abdijen benoemt. Einhard was de biograaf van Karel de Grote.
In 851-852 en opnieuw tussen 879 en 883 verwoestten de Vikingen de stad en vestigden zich lange tijd aan de Schelde (ter hoogte van huidig Duivelsteen, Sint-Baafs, Biezekapelstraat, Wijdenaard). Kort daarna, aan het einde van de 9de eeuw werd een Castrum opgericht door Boudewijn II de Kale op de plaats van het huidige Gravensteen. De bewoners hergroepeerden zich waarschijnlijk daar (Oudburg) en op de Graslei aan de Leie. Gent groeide uit verschillende kernen samen tot een grote stad.
Grootste stad van de Lage Landen
Vanaf het jaar 1000 was Gent gedurende honderden jaren de grootste stad van de Nederlanden (tot rond 1550). Gent was groter dan Londen of Keulen. Buiten Italië was enkel Parijs groter. Keizer Karel V zei over Gent: "Je mettrai Paris dans mon Gant" (Ik zou Parijs in mijn handschoen/Gent steken.) In de 13e eeuw telde de stad zo'n zestigduizend inwoners.
Omstreeks 1100 verleende de graaf aan de stad Gent het recht een eigen schepenbank in te stellen. Zo groeide de stad langzamerhand uit tot een autonome macht met volledig zelfstandige instellingen. Gent was altijd een vrijheidslievende en rebelse stad. De burgers vochten er honderden jaren tegen de vorsten om hun privileges of vrijheden te vrijwaren.
Tot 1302 regeerden in feite een aantal gegoede burgerfamilies, de zogenaamde XXXIX (de Negenendertig), omdat bestuur en rechtspraak in hun handen waren. Deze patriciërs vormden een gesloten groep van kapitalisten, rijk geworden door de handel en industrie van laken en linnen. De patriciërs die hun eigen belangen trachtten te beschermen, kozen meestal de zijde van de Franse koning tegen de graaf en kregen daardoor van het volk de scheldnaam Leliaerts.
In 1297 zette de Graaf van Vlaanderen (België) Gwijde van Dampierre de Raad der XXXIX af en na de overwinning in de Guldensporenslag (juli 1302) verkregen de gilden en de kleine neringen het recht tot coöptatie van schepenen, waardoor er in Gent een meer democratisch bestuur kwam.
Gedurende de eerste fase van Honderdjarige Oorlog (1338-1345) koos Gent, na eerst neutraal te zijn gebleven, de zijde van Engeland, omdat dit land de invoer van grondstoffen voor de textielnijverheid had geblokkeerd. Artevelde, een rijk lakenhandelaar, plaatste zich aan het hoofd van een regering die tegen de graaf Lodewijk van Nevers opstond, omdat deze de zijde van de Franse koning had gekozen. Midden op de Vrijdagmarkt staat het standbeeld van Jacob van Artevelde, de 'wijze man van Gent', die op het plein op 26 januari 1340 koning Edward III van Engeland ontving en in september als koning van Frankrijk erkende (in 1360 moest hij zijn aanspraken opgeven). Zijn vrouw, Philippa van Henegouwen, schenkt te Gent op (24 juni 1340) het leven aan een zoon, Jan van Gent (John of Gaunt), de stamvader van het Huis van Lancaster. Sociale conflicten braken echter uit in de stad ('den quaden maendach') en tijdens een opstand van de volders, die het bewind van de wevers onder Artevelde wilden omvergooien, werd Jacob van Artevelde in zijn woning op de Kalandeberg vermoord (17 juli 1345).
Na de Goede Disendach ('Goede dinsdag') in 1349 werd het gezag van de nieuwe graaf, Lodewijk van Male, erkend. Maar het bleef woelig in Gent: het volk wilde medezeggenschap en de sterk georganiseerde gilden namen deel aan de politieke strijd. In 1369 werd de verdeling van de schepenambten aangepast: er werden voortaan in de schepenraad 3 vertegenwoordigers van de poorters, 5 van de 53 kleine 'neringen' en 5 van de grote 'gilden' (of ambachten) opnieuw opgenomen. De graaf trachtte steeds opnieuw de macht in handen te krijgen en dit leidde tot opstanden, zoals die van 1379-1385 onder leiding van Jan Hyoens, Frans Ackerman en Filips van Artevelde, zoon van Jacob. De opstand begint door de moord op een grafelijke baljuw, die de Gentse privileges onvoldoende had gerespecteerd. Enkele malen lukt het de opstandelingen, met steun van ambachtsgilden in andere steden, om bijna het hele graafschap Vlaanderen te beheersen. Artevelde, die de Gentenaars aanvoerde tegen het Franse leger onder leiding van koning Karel VI en graaf Lodewijk van Male, sneuvelde in 1382 in de slag bij Westrozebeke.
Deze eerste grote opstand eindigde onbeslist in december 1385 door de Vrede van Doornik met de nieuwe graaf Filips de Stoute. De privileges bleven hierdoor evenwel gehandhaafd, en er gold zelfs amnestie voor elke vorm van verzet, maar Gent moest alsnog haar verbond met Engeland opgeven en de koning van Frankrijk als zodanig erkennen. In 1407 wordt te Gent de Raad van Vlaanderen gevestigd en zal als voertaal het Nederlands krijgen.
Van toen af aan werd het Huis van Bourgondië de nieuwe tegenstander van de oproerige stad, die zich eerst verzette tegen Filips de Goede, later tegen Maria van Bourgondië - aan wie zij het Groot Privilege ontfutselde - en tenslotte tegen Maximiliaan van Oostenrijk. In 1492 moest de stad - na de onthoofding van Jan van Coppenolle - de Vrede van Kadzand ondertekenen, waardoor haar zelfstandigheid sterd besnoeid werd en waaraan definitief een einde zou komen in 1540.
De Nederlandse opstand
In de zestiende eeuw speelde Gent een belangrijke rol in de opkomst van het Calvinisme (Hervorming). In 1537 weigerde de stad de bede van de landvoogdes Maria van Hongarije (ter ondersteuning van de oorlogen van keizer Karel V tegen Frankrijk) maar daarmee gepaard gaande opstand werd door de keizer hard neergeslagen (1540): de leiders van de opstand moesten in boetekleed en met een strop om de hals vergiffenis vragen, dit werd algauw een historisch detail. In de ogen van de buitenstaanders deelden alle inwoners van Gent het lot van de 'Creesers' ("krijsers"). De Gentenaren zelf waren echter niet met die spotnaam gediend. Spoedig kwamen er strenge sancties tegen hen die dit woord durfden gebruiken, gaande van geselingen ("up u bloot lichaem totten bloede"), tot het extreem geval van een luitenant die in 1578 aan de galg met een echte strop mocht kennismaken. Doorheen de eeuwen is de term 'Stropdragers' (of "Stropkes") zelfs een eretitel geworden van trotse Gentenaars die als zovele Arteveldes hun eigenzinnige aard blijven manifesteren.
Toen de leiders om vergiffenis vroegen werd Gent in 1540 aan een nieuw statuut onderworpen, de z.g. 'Concessio Carolina'. De Klokke Roeland, zinnebeeld van de Gentse zelfstandigheid, werd verwijderd uit het belfort en een nieuwe burcht, het 'Spaans kasteel', zou er voortaan over waken, dat de Gentenaren niet meer al te driest zouden worden. De middeleeuwse, eens zo machtige stadsstaat had afgedaan.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd in 1576 door de verzamelde Staten-Generaal van de Nederlanden de Pacificatie van Gent gesloten, een godsdienstvrede tussen Roomsen en de protestanten. Tussen 1577 en 1584 was er in Gent een calvinistische Republiek gevestigd onder leiding van Jan van Hembyze en François van Ryhove.
Toen werd ook de eerste Gentse (theologische) universiteit opgericht (in 't Pand, vandaag gerestaureerd en eigendom van de Universiteit Gent). Na de inname van Gent door de hertog van Parma op 17 augustus 1584 weken ruim 4.000 Calvinisten uit naar de Zeven Verenigde Provinciën.
Verval en heropleving
Van eind 16de tot ca. midden 18de eeuw, kende Gent een economisch verval; de middeleeuwse bevolking van boven de 50.000 was in 1650 teruggevallen op ca 31.000. Door de Vrede van Munster (1648) verloor de stad ook haar uitweg naar de zee. De vestiging van nieuwe nijverheden in de tweede helft van de 18de eeuw bracht economische heropleving en Gent zou weer de grootste stad van België worden en dat blijven tot de hongersnood van 1845-1848.
Aan het eind van de 18e eeuw zou het als eerste stad van het vasteland industrialiseren vooral ingevolge de invoering van de gemechaniseerde linnen- en katoennijverheid, onder meer nadat Lieven Bauwens een spinmachine, de "Mule Jenny", uit Engeland naar het vasteland smokkelde; alsmede het uitgraven van de Coupure (1751-1753), die de Leie met de Brugse Vaart verbond. .
Gedurende de Franse tijd (1794-1814 steeg de welvaart in Gent, en tijdens het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) werd Gent een universiteitsstad (1816-1817) en ook opnieuw een zeehaven, door het graven van het Kanaal Gent-Terneuzen (1825-1827). Toen vonden ook de Gentse katoenweefsels een uitgestrekt afzetgebied in Nederlands-Indië, wat verklaart dat de Gentse industriëlen de Belgische Omwenteling niet algemeen toejuichten. Na 1830 bleef een groot deel van de Gentse burgerij oranjegezind (Hippolyte Metdepenningen), hoewel de meerderheid van de orangisten liefst Frans sprak. Na 1848 gingen de orangisten op in de Liberale Partij.
Op 28 december 1814 werd te Gent tussen de Angelsaksische mogendheden (Engeland en de Verenigde Staten) de Vrede van Gent gesloten. En gedurende de Honderd Dagen verbleef de Franse koning Lodewijk XVIII geruime tijd in Gent.
Na 1830
Gent is ook de stad waar de eerste moderne vakbonden van België het licht zagen, en waar - door de groei van haar proletariaat - de Belgische socialistische beweging ontstond. Edward Anseele, de leider van de Gentse socialisten, zou echter eerst in Luik verkozen worden als parlementslid (1894-1900).
In 1913 werd in Gent een wereldtentoonstelling georganiseerd. De tentoonstelling zelf werd georganiseerd in een speciaal gebouwd complex op het Maria-Hendrikaplein, dat later het Sint-Pietersstation werd.
Gedurende beide wereldoorlogen had Gent weinig te lijden van bombardementen, zodat de vele historische gebouwen in hun pracht goed bewaard gebleven zijn.
ronnen en referenties:
1. ↑ Frans van Cauwelaert, Alfons De Cock, Jan Denucé, Max Rooses e.a. Vlaanderen door de eeuwen heen. 2 dln. Amsterdam: Elsevier, 1912-1913, s.v. "Gent".
2. ↑ Ibid., deel I, p. 192.

OpenStreetMap

City/Town : Latitude: 51.0538888888889, Longitude: 3.705


Birth

Matches 1 to 50 of 77

1 2 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Aerts, Ludovica Maria Felicita  Abt 1870Gent, Oost-Vlaanderen, België I537645
2 Baart, Arthur Theophilus  4 Apr 1875Gent, Oost-Vlaanderen, België I736203
3 de Beauffort, Mathilde  06 Apr 1891Gent, Oost-Vlaanderen, België I552603
4 Beaurieux, Peter Maria R  25 Aug 1890Gent, Oost-Vlaanderen, België I542
5 Berutz, Hendrick  Yes, date unknownGent, Oost-Vlaanderen, België I536443
6 Beurskens, Edouard Ferdinand François  Yes, date unknownGent, Oost-Vlaanderen, België I278679
7 Blommaert, Gustavus  18 Aug 1865Gent, Oost-Vlaanderen, België I68435
8 van den Bogaerde, Baron Andreas Johannes Ludovicus  07 Jul 1787Gent, Oost-Vlaanderen, België I595888
9 Bonninga, Duurt  Abt 1883Gent, Oost-Vlaanderen, België I427326
10 Bonninga, Jannes  Abt 1879Gent, Oost-Vlaanderen, België I427318
11 Bossaert, Sophie Françoise Marie Louise  06 Apr 1810Gent, Oost-Vlaanderen, België I440383
12 Bougonjon, Alice Elisa Theonia  28 Sep 1873Gent, Oost-Vlaanderen, België I587704
13 Bourgonjon, Gerard  1871Gent, Oost-Vlaanderen, België I587713
14 Bouwmeester, Adolf  09 Oct 1889Gent, Oost-Vlaanderen, België I487433
15 Bul, Hendrik Pieters  1824Gent, Oost-Vlaanderen, België I502931
16 Burgers, Eduardus Cornelis Martinus Nicolaus  13 Oct 1879Gent, Oost-Vlaanderen, België I746273
17 Buziau, Charles  1787Gent, Oost-Vlaanderen, België I143222
18 Carboo, Louis Stephan Andreas  27 Mar 1792Gent, Oost-Vlaanderen, België I591744
19 Christiaens, Virginia Francisca  20 Jul 1851Gent, Oost-Vlaanderen, België I746266
20 van Constantinopel, Margaretha  1202Gent, Oost-Vlaanderen, België I30047
21 de Creeft, Jhr Eugenius Joannes Maria Ludovicus  21 Jan 1852Gent, Oost-Vlaanderen, België I733128
22 Della Faille d'Huijsse, Anne-Marie  07 Jan 1911Gent, Oost-Vlaanderen, België I553319
23 Dielman, Clemence Isabelle  09 May 1824Gent, Oost-Vlaanderen, België I647276
24 Dobbelaere, Fredericus  22 Apr 1781Gent, Oost-Vlaanderen, België I585480
25 Dobbelaere, Petrus  11 Mar 1822Gent, Oost-Vlaanderen, België I402948
26 le Fevre de ten Hove, Elisabeth  01 Oct 1846Gent, Oost-Vlaanderen, België I553020
27 Gathier, Ludovicus Franciscus  1759Gent, Oost-Vlaanderen, België I338811
28 van Geen, Joseph Jacobus  01 Sep 1773Gent, Oost-Vlaanderen, België I592982
29 Geeraert, Mauricius Ferdinandus Albertus  04 Mar 1891Gent, Oost-Vlaanderen, België I498808
30 van Gent, John  1340Gent, Oost-Vlaanderen, België I96912
31 van Hamaland, Gerberga  Abt 903Gent, Oost-Vlaanderen, België I434019
32 van Haspengouw, Allowin  Yes, date unknownGent, Oost-Vlaanderen, België I434112
33 Hazewinkel, Jan Kornelis  06 Apr 1820Gent, Oost-Vlaanderen, België I213069
34 de Hemptinne, Helena Josephina Francisca  Yes, date unknownGent, Oost-Vlaanderen, België I549347
35 van den Hende, Emanuel  1806Gent, Oost-Vlaanderen, België I4135
36 Hendriks, Gerardus Michiel  05 Sep 1843Gent, Oost-Vlaanderen, België I504778
37 Hendriks, Wilhelmina Petronella  06 Jul 1888Gent, Oost-Vlaanderen, België I504795
38 Hoedemacher, Eva  Yes, date unknownGent, Oost-Vlaanderen, België I536445
39 van Holland, Arnulf  Abt 951Gent, Oost-Vlaanderen, België I28234
40 van Holland, Dirk Iii  985Gent, Oost-Vlaanderen, België I28236
41 de Jonge, Geeszina  Aug 1879Gent, Oost-Vlaanderen, België I774034
42 't Kint de Roodenbeke, Arnold François Marie  01 May 1853Gent, Oost-Vlaanderen, België I552571
43 Koens, Albertina  15 Nov 1854Gent, Oost-Vlaanderen, België I373042
44 Koopman, Fredrik  Abt 1881Gent, Oost-Vlaanderen, België I75307
45 de Lanier, Maria Theresia Johanna  1803Gent, Oost-Vlaanderen, België I44854
46 Lenaert, Emilius  28 Sep 1855Gent, Oost-Vlaanderen, België I700229
47 Lenaert, Gustavus  17 Sep 1853Gent, Oost-Vlaanderen, België I700228
48 Lenaert, Henricus Carolus  13 Jun 1851Gent, Oost-Vlaanderen, België I700220
49 Leuning, Egberdina  13 May 1813Gent, Oost-Vlaanderen, België I78491
50 Maertens de Noordhout, Valérie  07 Feb 1875Gent, Oost-Vlaanderen, België I553036

1 2 Next»Christened

Matches 1 to 6 of 6

   Last Name, Given Name(s)    Christened    Person ID 
1 Buziau, Charles  25 Jan 1787Gent, Oost-Vlaanderen, België I143222
2 van Constantinopel, Margaretha  Between 01 Jul 1202 and 31 Aug 1202Gent, Oost-Vlaanderen, België I30047
3 van Gent, John  01 Mar 1340Gent, Oost-Vlaanderen, België I96912
4 van den Hende, Emanuel  09 Jan 1806Gent, Oost-Vlaanderen, België I4135
5 de Lanier, Maria Theresia Johanna  10 Mar 1803Gent, Oost-Vlaanderen, België I44854
6 van Spanje en Oostenrijk, Karel V  24 Feb 1500Gent, Oost-Vlaanderen, België I95887

Died

Matches 1 to 24 of 24

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 de Baets, Georges Honoré Pieter Noel  21 Aug 1987Gent, Oost-Vlaanderen, België I287603
2 de Baets, Maurits Leo Alois  15 Apr 2002Gent, Oost-Vlaanderen, België I287608
3 Berns, Johannes Martinus  07 Feb 1836Gent, Oost-Vlaanderen, België I776401
4 van den Bogaerde, Amadeus Andreas Robert  11 Dec 1874Gent, Oost-Vlaanderen, België I595841
5 van Borselen Vere, Wolfert  29 Apr 1487Gent, Oost-Vlaanderen, België I94554
6 Claus, Guido  09 Nov 1991Gent, Oost-Vlaanderen, België I390042
7 Claus, Joseph  20 Feb 1986Gent, Oost-Vlaanderen, België I390040
8 Cornelis, Maria Agnes  Yes, date unknownGent, Oost-Vlaanderen, België I585487
9 Daniels, Henderika  27 Jan 1967Gent, Oost-Vlaanderen, België I403169
10 van Frankrijk, Michaela  08 Jul 1422Gent, Oost-Vlaanderen, België I96806
11 Gadiot, Anna Catharina Pauline  28 Mar 1875Gent, Oost-Vlaanderen, België I617436
12 Houpperits, Guillaume  24 Dec 1808Gent, Oost-Vlaanderen, België I133059
13 van Ivrea, Rozala Susanne Princes Van Ivrea
Princes Of Ivrea
 
 07 Feb 1003Gent, Oost-Vlaanderen, België I9535
14 Loos, Hugo  05 Oct 2006Gent, Oost-Vlaanderen, België I588962
15 Notermans, Elisabeth Maria  08 Aug 1975Gent, Oost-Vlaanderen, België I572734
16 Notermans, Petrus Joannes Hubertus  29 Jan 1939Gent, Oost-Vlaanderen, België I359310
17 Overzier, Elly  26 Dec 2010Gent, Oost-Vlaanderen, België I390047
18 Pernot, Louise Theodorine Hubertine  29 Sep 1931Gent, Oost-Vlaanderen, België I359311
19 Quickelberghe, Petrus  18 Jan 1823Gent, Oost-Vlaanderen, België I585486
20 van Rijssel, Boudewijn V
Baudouin V
 
 01 Sep 1067Gent, Oost-Vlaanderen, België I9526
21 Schuiling, Pieter  24 Jul 1822Gent, Oost-Vlaanderen, België I322700
22 Smits van Oijen, Norbertus Cornelis Maria  05 Sep 1945Gent, Oost-Vlaanderen, België I129288
23 van Spanje en Oostenrijk, Isabella  19 Jan 1525Gent, Oost-Vlaanderen, België I94881
24 Vanderlinden, Germaine Virginie  14 Oct 1984Gent, Oost-Vlaanderen, België I390041

Buried

Matches 1 to 5 of 5

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 van Luxemburg, Otgiva  Gent, Oost-Vlaanderen, België I9532
2 van Vlaanderen, Arnulf I  Apr 965Gent, Oost-Vlaanderen, België I28228
3 van Vlaanderen, Arnulf Ii  Gent, Oost-Vlaanderen, België I9534
4 van Vlaanderen
de Flandres, Boudewijn Iv
baudouin
 
 Gent, Oost-Vlaanderen, België I9531
5 van Wessex, Elftrud  Gent, Oost-Vlaanderen, België I31003

Married

Matches 1 to 11 of 11

   Family    Married    Family ID 
1 Baets / Koning  24 Aug 1946Gent, Oost-Vlaanderen, België F113920
2 Berutz / Hoedemacher  01 May 1748Gent, Oost-Vlaanderen, België F208068
3 Bieberstein Rogalla Zawadskij / Hemptinne  17 Jan 1884Gent, Oost-Vlaanderen, België F212572
4 Bont / Kakerken  06 May 1851Gent, Oost-Vlaanderen, België F142025
5 Bourgogne / Vlaanderen  19 Jun 1369Gent, Oost-Vlaanderen, België F39983
6 Claus / Overzier  26 May 1955Gent, Oost-Vlaanderen, België F152368
7 Kint de Roodenbeke / Fevre de ten Hove  02 May 1871Gent, Oost-Vlaanderen, België F213965
8 Kint de Roodenbeke / Naijer  07 Sep 1841Gent, Oost-Vlaanderen, België F213785
9 Oostenrijk / Bourgogne  20 Aug 1477Gent, Oost-Vlaanderen, België F39148
10 Poll / Pieron  20 Dec 1828Gent, Oost-Vlaanderen, België F101341
11 Quickelberghe / Cornelis  24 Apr 1768Gent, Oost-Vlaanderen, België F226137

Calendar

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.