Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

Bookmark
Groningen, Groningen

Groningen, Groningen Tree: Veenkoloniale voorouders
Notes: Groningen Sound uitspraak (info·uitleg) (Gronings: Grunnen of Stad, Fries: Grins) is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Groningen en de grootste kern in de gelijknamige gemeente. De plaats wordt in grote delen van Noord-Nederland ook kortweg aangeduid met Stad. De gemeente Groningen had per 1 mei 2013 195.080 inwoners (bron: CBS) en is daarmee veruit de grootste stad van noordelijk Nederland en de zevende stad van Nederland.
Van Groningen zijn geen geschreven stadsrechten bekend. Door zijn relatief geïsoleerde ligging, ten opzichte van de opeenvolgende feitelijke machtscentra (Utrecht, Brussel en Den Haag), was de stad historisch gezien vooral op zichzelf en de directe omgeving aangewezen. Als Hanzestad maakte Groningen deel uit van het Noord-Duitse handelsnetwerk. Later werd de stad vooral een regionaal marktcentrum. De stad ontwikkelde zich tot, en was eeuwenlang defacto, een stadstaat. Sinds de Republiek hoorde Groningen nominaal bij Nederland, maar tot aan de Franse tijd bleef Groningen feitelijk een autonome stad, die heer was in het grootste deel van de provincie. De stad werd tijdens de Tweede Wereldoorlog ernstig gehavend: niet alleen verloor Groningen 3300, voornamelijk Joodse, burgers, bij de bevrijding in 1945 ging een groot deel van de binnenstad in vlammen op.
Tegenwoordig is Groningen een stad met veel gevarieerde handel en industrie. Groningen is daarnaast vooral een studentenstad met ruim 50.000 studenten, van wie ruim 30.000 in de stad wonen. De stad werkt samen met de omliggende gemeenten in de Regiovisie Groningen-Assen.
Naam
De oorsprong en betekenis van de naam Groningen en de oudere variant 'Groeningen' zijn niet zeker. Dichters probeerden het te koppelen aan een volksverhaal over ballingen uit Troje die onder leiding van een zekere mythische figuur Gruno (of Grunius, Gryns of Grunus) hier een nederzetting met Frygiërs uit Duitsland zou hebben gesticht in 453 v.Chr. (volgens een andere overlevering in 130 v.Chr.) en een kasteel hebben gebouwd aan de Hunze dat hij 'Grunoburg' noemde. Dat kasteel zou later weer door de Vikingen zijn verwoest en later zou mogelijk op de fundamenten hiervan de Sint-Walburgkerk zijn gebouwd. Er is echter geen enkel bewijs voor deze verhalen.
Een andere theorie stelt dat de naam Groningen is afgeleid van de mansnaam 'Groni'. Hierbij wordt verwezen naar het voorkomen van de vroege spelwijzen 'Groningi' en 'Groninga' in de 11e eeuw en de oude naam 'Gronesbeke' voor een watertje nabij de Hunze (noordgrens van Everswolde). De naam zou dan betekenen 'bij de lieden van Groni'.
Weer een andere theorie over de oorsprong is dat de oude naam Groeningen is afgeleid van 'Groen-inge'; "groene velde(n)". 'groen' zou daarbij van 'cruon' komen en een inge (of enge) is een oude benaming voor een open veld, die in het Saksische gedeelte van Nederland en Duitsland vaak heuvelachtig was. In het wapen van Groningen (en de vlag) zou dit terugkomen in de groene streep; een groene strook land; tussen de Lauwers, de Eems en de Waddenzee.
De Groningse dialectnaam Grunnen heeft dezelfde etymologie. Grun, van het oudere gruun en -inge werd vertaald naar -en of -ens, net zoals in de naam Kantens, dat vroeger waarschijnlijk Kantinge was en wat tegenwoordig nog steeds in het Gronings gebeurt, bijvoorbeeld Thesinge wordt Taisen. Zoals bij de meeste Groningse woorden die op -en eindigen, valt ook hier de -e weg, waardoor je de uitspraak grunn krijgt. Doordat het Groningen is, had het in het Gronings ook Grunnens kunnen zijn, zoals bij Kantens, wat de Friese naam Grins tevens verklaart (vergelijk ook Harlingen – Harns).
In de provincie Groningen wordt de plaats vanouds ook "Stad" genoemd. Daarbuiten wordt deze naam ook wel gebruikt, hoewel de meeste Friezen Grins zullen zeggen. In de Middeleeuwen werd de Latijnse naam Groninga gebruikt op kaarten en munten. Ten tijde van de Franse bezetting heette Groningen Groningue. Zelf noemen de inwoners zich "Stadjers" of "Stadjeder". De stad wordt ook wel de "metropool van het Noorden" genoemd.bron? Stadjers noemen haar liefkozend ook wel "Groot Loug"bron?, dat wil zeggen "Groot Dorp". Een andere bijnaam van Groningen is Martinistad, verwijzend naar de Martinitoren. Zelf hebben de stad-Groningers als bijnaam: mollebonen.
Geschiedenis
roningen ontstond op de noordelijkste uitloper van de Hondsrug. De oudst bekende schriftelijke vermelding, villa Cruoninga, dateert uit 1040, maar vaststaat dat de huidige stad al ver voor dat jaar een bewoonde plaats was. De oudste archeologische vondsten binnen het gebied van de huidige stad zijn met behulp van de C14-methode gedateerd op circa 3950–3720 voor Chr. Een onafgebroken bewoning kan worden vastgesteld vanaf de derde eeuw. Groningen is waarschijnlijk ontstaan uit twee verschillende kernen, een lag rond het huidige Martinikerkhof, de andere tussen het Zuiderdiep en het Verbindingskanaal.
Middeleeuwen
De geschreven geschiedenis van Groningen begint in 1040 met de schenking door de Duitse keizer van goederen en rechten aan de kerk van Utrecht. Eerder waren al delen van het koningsgoed geschonken aan het Klooster Werden.
Groningen moet in 1040 al een zekere marktfunctie voor de directe omgeving hebben gehad. De oudste kerk, de Maartenskerk, is blijkens archeologisch onderzoek gesticht rond 800. Deel van de schenking was ook het muntrecht, waar de Utrechtse bisschop ook gebruik van heeft gemaakt.
Het aanvankelijk Drentse esdorp, werd in de middeleeuwen een belangrijke handelsplaats. De ligging, op de grens van Drenthe en Friesland, was daarbij van grote waarde.
Na 1040 volgt een lange periode waarin de bronnen weer zwijgen over Groningen. Ruim een eeuw later is er sprake van heftige strijd tussen de bisschop en een deel van de inwoners van de stad. De bisschop beschouwt zichzelf als landsheer, maar de afstand tussen Groningen en Utrecht maakt het lastig voor de bisschop om daadwerkelijk macht in de stad uit te oefenen. Bisschop Hartbert tracht dat probleem op te lossen door de prefectuur op te dragen aan zijn broer. Door het ambt erfelijk te maken creëert hij echter direct een probleem voor zijn opvolgers. De prefect gaat zijn eigen koers varen, waardoor er zich in de stad naast de bisschop twee partijen ontwikkelen, de volgelingen van de prefect, en de Stadjers die zichzelf in staat achten hun eigen belangen te behartigen.
Om hun macht te tonen bouwden de Stadjers in de dertiende eeuw op eigen gezag een omwalling. De macht van de bisschop, en de prefect, wordt ernstig aangetast in de Slag bij Ane als bisschoppelijke troepen die orde op zaken willen stellen in Groningen, een smadelijke nederlaag lijden. Groningen zal zich daarna weinig meer van de bisschop aantrekken.
De groei van dorp tot stad blijkt in deze periode door de stichting van een tweede parochie rond de Der Aa-kerk en de vestiging van twee kloosters, een van de Franciscanen en een van de Dominicanen. Ook het oudste gasthuis, het Pelstergasthuis, stamt uit deze periode, het wordt voor het eert genoemd in een pauselijke bul uit 1267. Waar nu het Academiegebouw staat worden in 1276 en 1284 twee begijnhofjes gesticht: het Vrouwe Menoldaconvent en het Vrouwe Sywen Convent.
De verstening van de stad krijgt ook vorm in woonhuizen, waarbij de verstening vaak een rol speelt om een huis weerbaar te maken. De oudste bewaard gebleven panden stammen uit de dertiende (Calmershuis, Hinckaertshuis) en veertiende eeuw.
Hoewel van een formele verlening van stadsrecht geen sprake is beschouwt de stad zich dan wel als stad. In het begin van de veertiende eeuw erkent bisschop Gwijde van Avesnes ook uitdrukkelijk de rechten van de stad.
In de late middeleeuwen maakte de stad deel uit van de Hanze. De handel van de stad lijkt dan echter al voornamelijk een lokale functie te hebben. Waar in de dertiende eeuw kooplieden uit Groningen nog in bronnen zijn te traceren in verre streken wordt de stad in de veertiende eeuw vooral de marktplaats voor de omliggende, dan nog Friese Ommelanden. De stad ziet zich in deze periode zelf ook als Fries. In 1361 is Groningen dan ook de vergaderplaats van de Upstalbeam. Nadien wordt overigens van deze algemene vergadering van alle Friese gebieden niets meer vernomen.
Stadstaat
In de vijftiende eeuw beleeft Groningen een periode van grote bloei. Friesland is al sinds de veertiende eeuw het toneel van de twisten tussen Schieringers en Vetkopers. In het aangrenzende Oost-Friesland vindt in deze periode een vergelijkbare strijd plaats die uiteindelijk door de Cirksena's wordt gewonnen. Als grootste stad in het gebied beschikt Groningen over een aanzienlijke strijdkracht die een doorslaggevende rol kan spelen in lokale conflicten. Hoewel ook de stad zelf strijdtoneel is van de conflicten tussen Schieringers en Vetkopers weet de stad zich na de zoen van Groningen op te werpen als pacificator van de omgeving.
Binnen de huidige provincie wordt het Oldambt in deze periode een van de stad afhankelijk gebied. Met het Westerkwartier, Hunsingo en Fivelingo worden verdragen gesloten of vernieuwd die de invloed van de stad vastleggen of versterken. Ook over de Lauwers sluit de stad verdragen. In Kollum stelt Groningen een kastelein, ook in Oostergo wordt Groningen gezien als de enige kracht die voor rust kan zorgen. Leeuwarden accepteert een Gronings garnizoen. In Westergo weigert enkel Franeker de macht van Groningen te accepteren.
De bloei van de stad blijkt ook uit de bouw van de huidige Martinitoren die in deze periode plaatsvindt. De toren symboliseert de macht die de Stadjers zichzelf toedichten.
Groningen heeft binnen het Heilige Roomse Rijk nooit de juridische status van een "vrije stad" zoals Frankfurt aan de Main verworven. Wat geschiedde was dat de macht van het verre Bisdom Utrecht afnam en dat de stad het ontstane machtsvacuüm innam.0 Groningen plaatste zonder privilege een dubbelkoppige adelaar als bij het wapen van een vrije rijksstad in het stadswapen.
Groningen tijdens de Republiek
Groningen had uiteindelijk zijn hand in Friesland overspeeld. De Duitse keizer had Groningen het potestaatschap over Friesland aangeboden, maar Groningen had dit als te duur (de keizer verlangde een jaarlijkse vergoeding) afgewezen. De keizer had het vervolgens aangeboden aan Albrecht van Saksen die het accepteerde. Het potestaatschap omvatte geheel Friesland, in de visie van Albrecht betekende dat niet enkel de huidige provincie Friesland, maar ook de Ommelanden met inbegrip van de stad.
De stad was niet opgewassen tegen de macht van Albrecht en diens zoon George. Om het vege lijf te redden onderwierp de stad zich eerst aan de graaf van Oost-Friesland en later aan Karel van Gelre. Uiteindelijk wendde de stad zich tot Karel V en werd samen met de Ommelanden opgenomen in de Bourgondische Kreits.
De stad koos uit eigenbelang na het uitbreken van de opstand voor Spanje, maar sloot zich in 1594, de reductie van Groningen, alsnog aan bij de Republiek. Binnen het verband van de Republiek bleef de stad echter als dominante factor binnen het gewest Stad en Lande tot aan de Franse tijd feitelijk een zelfstandige eenheid. In 1606 woonden er (schatting van I.B.M. Matthey op basis van aantal fiscale haardsteden) ongeveer 16.600 mensen in de stad, hetgeen rond 1620 was gestegen tot ongeveer 20.000 en rond 1700 tot ongeveer 23.000 (in Stad en Lande als geheel wonen dan 96.000 mensen).
Groningen kreeg in 1614 zijn universiteit, primair voor de opleiding van predikanten. Eveneens in de zeventiende eeuw werd de stad fors uitgebreid en kreeg zij een nieuwe omwalling. Die nieuwe vesting werd in het rampjaar 1672 vruchteloos belegerd door de bisschop van Münster, Bernhard von Galen. Ieder jaar op 28 augustus viert de stad de overwinning op Bommen Berend (zie Gronings Ontzet). In 1698 werd de vesting versterkt met 'Nieuwe Werken', namelijk de Linie van Helpman, ontworpen door Menno van Coehoorn.
Na de Reformatie komt het omvangrijke landbezit van de Groninger kloosters aan de provincie. Als eerste lid van Stad en Lande weet de stad uit dat bezit met name landerijen in het Bourtangermoeras te verwerven. Bestuurlijk horen die landen tot het Oldambt waar de stad politiek de baas is. Als privaat-eigenaar en als publieke overheid bepaald de stad de wijze van ontginning en zorgt er voor dat de turf enkel via de stad kan worden verhandeld. De kanalen waarlangs de turf wordt vervoerd worden door de stad (het Stadskanaal), aangelegd en geëxploiteerd. De turfhandel en het grondbezit in de Veenkolonieën zorgt voor een stevige basis onder de Groninger economie. De stad wil haar rijkdom ook tonen en schrijft aan het einde van de achttiende eeuw een prijsvraag uit voor een nieuw raadhuis. Juist nadat de prijsvraag in 1774 is gewonnen door Jacob Otten Husly stagneerde de turfwinning waardoor het tot 1817 duurde voordat het stadhuis in versoberde vorm gereed kwam.
Negentiende eeuw
De bijzondere positie van de stad, als Heer van grote delen van de provincie, eindigde in de Franse tijd. De Fransen sloten vrijwel alle universiteiten in Nederland, maar Groningen en Leiden mochten openblijven.
Na de Franse tijd moest de stad zijn positie opnieuw bepalen. Formeel had de stad zijn overheersende positie in de provincie verloren, maar de stadsbezittingen in met name de Veenkoloniën bleven een flinke bijdrage aan de stedelijke financiën leveren. Het Stadskanaal werd verlengd tot aan Ter Apel. Richting Delfzijl werd de verbinding verbeterd door de aanleg van het Eemskanaal, terwijl het Hoornsediep werd uitgebouwd tot het Noord-Willemskanaal.
De uitleg van de zeventiende eeuw had de groei van de bevolking twee eeuwen kunnen opvangen, maar begon in de loop van deze eeuw toch te knellen. Uitbreiding buiten de omwalling was niet mogelijk vanwege het militaire belang dat de stad als vesting had. Na de Frans-Duitse Oorlog van 1870–1871 werd duidelijk dat vestingen als Groningen militair geen betekenis meer konden hebben. De vestingwet in 1874 maakte dan ook een einde aan de Vesting Groningen, op de oude wallen ontstond het Noorderplantsoen en werd het Academisch Ziekenhuis gevestigd. Buiten de oude omwalling ontstonden nieuwe wijken, eerst langs de Hereweg, later ook de Oosterpoort en aan de noordkant.
Twintigste eeuw
In de twintigste eeuw breidde Groningen zich steeds verder uit, niet alleen in bebouwing, maar ook in oppervlak. Het dorp Helpman werd door Groningen geannexeerd, eerder hoorde het bij de gemeente Haren. De gemeentes Hoogkerk en Noorddijk werden in 1969 bij Groningen gevoegd. Groningen wordt in de twintigste eeuw ook een rode stad. In 1901 wordt Eltjo Rugge in de gemeenteraad gekozen, hij zal tot 1946 in de raad blijven en als wethouder een grote stempel zetten op de ontwikkeling van de stad. Met name de Oosterparkwijk is het product van deze sociaaldemocratische gemeentepolitiek.
weede Wereldoorlog
De Tweede Wereldoorlog heeft ook in Groningen de diepste sporen sporen uit de geschiedenis nagelaten. De stad werd snel en zonder weerstand bezet door de Duitsers. In totaal stierven 3300 inwoners door de oorlog, onder hen 2800 Joodse burgers. De stad had in 1940 een bloeiende Joodse gemeenschap van ongeveer 3000 mensen, onder wie 250 vluchtelingen uit Duitsland. De eerste Groninger Joden - 600 mannen - werden door de Duitsers vanaf augustus 1942 opgeroepen voor werkkampen. De deportaties gingen door tot april 1943. Relatief weinig Groningse Joden doken onder. Een studentencomité hielp Joodse kinderen om onder te duiken. Op de Grote Markt werd in het Scholtenhuis een afdeling van de SD gevestigd, die een scherpe terreur uitvoerde. Beruchtste deelnemers aan die terreur waren de later ter dood veroordeelde Nederlandse SS'er Pieter Faber (geëxecuteerd) en zijn broer Klaas Carel Faber.
De bevrijding van Groningen in 1945 ging gepaard met een heftige strijd, mede door het relatief grote Duitse garnizoen, onder wie SS'ers. In de stad woonden tegen het begin van de oorlog ongeveer 124.000 mensen, maar door een grote stroom vluchtelingen vanuit het zuiden was dit opgelopen tot meer dan 150.000. Veel verzetsstrijders waren vlak voor de komst van de Canadezen opgepakt en gefusilleerd. De gehele noord- en oostwand van de Grote Markt werden verwoest (zie foto), de Martinitoren en -kerk bleven wonderwel gespaard.
Na de oorlog breidde de stad zich wederom verder uit. Aan de zuidkant verrezen de wijken Laanhuizen, Corpus den Hoorn en De Wijert. De gemeentepolitiek, gezapig zoals overal in Nederland, werd in het begin van de jaren zeventig opgeschud door de vorming van een meerderheidscollege onder leiding van Max van den Berg. Een van de resultaten van dat college was de invoering van het verkeerscirculatieplan.

OpenStreetMap

City/Town : Latitude: 53.218738570278944, Longitude: 6.565361022949219


Media

Photos
Academiegebouw
Academiegebouw
De oude Herestraat
De oude Herestraat
Het interieur van de Synagoge
Het interieur van de Synagoge
Toen nog voor een groot deel weilanden, nu helemaal volgebouwd met het zaikenhoes
Toen nog voor een groot deel weilanden, nu helemaal volgebouwd met het zaikenhoes
De Gado
De Gado
Postbus achterop en de fietsen op het dak.
Het interieur van mijn Alma Mater
Het interieur van mijn Alma Mater
Een bijzonder gebouw
Een bijzonder gebouw
Boekenhandel Boomker-Savenije in de Zwanestraat
Boekenhandel Boomker-Savenije in de Zwanestraat

Documents
Een oude kaart van De stad Groningen
Een oude kaart van De stad Groningen
Een oude kaart van Leens
Een oude kaart van Leens
Een oude kaart van 't Zandt
Een oude kaart van 't Zandt
Een oude kaart van De gemeente Groningen
Een oude kaart van De gemeente Groningen
Een oude kaart van De stad Groningen
Een oude kaart van De stad Groningen
Groninga Dominium Auctore Bartholdo Wicheringe
Groninga Dominium Auctore Bartholdo Wicheringe
Uitgever Willem Blauw
Stationshal Groningen, Bachg.
Stationshal Groningen, Bachg.
Naberpassage Groningen, Jan van der Zee.
Naberpassage Groningen, Jan van der Zee.
Een kaart van de provincie Groningen rond 1600
Een kaart van de provincie Groningen rond 1600

Birth

Matches 1 to 50 of 24459

1 2 3 4 5 ... 490» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID   Tree 
1 van Aaken, Jan  15 Jan 1831Groningen, Groningen I126232 Veenkoloniale voorouders 
2 Aaldering, Geertje Jans  1788Groningen, Groningen I283724 Veenkoloniale voorouders 
3 Aalders, Alberdina  10 Apr 1894Groningen, Groningen I538512 Veenkoloniale voorouders 
4 Aalders, Ale  20 Jun 1904Groningen, Groningen I345816 Veenkoloniale voorouders 
5 Aalders, Antje  05 Apr 1888Groningen, Groningen I538510 Veenkoloniale voorouders 
6 Aalders, Fenje  Cal 1915Groningen, Groningen I538210 Veenkoloniale voorouders 
7 Aalders, Grietje  31 Mar 1885Groningen, Groningen I538508 Veenkoloniale voorouders 
8 Aalders, Grietje  10 Dec 1899Groningen, Groningen I568283 Veenkoloniale voorouders 
9 Aalders, Hendrik  17 Mar 1891Groningen, Groningen I538511 Veenkoloniale voorouders 
10 Aalders, Klaas  26 Nov 1910Groningen, Groningen I568285 Veenkoloniale voorouders 
11 Aalders, Klazina  Cal 1916Groningen, Groningen I537922 Veenkoloniale voorouders 
12 Aalders, Matje  30 Jul 1854Groningen, Groningen I781071 Veenkoloniale voorouders 
13 Aalders, NN  30 Nov 1913Groningen, Groningen I537621 Veenkoloniale voorouders 
14 Aaldring, Marchien  17 Mar 1822Groningen, Groningen I40171 Veenkoloniale voorouders 
15 Aaling, Harm  1688Groningen, Groningen I628133 Veenkoloniale voorouders 
16 van Aarle, Harmina Elisabeth  31 Jan 1901Groningen, Groningen I199614 Veenkoloniale voorouders 
17 Aarts, Gesina Margaretha Rolina  28 Dec 1871Groningen, Groningen I679528 Veenkoloniale voorouders 
18 Aarts, Hermanus  13 Sep 1876Groningen, Groningen I603361 Veenkoloniale voorouders 
19 Aarts, Hermanus Hendrik  31 May 1907Groningen, Groningen I603360 Veenkoloniale voorouders 
20 Abbas, Maria  29 May 1907Groningen, Groningen I768743 Veenkoloniale voorouders 
21 Abbes, Heije  28 Aug 1946Groningen, Groningen I623413 Veenkoloniale voorouders 
22 Abbring, Annechien  09 Nov 1848Groningen, Groningen I711586 Veenkoloniale voorouders 
23 Abbring, Grietje  Abt 1590Groningen, Groningen I402384 Veenkoloniale voorouders 
24 Abbring, Harmtje  Abt 1600Groningen, Groningen I402178 Veenkoloniale voorouders 
25 Abbring, Jan  Abt 1570Groningen, Groningen I402175 Veenkoloniale voorouders 
26 Abbring, Jantje  Abt 1605Groningen, Groningen I402179 Veenkoloniale voorouders 
27 Abbring, Marretien  Abt 1595Groningen, Groningen I402177 Veenkoloniale voorouders 
28 Abbring, Nanne  Abt 1655Groningen, Groningen I401428 Veenkoloniale voorouders 
29 Abbringh, Pieter  1810Groningen, Groningen I443494 Veenkoloniale voorouders 
30 Abeen, Pieter  18 Apr 1832Groningen, Groningen I377828 Veenkoloniale voorouders 
31 Abeln, Maria Johanna  18 Mar 1865Groningen, Groningen I573837 Veenkoloniale voorouders 
32 Abels, Popke  1652Groningen, Groningen I626683 Veenkoloniale voorouders 
33 Abrahams, Abeltien  1711Groningen, Groningen I343554 Veenkoloniale voorouders 
34 Abrahams, Grietien  1745Groningen, Groningen I701111 Veenkoloniale voorouders 
35 Abrahams, Grietien  1751Groningen, Groningen I701113 Veenkoloniale voorouders 
36 Abrahams, Hendrik  1741Groningen, Groningen I701110 Veenkoloniale voorouders 
37 Abrahams, Hindrik  1736Groningen, Groningen I701108 Veenkoloniale voorouders 
38 Abrahams, Jan  1738Groningen, Groningen I701109 Veenkoloniale voorouders 
39 Abrahams, Sara  08 Sep 1861Groningen, Groningen I89638 Veenkoloniale voorouders 
40 Abrahams, Wilte  1747Groningen, Groningen I701112 Veenkoloniale voorouders 
41 Achterof, Albert  Cal 1917Groningen, Groningen I435915 Veenkoloniale voorouders 
42 Ackerman, NN  17 Jul 1925Groningen, Groningen I358385 Veenkoloniale voorouders 
43 Ackerman, NN  29 Jun 1957Groningen, Groningen I424618 Veenkoloniale voorouders 
44 Adams, Adam  19 Sep 1806Groningen, Groningen I664561 Veenkoloniale voorouders 
45 Adams, Cornelis  04 Jul 1907Groningen, Groningen I557334 Veenkoloniale voorouders 
46 Adams, Jan  1798Groningen, Groningen I166385 Veenkoloniale voorouders 
47 Adams, Maria  1666Groningen, Groningen I613253 Veenkoloniale voorouders 
48 Adams, NN  03 Jul 1935Groningen, Groningen I557337 Veenkoloniale voorouders 
49 Addens, Hendrikje Hijka Johanna  02 Nov 1908Groningen, Groningen I709393 Veenkoloniale voorouders 
50 Adema, Antonius Hermannus  27 Jan 1932Groningen, Groningen I781020 Veenkoloniale voorouders 

1 2 3 4 5 ... 490» Next»Christened

Matches 1 to 50 of 4852

1 2 3 4 5 ... 98» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Christened    Person ID   Tree 
1 Aaldering, Geertje Jans  05 Oct 1788Groningen, Groningen I283724 Veenkoloniale voorouders 
2 Aaling, Harm  20 Jan 1688Groningen, Groningen I628133 Veenkoloniale voorouders 
3 Abbringh, Pieter  24 Oct 1810Groningen, Groningen I443494 Veenkoloniale voorouders 
4 Abels, Laurens  24 Feb 1641Groningen, Groningen I626700 Veenkoloniale voorouders 
5 Abels, Lubbert  24 Feb 1641Groningen, Groningen I626702 Veenkoloniale voorouders 
6 Abels, Popke  10 Sep 1652Groningen, Groningen I626683 Veenkoloniale voorouders 
7 Abels, Trijntje  12 Feb 1788Groningen, Groningen I627235 Veenkoloniale voorouders 
8 Abrahams, Abeltien  19 Feb 1711Groningen, Groningen I343554 Veenkoloniale voorouders 
9 Abrahams, Grietien  06 Mar 1745Groningen, Groningen I701111 Veenkoloniale voorouders 
10 Abrahams, Grietien  12 Mar 1751Groningen, Groningen I701113 Veenkoloniale voorouders 
11 Abrahams, Hendrik  24 Dec 1741Groningen, Groningen I701110 Veenkoloniale voorouders 
12 Abrahams, Hindrik  19 Oct 1736Groningen, Groningen I701108 Veenkoloniale voorouders 
13 Abrahams, Jan  07 Sep 1738Groningen, Groningen I701109 Veenkoloniale voorouders 
14 Abrahams, Wilte  11 Oct 1747Groningen, Groningen I701112 Veenkoloniale voorouders 
15 Adams, Jan  15 Jul 1798Groningen, Groningen I166385 Veenkoloniale voorouders 
16 Adams, Maria  29 May 1666Groningen, Groningen I613253 Veenkoloniale voorouders 
17 Adriani, Fenna  27 Feb 1732Groningen, Groningen I338932 Veenkoloniale voorouders 
18 Adriani, Menso  27 Dec 1733Groningen, Groningen I338933 Veenkoloniale voorouders 
19 Adriani, Peter  23 May 1730Groningen, Groningen I338362 Veenkoloniale voorouders 
20 Aijlts, Pieterke  08 Jun 1749Groningen, Groningen I36490 Veenkoloniale voorouders 
21 Aikema, Lubbertus  10 Mar 1775Groningen, Groningen I199174 Veenkoloniale voorouders 
22 van Aken, Johannes  31 Jul 1799Groningen, Groningen I126239 Veenkoloniale voorouders 
23 Alberda van Bijma, Susanna Elisabeth  05 Nov 1769Groningen, Groningen I432851 Veenkoloniale voorouders 
24 Alberda van Dijksterhuis, Margaretha Josina  11 Jan 1728Groningen, Groningen I189835 Veenkoloniale voorouders 
25 Alberda van Eikenstein, Anna Maria Catharina  18 Apr 1779Groningen, Groningen I365660 Veenkoloniale voorouders 
26 Alberda van Nijesteijn, Josina Petronella  01 Dec 1724Groningen, Groningen I340431 Veenkoloniale voorouders 
27 Alberts, Bartelt  27 Dec 1691Groningen, Groningen I208885 Veenkoloniale voorouders 
28 Alberts, Christoffel  02 Aug 1713Groningen, Groningen I572203 Veenkoloniale voorouders 
29 Alberts, Christophorus  20 Apr 1712Groningen, Groningen I572202 Veenkoloniale voorouders 
30 Alberts, Christophorus  13 Sep 1715Groningen, Groningen I572205 Veenkoloniale voorouders 
31 Alberts, Grietjen  26 Nov 1699Groningen, Groningen I274479 Veenkoloniale voorouders 
32 Alberts, Hindrik  29 Jan 1697Groningen, Groningen I274475 Veenkoloniale voorouders 
33 Alberts, Hindrik Pieters  04 Mar 1803Groningen, Groningen I74757 Veenkoloniale voorouders 
34 Alberts, Idigjen  20 Jun 1694Groningen, Groningen I274478 Veenkoloniale voorouders 
35 Alberts, Jan  08 Aug 1686Groningen, Groningen I274476 Veenkoloniale voorouders 
36 Alberts, Jan  30 Oct 1687Groningen, Groningen I274477 Veenkoloniale voorouders 
37 Alberts, Jan  31 Aug 1693Groningen, Groningen I208875 Veenkoloniale voorouders 
38 Alberts, Jan Christoffel  23 Nov 1717Groningen, Groningen I572206 Veenkoloniale voorouders 
39 Alberts, Jan Jans  20 Aug 1800Groningen, Groningen I420408 Veenkoloniale voorouders 
40 Alberts, Jogchem  14 Nov 1792Groningen, Groningen I103924 Veenkoloniale voorouders 
41 Alberts, Josephus  26 Aug 1719Groningen, Groningen I572207 Veenkoloniale voorouders 
42 Alberts, Wilte  03 Jan 1692Groningen, Groningen I280686 Veenkoloniale voorouders 
43 Albronda, Johannes  25 Dec 1788Groningen, Groningen I456415 Veenkoloniale voorouders 
44 Albronda, Lammert  04 Jan 1792Groningen, Groningen I188219 Veenkoloniale voorouders 
45 Albronda, Naamke  27 Sep 1780Groningen, Groningen I456417 Veenkoloniale voorouders 
46 Albronda, Pieter  27 Sep 1786Groningen, Groningen I456418 Veenkoloniale voorouders 
47 Albronda, Pieter  10 Jan 1796Groningen, Groningen I521762 Veenkoloniale voorouders 
48 Albronda, Teunis  27 Jan 1793Groningen, Groningen I54297 Veenkoloniale voorouders 
49 Albronda, Willem  23 Jul 1794Groningen, Groningen I456416 Veenkoloniale voorouders 
50 Aldershoff, Jan  24 Jun 1796Groningen, Groningen I278157 Veenkoloniale voorouders 

1 2 3 4 5 ... 98» Next»Died

Matches 1 to 50 of 24933

1 2 3 4 5 ... 499» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID   Tree 
1 van der A, Gerhardus Henderikus  13 Mar 1944Groningen, Groningen I509097 Veenkoloniale voorouders 
2 van der A, Trijntje  05 Jan 1915Groningen, Groningen I509045 Veenkoloniale voorouders 
3 van Aaken, Jan  10 Oct 1896Groningen, Groningen I126232 Veenkoloniale voorouders 
4 Aalderink, Henderikus  20 Jul 1939Groningen, Groningen I696724 Veenkoloniale voorouders 
5 Aalders, Alberdina  12 Apr 1895Groningen, Groningen I538512 Veenkoloniale voorouders 
6 Aalders, Antje  17 Oct 1864Groningen, Groningen I546289 Veenkoloniale voorouders 
7 Aalders, Antje  01 Jul 1890Groningen, Groningen I538510 Veenkoloniale voorouders 
8 Aalders, Geert  20 Feb 1892Groningen, Groningen I84454 Veenkoloniale voorouders 
9 Aalders, Geertje  03 Mar 1909Groningen, Groningen I107089 Veenkoloniale voorouders 
10 Aalders, Grietje  13 Nov 1886Groningen, Groningen I538508 Veenkoloniale voorouders 
11 Aalders, Hendrik  21 Mar 1877Groningen, Groningen I538507 Veenkoloniale voorouders 
12 Aalders, Hendrik  27 Sep 1951Groningen, Groningen I568234 Veenkoloniale voorouders 
13 Aalders, Hidde  21 Jun 1890Groningen, Groningen I546296 Veenkoloniale voorouders 
14 Aalders, Hindrikje  23 Apr 1910Groningen, Groningen I646863 Veenkoloniale voorouders 
15 Aalders, Janske  14 Aug 1958Groningen, Groningen I647040 Veenkoloniale voorouders 
16 Aalders, Jantje  17 Dec 1907Groningen, Groningen I529717 Veenkoloniale voorouders 
17 Aalders, Jantje  30 Apr 1948Groningen, Groningen I126686 Veenkoloniale voorouders 
18 Aalders, Klazina  20 Nov 1918Groningen, Groningen I537922 Veenkoloniale voorouders 
19 Aalders, Matje  09 Mar 1928Groningen, Groningen I781071 Veenkoloniale voorouders 
20 Aalders, NN  30 Nov 1913Groningen, Groningen I537621 Veenkoloniale voorouders 
21 Aalders, Roelof  03 Oct 1930Groningen, Groningen I529712 Veenkoloniale voorouders 
22 Aalders, Trijntje  28 Dec 1934Groningen, Groningen I130793 Veenkoloniale voorouders 
23 Aalders, Willem  30 Jan 1942Groningen, Groningen I538503 Veenkoloniale voorouders 
24 Aaldriks, Geesjen  Abt 03 Jul 1796Groningen, Groningen I281476 Veenkoloniale voorouders 
25 Aalfs, Jakobje  14 Apr 1952Groningen, Groningen I541933 Veenkoloniale voorouders 
26 Aaling, Harm  11 Feb 1735Groningen, Groningen I628133 Veenkoloniale voorouders 
27 Aalmoes, Trientje  31 Jul 1916Groningen, Groningen I151668 Veenkoloniale voorouders 
28 van Aarle, Gerardus Johannes  24 Sep 1937Groningen, Groningen I765861 Veenkoloniale voorouders 
29 Aarts, Gesina Margaretha Rolina  27 Sep 1957Groningen, Groningen I679528 Veenkoloniale voorouders 
30 Aarts, Hermanus  11 Jan 1941Groningen, Groningen I603361 Veenkoloniale voorouders 
31 Aarts, Hermanus Hendrik  14 Jul 1963Groningen, Groningen I603360 Veenkoloniale voorouders 
32 Aasman, Aaltiena  20 May 1945Groningen, Groningen I785643 Veenkoloniale voorouders 
33 Ab, Geert  25 Feb 1896Groningen, Groningen I383786 Veenkoloniale voorouders 
34 Ab, Katharina  26 May 1928Groningen, Groningen I382999 Veenkoloniale voorouders 
35 Abbas, Albertje  24 Dec 1973Groningen, Groningen I383131 Veenkoloniale voorouders 
36 Abbas, Antje  07 Jan 1898Groningen, Groningen I61920 Veenkoloniale voorouders 
37 Abbas, Fenna  08 Feb 1898Groningen, Groningen I168255 Veenkoloniale voorouders 
38 Abbas, Grietje  10 Mar 1951Groningen, Groningen I774485 Veenkoloniale voorouders 
39 Abbas, Kassienna  29 Mar 1954Groningen, Groningen I383132 Veenkoloniale voorouders 
40 Abbenga, Hendrikje  22 Apr 1882Groningen, Groningen I502137 Veenkoloniale voorouders 
41 Abbes, Heije  01 Sep 1946Groningen, Groningen I623413 Veenkoloniale voorouders 
42 Abbes, Jochem  04 Oct 1968Groningen, Groningen I383180 Veenkoloniale voorouders 
43 Abbring, Annechien  10 Dec 1929Groningen, Groningen I711586 Veenkoloniale voorouders 
44 Abbring, Annigje  Aft 05 Jun 1761Groningen, Groningen I48824 Veenkoloniale voorouders 
45 Abbring, Harmtje  Aft 1659Groningen, Groningen I402178 Veenkoloniale voorouders 
46 Abbring, Jan  03 Dec 1895Groningen, Groningen I379177 Veenkoloniale voorouders 
47 Abbring, Jantje  Bef Apr 1653Groningen, Groningen I402179 Veenkoloniale voorouders 
48 Abbring, Luigien Johans  Bef 1695Groningen, Groningen I402237 Veenkoloniale voorouders 
49 Abbring, Martha  14 Jul 1910Groningen, Groningen I687249 Veenkoloniale voorouders 
50 van Abcoude, Jacoba Alida  06 Apr 1795Groningen, Groningen I278852 Veenkoloniale voorouders 

1 2 3 4 5 ... 499» Next»Buried

Matches 1 to 50 of 759

1 2 3 4 5 ... 16» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID   Tree 
1 Abbas, Grietje  14 Mar 1951Groningen, Groningen I774485 Veenkoloniale voorouders 
2 Adriani, Arius  12 Nov 1746Groningen, Groningen I338366 Veenkoloniale voorouders 
3 Ages, Harmanna Johanna  Groningen, Groningen I130726 Veenkoloniale voorouders 
4 Akker, Klaas Steven  31 Mar 1976Groningen, Groningen I693314 Veenkoloniale voorouders 
5 van Akkeren, Frederika  13 Aug 1987Groningen, Groningen I285977 Veenkoloniale voorouders 
6 van Akkeren, Gerhardus  19 Dec 1980Groningen, Groningen I132934 Veenkoloniale voorouders 
7 Akkerma, Feitse  30 Jul 1971Groningen, Groningen I784219 Veenkoloniale voorouders 
8 Albering, Elisabeth Petronella Sophia  22 Nov 1941Groningen, Groningen I174581 Veenkoloniale voorouders 
9 Alberts, Lijsebet  19 Apr 1796Groningen, Groningen I279751 Veenkoloniale voorouders 
10 Alkema, Jantje  01 May 1998Groningen, Groningen I358865 Veenkoloniale voorouders 
11 Alofs, Maria Amalia Theodora  29 Dec 1953Groningen, Groningen I58130 Veenkoloniale voorouders 
12 Alsorsius, Maria  Groningen, Groningen I528457 Veenkoloniale voorouders 
13 Alting, Egbertus  12 Apr 1596Groningen, Groningen I325726 Veenkoloniale voorouders 
14 Ansinck, Jantjen  09 May 1774Groningen, Groningen I595405 Veenkoloniale voorouders 
15 Appius, Anna Aurelia  20 Jul 1781Groningen, Groningen I339843 Veenkoloniale voorouders 
16 Arnoldi, Arnoldus  26 May 1753Groningen, Groningen I311321 Veenkoloniale voorouders 
17 Asselbergs, Dorothea Jacoba Francisca Maria  29 Oct 1990Groningen, Groningen I300956 Veenkoloniale voorouders 
18 Atzema, Anna Margaretha  08 May 1794Groningen, Groningen I278637 Veenkoloniale voorouders 
19 Atzema, Elina  07 Jun 1766Groningen, Groningen I279775 Veenkoloniale voorouders 
20 Atzema, Hermannus  09 Aug 1737Groningen, Groningen I276190 Veenkoloniale voorouders 
21 Aukema, Jantina Geertje Berendina Everdina  30 Jul 1968Groningen, Groningen I781673 Veenkoloniale voorouders 
22 Babtist, Bronno  27 Jul 1956Groningen, Groningen I774353 Veenkoloniale voorouders 
23 Bakema, Aeilke  15 Feb 1994Groningen, Groningen I117420 Veenkoloniale voorouders 
24 Bakker, Eerke  18 Nov 1981Groningen, Groningen I435370 Veenkoloniale voorouders 
25 Bakker, Harmannus  08 Jan 1981Groningen, Groningen I781654 Veenkoloniale voorouders 
26 Bakker, Hendrika  02 Dec 1994Groningen, Groningen I723012 Veenkoloniale voorouders 
27 Baldringa, Grietje  Groningen, Groningen I485197 Veenkoloniale voorouders 
28 Bartelds, Harmannus  12 Jan 1966Groningen, Groningen I787728 Veenkoloniale voorouders 
29 Bartels, Everdina  20 Nov 1788Groningen, Groningen I788792 Veenkoloniale voorouders 
30 Beckeringh, Egberta Louisa  Groningen, Groningen I186597 Veenkoloniale voorouders 
31 Beekhuis, Berend  22 Apr 1965Groningen, Groningen I347442 Veenkoloniale voorouders 
32 Beekhuis, Marten  24 May 1971Groningen, Groningen I347443 Veenkoloniale voorouders 
33 Beekhuis, Theodorus  13 Feb 1975Groningen, Groningen I751508 Veenkoloniale voorouders 
34 Beekman, Petronella Engelberta Albertina  24 Dec 2003Groningen, Groningen I668127 Veenkoloniale voorouders 
35 Beerda, Alberdina  14 Oct 1983Groningen, Groningen I229740 Veenkoloniale voorouders 
36 Beerda, Cornelis  10 Dec 1913Groningen, Groningen I229808 Veenkoloniale voorouders 
37 Beerda, Hendrik  10 Dec 1959Groningen, Groningen I394610 Veenkoloniale voorouders 
38 Beerda, Hendrik  06 Jan 1969Groningen, Groningen I229734 Veenkoloniale voorouders 
39 Beerda, Reint  10 Jan 1970Groningen, Groningen I394608 Veenkoloniale voorouders 
40 Beerents, Annegien  25 Apr 1767Groningen, Groningen I771094 Veenkoloniale voorouders 
41 Beishuizen, Trijntje  27 Jul 1979Groningen, Groningen I199021 Veenkoloniale voorouders 
42 Bennema, Reinder  20 Dec 1973Groningen, Groningen I354939 Veenkoloniale voorouders 
43 Bentem, Jan  11 Jun 2018Groningen, Groningen I791310 Veenkoloniale voorouders 
44 Berends, Derk  11 Mar 1988Groningen, Groningen I268248 Veenkoloniale voorouders 
45 Berends, Geerd  20 Aug 1981Groningen, Groningen I269745 Veenkoloniale voorouders 
46 van den Berg, Jacobus Johannes  17 Aug 1966Groningen, Groningen I12456 Veenkoloniale voorouders 
47 van Bergen, Frederik Jans  14 Feb 1780Groningen, Groningen I463192 Veenkoloniale voorouders 
48 Berger, Anna Maria Helena  25 Apr 1936Groningen, Groningen I455460 Veenkoloniale voorouders 
49 Bertling, Adriaan  21 Jun 1789Groningen, Groningen I340432 Veenkoloniale voorouders 
50 Beuker, Jan  30 Jan 1963Groningen, Groningen I721918 Veenkoloniale voorouders 

1 2 3 4 5 ... 16» Next»Detained

Matches 1 to 3 of 3

   Last Name, Given Name(s)    Detained    Person ID   Tree 
1 Heidema, Geert Jacobs  1822Groningen, Groningen I12450 Veenkoloniale voorouders 
2 Hut, Jacob Jans  07 Jul 1793Groningen, Groningen I133523 Veenkoloniale voorouders 
3 Schuur, Lammert Berends  20 Feb 1840Groningen, Groningen I68370 Veenkoloniale voorouders 

Other

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Other    Person ID   Tree 
1 de Lange, Mighiel  27 Jul 1866Groningen, Groningen I584754 Veenkoloniale voorouders 

Occupation

Matches 1 to 50 of 92

1 2 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID   Tree 
1 Beckeringh, Haijcko  Groningen, Groningen I48914 Veenkoloniale voorouders 
2 Beckeringh, Michiel  Groningen, Groningen I34763 Veenkoloniale voorouders 
3 Beckeringh, Wilhem  Groningen, Groningen I48904 Veenkoloniale voorouders 
4 Blaauw, Jan Mathijs  Groningen, Groningen I575524 Veenkoloniale voorouders 
5 Blaauw, Johannes Henderikus  Groningen, Groningen I575691 Veenkoloniale voorouders 
6 Blaauw, Johannes Hinderikus  1870Groningen, Groningen I575724 Veenkoloniale voorouders 
7 Blaauw, Pieter  Groningen, Groningen I575731 Veenkoloniale voorouders 
8 Blauw, Petrus Theodorus  Groningen, Groningen I575825 Veenkoloniale voorouders 
9 Boekholt, Albertus Dominicus  Groningen, Groningen I6704 Veenkoloniale voorouders 
10 Boekholt, Harm  1939Groningen, Groningen I444883 Veenkoloniale voorouders 
11 Boomgaart, Annegien  1860Groningen, Groningen I62697 Veenkoloniale voorouders 
12 Bothenius, Casparus  Groningen, Groningen I328355 Veenkoloniale voorouders 
13 Bothenius, Casparus  22 Mar 1686Groningen, Groningen I328355 Veenkoloniale voorouders 
14 Brugsema, Beerent  Groningen, Groningen I72176 Veenkoloniale voorouders 
15 Brugsema, Beerent  1861Groningen, Groningen I72176 Veenkoloniale voorouders 
16 Busch, Henricus  Groningen, Groningen I485210 Veenkoloniale voorouders 
17 Busch, Reneke  1699Groningen, Groningen I644282 Veenkoloniale voorouders 
18 Claessen, Claes  Groningen, Groningen I9370 Veenkoloniale voorouders 
19 Denenkamp, Klaas Jansen  Groningen, Groningen I121824 Veenkoloniale voorouders 
20 Dilling, Klaas  Groningen, Groningen I402755 Veenkoloniale voorouders 
21 Drenth, Bernardus Johannus Bernardus  Groningen, Groningen I426060 Veenkoloniale voorouders 
22 Drenth, Gerhardus Johannes Bernardus  1939Groningen, Groningen I479729 Veenkoloniale voorouders 
23 Durville, Adam Casper  Groningen, Groningen I69697 Veenkoloniale voorouders 
24 Emmius, Wessel  17 Dec 1620Groningen, Groningen I186643 Veenkoloniale voorouders 
25 Fabricius, Bernhardus  02 Sep 1705Groningen, Groningen I51403 Veenkoloniale voorouders 
26 Feringa, Wytze Abes  Groningen, Groningen I34870 Veenkoloniale voorouders 
27 Geubels, Hendrikus Johannes Anthonius  1970Groningen, Groningen I4605 Veenkoloniale voorouders 
28 van Giffen, Johannes  Groningen, Groningen I371814 Veenkoloniale voorouders 
29 van Giffen, Lambertus  Groningen, Groningen I484843 Veenkoloniale voorouders 
30 Goldhoorn, Luitjen  1930Groningen, Groningen I791081 Veenkoloniale voorouders 
31 Hagenouw, Rudolph Edzens  Groningen, Groningen I52814 Veenkoloniale voorouders 
32 von der Havestadt, Geert  Groningen, Groningen I465841 Veenkoloniale voorouders 
33 Holthuis, Kornelis Henricus  Groningen, Groningen I18654 Veenkoloniale voorouders 
34 Hooghuis, Christiaan  29 Jan 1789Groningen, Groningen I576469 Veenkoloniale voorouders 
35 Hooghuis, Johannes  Groningen, Groningen I576464 Veenkoloniale voorouders 
36 Hylkama, Tynco Andringa  29 Jun 1786Groningen, Groningen I649292 Veenkoloniale voorouders 
37 de Jager, Margaretha  Groningen, Groningen I48804 Veenkoloniale voorouders 
38 Janssen, Herman  Groningen, Groningen I9361 Veenkoloniale voorouders 
39 de Jonge, Jan Reinders  1859Groningen, Groningen I567327 Veenkoloniale voorouders 
40 Kern, Johann  Groningen, Groningen I78119 Veenkoloniale voorouders 
41 Kern, Louis Antonius  Groningen, Groningen I78118 Veenkoloniale voorouders 
42 van Kregten, Balster  Groningen, Groningen I17934 Veenkoloniale voorouders 
43 Masker, Johannes Conradus  1891Groningen, Groningen I10697 Veenkoloniale voorouders 
44 Mooij, Albertus Marinus  22 Jan 1926Groningen, Groningen I690748 Veenkoloniale voorouders 
45 Mooij, Albertus Marinus  18 Dec 1926Groningen, Groningen I690748 Veenkoloniale voorouders 
46 Moriset, Alexandre Jean Pierre  Groningen, Groningen I628123 Veenkoloniale voorouders 
47 Mulder, Jacobje  1859Groningen, Groningen I426714 Veenkoloniale voorouders 
48 Muntinghe, Lambertus  Groningen, Groningen I48983 Veenkoloniale voorouders 
49 Oomkes, Tammo  Groningen, Groningen I52918 Veenkoloniale voorouders 
50 Piccardt, Gualtherus  1641Groningen, Groningen I339722 Veenkoloniale voorouders 

1 2 Next»Possessions

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Possessions    Person ID   Tree 
1 Omlo, Antonius  Groningen, Groningen I107710 Veenkoloniale voorouders 

Baptismal detail

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Baptismal detail    Person ID   Tree 
1 Tammes, Siebrich  Groningen, Groningen I590515 Veenkoloniale voorouders 

Source

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Source    Person ID   Tree 
1 Schuls, Frouwkina  26 May 1988Groningen, Groningen I426064 Veenkoloniale voorouders 

Death registration

Matches 1 to 50 of 364

1 2 3 4 5 ... Next»

   Last Name, Given Name(s)    Death registration    Person ID   Tree 
1 Aalders, Hindrikje  24 Apr 1910Groningen, Groningen I646863 Veenkoloniale voorouders 
2 Aalders, Janske  14 Aug 1958Groningen, Groningen I647040 Veenkoloniale voorouders 
3 Arends, Derk  27 Mar 1885Groningen, Groningen I77156 Veenkoloniale voorouders 
4 van Assen, Jantje  04 Feb 1941Groningen, Groningen I587724 Veenkoloniale voorouders 
5 van Assen, Roelof  06 Nov 1909Groningen, Groningen I587727 Veenkoloniale voorouders 
6 Aten, Roelf  13 Dec 1919Groningen, Groningen I393432 Veenkoloniale voorouders 
7 Bakker, Dirkje Geerts  29 Oct 1934Groningen, Groningen I695989 Veenkoloniale voorouders 
8 Bartels, Hindrikje  01 Jun 1904Groningen, Groningen I614757 Veenkoloniale voorouders 
9 Belle, Jan  28 Nov 1947Groningen, Groningen I622287 Veenkoloniale voorouders 
10 Belle, Sieger  07 Jan 1917Groningen, Groningen I622301 Veenkoloniale voorouders 
11 Belle, Zwaantje  08 Mar 1880Groningen, Groningen I622293 Veenkoloniale voorouders 
12 Berghuis, Wolter  28 Jun 1945Groningen, Groningen I613792 Veenkoloniale voorouders 
13 Bergs, Antje  09 Jul 1934Groningen, Groningen I531610 Veenkoloniale voorouders 
14 Bergs, Eeke  16 Sep 1885Groningen, Groningen I631916 Veenkoloniale voorouders 
15 Bergs, Grietje  17 Apr 1916Groningen, Groningen I631909 Veenkoloniale voorouders 
16 Bergs, Harm  20 Mar 1888Groningen, Groningen I631913 Veenkoloniale voorouders 
17 Bergs, Johanna  25 Oct 1888Groningen, Groningen I631917 Veenkoloniale voorouders 
18 Bergs, Trientje  07 Apr 1894Groningen, Groningen I631918 Veenkoloniale voorouders 
19 Bergs, Willem  24 Dec 1928Groningen, Groningen I431040 Veenkoloniale voorouders 
20 Bierling, Grietje  24 Jun 1896Groningen, Groningen I587712 Veenkoloniale voorouders 
21 Blaauw, Aagtje  01 Jan 1928Groningen, Groningen I445334 Veenkoloniale voorouders 
22 Blaauw, Anje  25 May 1920Groningen, Groningen I576031 Veenkoloniale voorouders 
23 Blaauw, Antje  07 Aug 1914Groningen, Groningen I575696 Veenkoloniale voorouders 
24 Blaauw, Christiaan  30 Sep 1864Groningen, Groningen I575817 Veenkoloniale voorouders 
25 Blaauw, Christiaan  06 Sep 1865Groningen, Groningen I575817 Veenkoloniale voorouders 
26 Blaauw, Clara Henderika  03 Dec 1899Groningen, Groningen I575727 Veenkoloniale voorouders 
27 Blaauw, Grietje Maria Elisabeth  09 Dec 1879Groningen, Groningen I575726 Veenkoloniale voorouders 
28 Blaauw, Hendrik  24 Mar 1865Groningen, Groningen I575811 Veenkoloniale voorouders 
29 Blaauw, Hendrik  25 Mar 1951Groningen, Groningen I575816 Veenkoloniale voorouders 
30 Blaauw, Hendrik Andries  03 Mar 1954Groningen, Groningen I531621 Veenkoloniale voorouders 
31 Blaauw, Hinderika Elisabeth  02 Mar 1892Groningen, Groningen I575732 Veenkoloniale voorouders 
32 Blaauw, Hinderika Elizabeth  14 Feb 1912Groningen, Groningen I575490 Veenkoloniale voorouders 
33 Blaauw, Hindrikje  20 Mar 1931Groningen, Groningen I575814 Veenkoloniale voorouders 
34 Blaauw, Jacomina  10 Nov 1879Groningen, Groningen I575819 Veenkoloniale voorouders 
35 Blaauw, Jan  27 Jul 1830Groningen, Groningen I575827 Veenkoloniale voorouders 
36 Blaauw, Jan  16 Jul 1921Groningen, Groningen I576032 Veenkoloniale voorouders 
37 de Blaauw, Johanna  08 Mar 1866Groningen, Groningen I330618 Veenkoloniale voorouders 
38 Blaauw, Johannes Henderikus  19 Jan 1904Groningen, Groningen I575688 Veenkoloniale voorouders 
39 Blaauw, Johannes Hinderikus  04 Jun 1883Groningen, Groningen I575728 Veenkoloniale voorouders 
40 Blaauw, Johannes Hinderikus  10 Mar 1895Groningen, Groningen I575276 Veenkoloniale voorouders 
41 Blaauw, Johannes Hinderikus  19 Apr 1931Groningen, Groningen I575724 Veenkoloniale voorouders 
42 Blaauw, Maria  24 Feb 1938Groningen, Groningen I575813 Veenkoloniale voorouders 
43 Blaauw, Maria Henderika  12 Jan 1901Groningen, Groningen I575491 Veenkoloniale voorouders 
44 Blaauw, NN  06 Feb 1939Groningen, Groningen I620563 Veenkoloniale voorouders 
45 Blaauw, Pieter  02 Jan 1910Groningen, Groningen I575815 Veenkoloniale voorouders 
46 Blaauw, Pieter  06 Apr 1925Groningen, Groningen I575701 Veenkoloniale voorouders 
47 de Blau, Maria Carolina  13 Jan 1870Groningen, Groningen I542096 Veenkoloniale voorouders 
48 de Blau, Theodorus  14 Sep 1832Groningen, Groningen I542097 Veenkoloniale voorouders 
49 Blauw, Aldegundis  13 May 1887Groningen, Groningen I575824 Veenkoloniale voorouders 
50 Blauw, Bartha Henderika  02 Dec 1839Groningen, Groningen I575954 Veenkoloniale voorouders 

1 2 3 4 5 ... Next»Fact

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Fact    Person ID   Tree 
1 Brust, Jakob  30 Jun 1926Groningen, Groningen I747352 Veenkoloniale voorouders 
2 van Ulphen, Jacoba Geertina  12 Mar 1756Groningen, Groningen I278116 Veenkoloniale voorouders 

Function

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Function    Person ID   Tree 
1 van Giffen, Lucas  22 Apr 1753Groningen, Groningen I484896 Veenkoloniale voorouders 
2 Jager, Eildert Timon  Groningen, Groningen I389178 Veenkoloniale voorouders 

Birth registration

Matches 1 to 50 of 331

1 2 3 4 5 ... Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth registration    Person ID   Tree 
1 Akkerman, Henderika  07 May 1894Groningen, Groningen I635221 Veenkoloniale voorouders 
2 Akkerman, Hillechiena Jantina  07 May 1896Groningen, Groningen I635222 Veenkoloniale voorouders 
3 van As, Trijntje  29 Aug 1907Groningen, Groningen I588315 Veenkoloniale voorouders 
4 van Assen, Jantje  15 Feb 1890Groningen, Groningen I587724 Veenkoloniale voorouders 
5 van Assen, Roelof  26 Mar 1860Groningen, Groningen I587727 Veenkoloniale voorouders 
6 Bartels, Hindrikje  15 Dec 1862Groningen, Groningen I614757 Veenkoloniale voorouders 
7 Bartstra, Herman Leonard Johan  20 Oct 1902Groningen, Groningen I588321 Veenkoloniale voorouders 
8 Bergs, Antje  30 Jul 1881Groningen, Groningen I531610 Veenkoloniale voorouders 
9 Bergs, Eeke  06 Dec 1884Groningen, Groningen I631916 Veenkoloniale voorouders 
10 Bergs, Grietje  22 Nov 1851Groningen, Groningen I631909 Veenkoloniale voorouders 
11 Bergs, Grietje  17 Apr 1883Groningen, Groningen I631914 Veenkoloniale voorouders 
12 Bergs, Harm  04 Aug 1879Groningen, Groningen I631913 Veenkoloniale voorouders 
13 Bergs, Harmina  18 Sep 1849Groningen, Groningen I162029 Veenkoloniale voorouders 
14 Bergs, Jacobus  12 Nov 1821Groningen, Groningen I165695 Veenkoloniale voorouders 
15 Bergs, Johanna  26 Nov 1886Groningen, Groningen I631917 Veenkoloniale voorouders 
16 Bergs, Trientje  05 May 1888Groningen, Groningen I631918 Veenkoloniale voorouders 
17 Bergs, Willem  24 Jan 1854Groningen, Groningen I431040 Veenkoloniale voorouders 
18 Bierling, Grietje  09 Sep 1822Groningen, Groningen I587712 Veenkoloniale voorouders 
19 Blaauw, Antje  16 Apr 1908Groningen, Groningen I575692 Veenkoloniale voorouders 
20 Blaauw, Bote Rinze Pieter  10 Mar 1887Groningen, Groningen I575730 Veenkoloniale voorouders 
21 Blaauw, Clara Henderika  07 Nov 1879Groningen, Groningen I575727 Veenkoloniale voorouders 
22 Blaauw, Clara Henderika  09 Mar 1901Groningen, Groningen I575492 Veenkoloniale voorouders 
23 Blaauw, Grietje Maria Elisabeth  19 Nov 1877Groningen, Groningen I575726 Veenkoloniale voorouders 
24 Blaauw, Harm  06 Mar 1911Groningen, Groningen I575693 Veenkoloniale voorouders 
25 Blaauw, Henderika Elizabeth  01 Aug 1912Groningen, Groningen I575694 Veenkoloniale voorouders 
26 Blaauw, Hendrik  17 Feb 1823Groningen, Groningen I575811 Veenkoloniale voorouders 
27 Blaauw, Hendrik  03 Apr 1862Groningen, Groningen I575816 Veenkoloniale voorouders 
28 Blaauw, Hendrik Andries  17 Sep 1881Groningen, Groningen I531621 Veenkoloniale voorouders 
29 Blaauw, Hiltje Henderika Elizabeth  23 Apr 1909Groningen, Groningen I531599 Veenkoloniale voorouders 
30 Blaauw, Hiltje Henderika Elizabeth  23 Apr 1909Groningen, Groningen I531599 Veenkoloniale voorouders 
31 Blaauw, Hinderika Elisabeth  20 Aug 1891Groningen, Groningen I575732 Veenkoloniale voorouders 
32 Blaauw, Hinderika Elizabeth  19 Jan 1897Groningen, Groningen I575490 Veenkoloniale voorouders 
33 Blaauw, Hindrikje  16 Apr 1857Groningen, Groningen I575814 Veenkoloniale voorouders 
34 Blaauw, Jacomina  20 Jun 1821Groningen, Groningen I575819 Veenkoloniale voorouders 
35 Blaauw, Jan Mathijs  31 Jan 1903Groningen, Groningen I575524 Veenkoloniale voorouders 
36 de Blaauw, Johanna  19 Oct 1818Groningen, Groningen I330618 Veenkoloniale voorouders 
37 Blaauw, Johannes Henderikus  28 Dec 1903Groningen, Groningen I575688 Veenkoloniale voorouders 
38 Blaauw, Johannes Henderikus  24 Oct 1906Groningen, Groningen I575691 Veenkoloniale voorouders 
39 Blaauw, Johannes Hinderikus  21 May 1852Groningen, Groningen I575724 Veenkoloniale voorouders 
40 Blaauw, Johannes Hinderikus  27 Feb 1893Groningen, Groningen I575276 Veenkoloniale voorouders 
41 Blaauw, Johannes Hinderikus  02 Jul 1895Groningen, Groningen I575733 Veenkoloniale voorouders 
42 Blaauw, Maria  12 Jul 1854Groningen, Groningen I575813 Veenkoloniale voorouders 
43 Blaauw, Maria Henderika  17 May 1899Groningen, Groningen I575491 Veenkoloniale voorouders 
44 Blaauw, Pieter  26 Sep 1859Groningen, Groningen I575815 Veenkoloniale voorouders 
45 Blaauw, Pieter  05 Apr 1889Groningen, Groningen I575731 Veenkoloniale voorouders 
46 Blaauw, Willem  13 Jul 1905Groningen, Groningen I575690 Veenkoloniale voorouders 
47 Blauw, Aldegundis  22 Aug 1806Groningen, Groningen I575824 Veenkoloniale voorouders 
48 Blauw, Bartholomeus Hendrik  10 Feb 1846Groningen, Groningen I575958 Veenkoloniale voorouders 
49 Blauw, Christina  07 Jun 1878Groningen, Groningen I619835 Veenkoloniale voorouders 
50 Blauw, Christoffer Lodewijk Hendrik  28 Jan 1839Groningen, Groningen I575955 Veenkoloniale voorouders 

1 2 3 4 5 ... Next»Legalized

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Legalized    Person ID   Tree 
1 Swint Driessen, Hinderikus  23 Jan 1825Groningen, Groningen I585064 Veenkoloniale voorouders 
2 Swint Driessen, Maria  23 Jan 1825Groningen, Groningen I542070 Veenkoloniale voorouders 

court of law

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    court of law    Person ID   Tree 
1 Wallinga, Willem  13 Aug 1947Groningen, Groningen I791365 Veenkoloniale voorouders 

Cremated

Matches 1 to 50 of 116

1 2 3 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Cremated    Person ID   Tree 
1 Akkerman, Elke  21 Sep 1987Groningen, Groningen I616852 Veenkoloniale voorouders 
2 Arends, Anna Godefrida  21 Jul 1993Groningen, Groningen I76665 Veenkoloniale voorouders 
3 Arnolli, Jans Alef  04 Jan 1969Groningen, Groningen I31514 Veenkoloniale voorouders 
4 van Asperen, Piet Hein  08 Nov 1969Groningen, Groningen I531324 Veenkoloniale voorouders 
5 Baas, Gerrit  27 May 2006Groningen, Groningen I312612 Veenkoloniale voorouders 
6 de Beij, Hillechien Assien  29 May 1995Groningen, Groningen I420228 Veenkoloniale voorouders 
7 Blaauw, Iebeltje Hinderika  11 Jun 2010Groningen, Groningen I576033 Veenkoloniale voorouders 
8 Boekholt, Fenna  Oct 2006Groningen, Groningen I220 Veenkoloniale voorouders 
9 de Boer, Maria Jantina  31 Oct 1964Groningen, Groningen I271225 Veenkoloniale voorouders 
10 de Boer, Willem Klaas  18 Apr 1980Groningen, Groningen I198734 Veenkoloniale voorouders 
11 Boogaard, Gerardus Adrianus Jozinus  28 Feb 1968Groningen, Groningen I422206 Veenkoloniale voorouders 
12 Boomsma, Trientje  06 May 1966Groningen, Groningen I87066 Veenkoloniale voorouders 
13 Brust, Grietje Alberdientje  10 May 1988Groningen, Groningen I526325 Veenkoloniale voorouders 
14 Carels, Mandy  14 Jun 2010Groningen, Groningen I282035 Veenkoloniale voorouders 
15 Casemier, Martha  26 Jun 2013Groningen, Groningen I58168 Veenkoloniale voorouders 
16 Corman, Alida Maria Fokelina  13 Apr 1993Groningen, Groningen I74478 Veenkoloniale voorouders 
17 Cornelis, Roelf Ernst  25 Apr 1974Groningen, Groningen I199599 Veenkoloniale voorouders 
18 van Dekken, Trijntje Melles  14 Oct 1993Groningen, Groningen I153130 Veenkoloniale voorouders 
19 van der Dong, Roelofje  11 Nov 2009Groningen, Groningen I156681 Veenkoloniale voorouders 
20 Draatjer, Harmanna  Groningen, Groningen I312546 Veenkoloniale voorouders 
21 Eelkema, Ment  04 Aug 1998Groningen, Groningen I99601 Veenkoloniale voorouders 
22 Feikens, Derk Freerk  27 Jul 1983Groningen, Groningen I220450 Veenkoloniale voorouders 
23 Feikens, Geessien  15 Jan 1992Groningen, Groningen I453951 Veenkoloniale voorouders 
24 Feikens, Jurjen  13 Jul 1983Groningen, Groningen I220476 Veenkoloniale voorouders 
25 Gankema, Helena  24 Dec 1993Groningen, Groningen I418610 Veenkoloniale voorouders 
26 Gankema, Johannes Geesienus  21 Sep 1995Groningen, Groningen I419735 Veenkoloniale voorouders 
27 Gankema, Pieter  08 Nov 2000Groningen, Groningen I419698 Veenkoloniale voorouders 
28 Gankema, Windelina Sophia  20 Mar 1995Groningen, Groningen I418780 Veenkoloniale voorouders 
29 Goedhart, Antje  19 Jun 2009Groningen, Groningen I130551 Veenkoloniale voorouders 
30 Hasenbos, Henriette Marie  Groningen, Groningen I389516 Veenkoloniale voorouders 
31 Hermse, Bertus  02 Feb 2012Groningen, Groningen I576449 Veenkoloniale voorouders 
32 Hillebrands, Klasina Jantje  19 Apr 2005Groningen, Groningen I424463 Veenkoloniale voorouders 
33 van der Hoek, Jeppe  21 Dec 1990Groningen, Groningen I77201 Veenkoloniale voorouders 
34 van der Hoek, Taeke  11 Jun 2003Groningen, Groningen I77174 Veenkoloniale voorouders 
35 Hofstra, Take Egbertus  21 Mar 1979Groningen, Groningen I68928 Veenkoloniale voorouders 
36 Jager, Grietje Hendrikus  16 Apr 1999Groningen, Groningen I153723 Veenkoloniale voorouders 
37 de Jong, Willem  26 Oct 1963Groningen, Groningen I57139 Veenkoloniale voorouders 
38 de Jonge, Anna Frederika Wilhelmina  21 Nov 1985Groningen, Groningen I311742 Veenkoloniale voorouders 
39 de Jonge, Jacob Frans  13 Jun 2001Groningen, Groningen I504969 Veenkoloniale voorouders 
40 Kerstholt, Cornelius Vincentius Joannes  21 Oct 1991Groningen, Groningen I74468 Veenkoloniale voorouders 
41 van der Klei, Aries Frederik  28 Aug 1987Groningen, Groningen I99573 Veenkoloniale voorouders 
42 van der Klei, Jans  11 Feb 1993Groningen, Groningen I99600 Veenkoloniale voorouders 
43 van der Klei, Meina  12 Feb 1998Groningen, Groningen I99597 Veenkoloniale voorouders 
44 van der Klei, Regnerus Hendericus Willebrord  20 Jan 1995Groningen, Groningen I99659 Veenkoloniale voorouders 
45 Knigge, Geert  26 Oct 1976Groningen, Groningen I197001 Veenkoloniale voorouders 
46 Koops, Jan  Groningen, Groningen I220851 Veenkoloniale voorouders 
47 Kosmeier, Johannes  Groningen, Groningen I179130 Veenkoloniale voorouders 
48 Kremer, Harm Henderikus  28 Jan 1987Groningen, Groningen I769774 Veenkoloniale voorouders 
49 Kruizinga, Daniel  22 Sep 1988Groningen, Groningen I157296 Veenkoloniale voorouders 
50 Kuipers, Bauke  30 May 2013Groningen, Groningen I69278 Veenkoloniale voorouders 

1 2 3 Next»Education

Matches 1 to 8 of 8

   Last Name, Given Name(s)    Education    Person ID   Tree 
1 van Giffen, David Flud  09 Jul 1778Groningen, Groningen I371809 Veenkoloniale voorouders 
2 Goudschaal, Afina Catharina Gesina  Groningen, Groningen I475743 Veenkoloniale voorouders 
3 Goudschaal, Johan Bernhard  11 Sep 1851Groningen, Groningen I273943 Veenkoloniale voorouders 
4 Goudschaal, Ubbo Peter  Groningen, Groningen I475563 Veenkoloniale voorouders 
5 Harringa, Edzard Wilhelm  01 Oct 1756Groningen, Groningen I594123 Veenkoloniale voorouders 
6 Harringa, Johan Petrus Nicholaus  06 Oct 1757Groningen, Groningen I594122 Veenkoloniale voorouders 
7 Piccardt, Hindrik Occo  18 Sep 1824Groningen, Groningen I340039 Veenkoloniale voorouders 
8 Smael, Harmannus  25 Mar 1648Groningen, Groningen I463331 Veenkoloniale voorouders 

Also known as

Matches 1 to 5 of 5

   Last Name, Given Name(s)    Also known as    Person ID   Tree 
1 Blauw, Margaretha  Groningen, Groningen I575823 Veenkoloniale voorouders 
2 Hahn, Dorothea Sophia  31 Dec 1774Groningen, Groningen I189802 Veenkoloniale voorouders 
3 van der Reijnst, Arend  12 Feb 1836Groningen, Groningen I392839 Veenkoloniale voorouders 
4 Schuls, Grietje  21 May 1877Groningen, Groningen I426711 Veenkoloniale voorouders 
5 Ubels, Focko  26 Feb 1686Groningen, Groningen I48080 Veenkoloniale voorouders 

Remark

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Remark    Person ID   Tree 
1 Jansen, Reinieres Johannes  04 Feb 1944Groningen, Groningen I615060 Veenkoloniale voorouders 

Mentioning

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Mentioning    Person ID   Tree 
1 Wachters, Daniels Jans  Groningen, Groningen I460509 Veenkoloniale voorouders 
2 Wurmnest, Friedrich  13 Apr 1765Groningen, Groningen I358239 Veenkoloniale voorouders 

Residence

Matches 1 to 36 of 36

   Last Name, Given Name(s)    Residence    Person ID   Tree 
1 Berends, Eppe  Groningen, Groningen I392935 Veenkoloniale voorouders 
2 ten Berge, Jozeph Hebo Eusebius  1947Groningen, Groningen I69826 Veenkoloniale voorouders 
3 Bergs, Antje  11 Dec 1929Groningen, Groningen I531610 Veenkoloniale voorouders 
4 Blaauw, Hendrik Andries  11 Dec 1929Groningen, Groningen I531621 Veenkoloniale voorouders 
5 Blaauw, Hiltje Henderika Elizabeth  Bef 11 Dec 1929Groningen, Groningen I531599 Veenkoloniale voorouders 
6 Boekholdt, Wilhelmus  Groningen, Groningen I62691 Veenkoloniale voorouders 
7 Boekholt, Hendrikus Josephus  Groningen, Groningen I73568 Veenkoloniale voorouders 
8 van der Burch, Gerardus  Groningen, Groningen I620300 Veenkoloniale voorouders 
9 van der Burch, Jan  1932Groningen, Groningen I620184 Veenkoloniale voorouders 
10 Denenkamp, Klaas Jansen  Groningen, Groningen I121824 Veenkoloniale voorouders 
11 van Doren, Maria Henrica Anna  1947Groningen, Groningen I69832 Veenkoloniale voorouders 
12 van Doren, Maria Henrica Anna  1987Groningen, Groningen I69832 Veenkoloniale voorouders 
13 Kiewiet, Janna  Between 20 May 1890 and 27 Jul 1892Groningen, Groningen I8170 Veenkoloniale voorouders 
14 Kiewiet, Janna  Between 1900 and 1910Groningen, Groningen I8170 Veenkoloniale voorouders 
15 van Kregten, Jacobus  Groningen, Groningen I17933 Veenkoloniale voorouders 
16 Kroeske, Jan  Groningen, Groningen I149764 Veenkoloniale voorouders 
17 Meulman, Harm  Groningen, Groningen I194155 Veenkoloniale voorouders 
18 Riem, Age  Bef 03 Oct 1929Groningen, Groningen I531588 Veenkoloniale voorouders 
19 Riem, Dirk  Bef 08 Mar 1932Groningen, Groningen I531843 Veenkoloniale voorouders 
20 Riem, Marinus Henricus  Bef 02 Jun 1928Groningen, Groningen I531921 Veenkoloniale voorouders 
21 Roemeling, Trijntje  1779Groningen, Groningen I9337 Veenkoloniale voorouders 
22 Salomons, Roelfien  Groningen, Groningen I69356 Veenkoloniale voorouders 
23 Schults, Jan  Groningen, Groningen I674154 Veenkoloniale voorouders 
24 Smit, Thomas  1739Groningen, Groningen I48844 Veenkoloniale voorouders 
25 Taatjes, Francisca Catharina Maria  1947Groningen, Groningen I69828 Veenkoloniale voorouders 
26 Veltman, Wilfridus Elisabeth Regina  May 1967Groningen, Groningen I15672 Veenkoloniale voorouders 
27 de Vries, Berend Jelle  Bef 19 Aug 1897Groningen, Groningen I531900 Veenkoloniale voorouders 
28 de Vries, Egbert  Groningen, Groningen I9340 Veenkoloniale voorouders 
29 Wessels, Hermannus Henderikus Antonius  Groningen, Groningen I69739 Veenkoloniale voorouders 
30 Wessels, Hermannus Henderikus Johannes  1947Groningen, Groningen I69755 Veenkoloniale voorouders 
31 Wessels, Johannes Christianus  1947Groningen, Groningen I69757 Veenkoloniale voorouders 
32 Wessels, Johannes Christianus  1987Groningen, Groningen I69757 Veenkoloniale voorouders 
33 Wessels, Josephus Bernardus  1947Groningen, Groningen I69758 Veenkoloniale voorouders 
34 Wessels, Josephus Bernardus  1991Groningen, Groningen I69758 Veenkoloniale voorouders 
35 Wessels, Margaretha Johanna Maria  1947Groningen, Groningen I69753 Veenkoloniale voorouders 
36 Witkop, Jan Harms  Groningen, Groningen I9336 Veenkoloniale voorouders 

Married

Matches 1 to 50 of 10964

1 2 3 4 5 ... 220» Next»

   Family    Married    Family ID   Tree 
1 Aaken / Lunsingh  28 Aug 1851Groningen, Groningen F151716 Veenkoloniale voorouders 
2 Aalderink / Schönfeld Wichers  02 May 1910Groningen, Groningen F265114 Veenkoloniale voorouders 
3 Aalders / Groenboom  26 Oct 1933Groningen, Groningen F135765 Veenkoloniale voorouders 
4 Aalders / Huizing  31 Mar 1919Groningen, Groningen F208835 Veenkoloniale voorouders 
5 Aalders / Noordhof  16 Feb 1913Groningen, Groningen F208824 Veenkoloniale voorouders 
6 Aalders / Orsel  14 Oct 1920Groningen, Groningen F208831 Veenkoloniale voorouders 
7 Aaling / Joachimi  04 Jan 1720Groningen, Groningen F240584 Veenkoloniale voorouders 
8 Aar / Boer  14 Aug 1919Groningen, Groningen F185933 Veenkoloniale voorouders 
9 Aarle / Rooij  01 Nov 1896Groningen, Groningen F288942 Veenkoloniale voorouders 
10 Aarts / Ates  27 Feb 1876Groningen, Groningen F5899 Veenkoloniale voorouders 
11 Aarts / Stuut  19 Jul 1934Groningen, Groningen F232155 Veenkoloniale voorouders 
12 Aarts / Vries  15 Jun 1884Groningen, Groningen F16025 Veenkoloniale voorouders 
13 Aarts / Westers  17 Nov 1898Groningen, Groningen F232156 Veenkoloniale voorouders 
14 Abbas / Hommes  19 May 1901Groningen, Groningen F289677 Veenkoloniale voorouders 
15 Abbing / Bezema  27 Jul 1925Groningen, Groningen F213003 Veenkoloniale voorouders 
16 Abbring / Leving  1680Groningen, Groningen F156475 Veenkoloniale voorouders 
17 Abbringh / Brugmans  25 Dec 1834Groningen, Groningen F173014 Veenkoloniale voorouders 
18 Abeen / Meijer  09 Jun 1867Groningen, Groningen F148030 Veenkoloniale voorouders 
19 Abeling / Dagelet  22 Jul 1918Groningen, Groningen F150280 Veenkoloniale voorouders 
20 Abeling / Schepers  06 Jul 1931Groningen, Groningen F150287 Veenkoloniale voorouders 
21 Abeln / Swarte  05 May 1867Groningen, Groningen F167953 Veenkoloniale voorouders 
22 Abels / Alberts  06 May 1749Groningen, Groningen F112172 Veenkoloniale voorouders 
23 Aberson / Prummel  31 May 1923Groningen, Groningen F228459 Veenkoloniale voorouders 
24 Abresch / Wichers  19 Mar 1853Groningen, Groningen F153466 Veenkoloniale voorouders 
25 Acker / Groeneveld  23 Feb 1784Groningen, Groningen F124863 Veenkoloniale voorouders 
26 Adams / Fahner  05 Apr 1866Groningen, Groningen F253537 Veenkoloniale voorouders 
27 Adams / Patje  13 Jul 1933Groningen, Groningen F215704 Veenkoloniale voorouders 
28 Adams / Schreuder  02 Apr 1829Groningen, Groningen F253538 Veenkoloniale voorouders 
29 Adams / Stel  10 May 1829Groningen, Groningen F66304 Veenkoloniale voorouders 
30 Addens / Pieters  03 Nov 1761Groningen, Groningen F274307 Veenkoloniale voorouders 
31 Adema / Reitsma  28 May 1919Groningen, Groningen F234980 Veenkoloniale voorouders 
32 Adema / Tempel  02 Jun 1924Groningen, Groningen F293993 Veenkoloniale voorouders 
33 Ader / Berends  18 Nov 1810Groningen, Groningen F287742 Veenkoloniale voorouders 
34 Ader / Mandema  26 Nov 1843Groningen, Groningen F287745 Veenkoloniale voorouders 
35 Ader / Olthof  03 Nov 1839Groningen, Groningen F287717 Veenkoloniale voorouders 
36 Ader / Otter  11 Aug 1844Groningen, Groningen F172491 Veenkoloniale voorouders 
37 Adriani / Dik  22 Aug 1833Groningen, Groningen F264871 Veenkoloniale voorouders 
38 Adriani / Emmen  05 May 1791Groningen, Groningen F215789 Veenkoloniale voorouders 
39 Adriani / Mentjes  1707Groningen, Groningen F132765 Veenkoloniale voorouders 
40 Adriani / Sijlman  04 Jun 1729Groningen, Groningen F132763 Veenkoloniale voorouders 
41 Aeilkema / Boekhoud  04 Oct 1828Groningen, Groningen F4590 Veenkoloniale voorouders 
42 Aeilkema / Boukema  11 May 1863Groningen, Groningen F4728 Veenkoloniale voorouders 
43 Aeilkema / Reinders  06 Aug 1890Groningen, Groningen F106947 Veenkoloniale voorouders 
44 Aeldriks / Beckeringh  26 Nov 1670Groningen, Groningen F13755 Veenkoloniale voorouders 
45 Afman / Drost  12 Nov 1908Groningen, Groningen F202277 Veenkoloniale voorouders 
46 Afman / Peeters  23 May 1844Groningen, Groningen F110627 Veenkoloniale voorouders 
47 Afman / Schuur  30 May 1872Groningen, Groningen F110623 Veenkoloniale voorouders 
48 Afman / Smid  30 Apr 1891Groningen, Groningen F204990 Veenkoloniale voorouders 
49 Afman / Sterenberg  16 Jun 1898Groningen, Groningen F110687 Veenkoloniale voorouders 
50 Ages / Hekkema  24 Jul 1922Groningen, Groningen F222907 Veenkoloniale voorouders 

1 2 3 4 5 ... 220» Next»Divorced

Matches 1 to 50 of 213

1 2 3 4 5 Next»

   Family    Divorced    Family ID   Tree 
1 Akkerman / Bus  10 Nov 1933Groningen, Groningen F240722 Veenkoloniale voorouders 
2 Bakker / Jager  17 Mar 1928Groningen, Groningen F241370 Veenkoloniale voorouders 
3 Bakker / Reintke  02 Aug 1915Groningen, Groningen F153255 Veenkoloniale voorouders 
4 Beekhuis / Maathuis  24 May 1899Groningen, Groningen F144523 Veenkoloniale voorouders 
5 Bekkering / Hirsch  09 Feb 1855Groningen, Groningen F217260 Veenkoloniale voorouders 
6 Bergsma / Wijkstra  03 Dec 1909Groningen, Groningen F166772 Veenkoloniale voorouders 
7 Beukema / Dilling  30 Nov 1923Groningen, Groningen F180152 Veenkoloniale voorouders 
8 Bijlk / Kunst  10 Mar 1944Groningen, Groningen F282702 Veenkoloniale voorouders 
9 Blaauw / Mulder  Bef 1947Groningen, Groningen F222544 Veenkoloniale voorouders 
10 Blanc / Lentz  07 Nov 1941Groningen, Groningen F256846 Veenkoloniale voorouders 
11 Bodewes / Vroom  06 Jun 1972Groningen, Groningen F139420 Veenkoloniale voorouders 
12 Boerma / Blaauw  07 Nov 1939Groningen, Groningen F272899 Veenkoloniale voorouders 
13 Boersma / Lugthart  07 Aug 1942Groningen, Groningen F181568 Veenkoloniale voorouders 
14 Bolhuis / Lanfers  07 Dec 1944Groningen, Groningen F261901 Veenkoloniale voorouders 
15 Bootsman / Belgraver  21 Sep 1928Groningen, Groningen F173774 Veenkoloniale voorouders 
16 Bos / Brickner  21 Sep 1936Groningen, Groningen F294142 Veenkoloniale voorouders 
17 Bosgraaf / Heijes  19 Sep 1941Groningen, Groningen F270892 Veenkoloniale voorouders 
18 Bouman / Berghuis  18 Feb 1933Groningen, Groningen F254663 Veenkoloniale voorouders 
19 Brans / Mulder  08 Apr 1898Groningen, Groningen F169521 Veenkoloniale voorouders 
20 Braun / Hendriks  08 Mar 1951Groningen, Groningen F227506 Veenkoloniale voorouders 
21 Broers / Lever  29 Feb 1936Groningen, Groningen F257035 Veenkoloniale voorouders 
22 Brongers / Groenier  13 Aug 1948Groningen, Groningen F285300 Veenkoloniale voorouders 
23 Brouwer / Molenberg  13 Mar 1905Groningen, Groningen F256425 Veenkoloniale voorouders 
24 Bruintjes / Hoen  18 Jul 1947Groningen, Groningen F249691 Veenkoloniale voorouders 
25 Cleveringa / Wijk  28 Sep 1917Groningen, Groningen F47222 Veenkoloniale voorouders 
26 Datema / Weidenaar  17 Mar 1917Groningen, Groningen F134317 Veenkoloniale voorouders 
27 Dekker / Bellinga  09 Jul 1927Groningen, Groningen F89685 Veenkoloniale voorouders 
28 Dijkstra / Dost  17 Nov 1862Groningen, Groningen F283287 Veenkoloniale voorouders 
29 Dijkstra / Kroon  05 Feb 1954Groningen, Groningen F286210 Veenkoloniale voorouders 
30 Dijkstra / Pool  10 Jun 1947Groningen, Groningen F218199 Veenkoloniale voorouders 
31 Dijkstra / Snijders  22 Nov 1940Groningen, Groningen F241335 Veenkoloniale voorouders 
32 Dijkstra / Tel  19 Jan 1947Groningen, Groningen F247574 Veenkoloniale voorouders 
33 Dories / Neinhuis  28 Dec 1923Groningen, Groningen F279152 Veenkoloniale voorouders 
34 Drent / Wolters  16 May 1930Groningen, Groningen F186707 Veenkoloniale voorouders 
35 Drewes / Collij  28 Sep 1945Groningen, Groningen F250485 Veenkoloniale voorouders 
36 Droogleever Fortuijn / Donnelly  01 May 1925Groningen, Groningen F213409 Veenkoloniale voorouders 
37 Duitscher / Pol  04 Nov 1921Groningen, Groningen F249947 Veenkoloniale voorouders 
38 Duizendstra / Schiphuis  11 Feb 1925Groningen, Groningen F77131 Veenkoloniale voorouders 
39 Eijsens / Pieters  28 Oct 1853Groningen, Groningen F169516 Veenkoloniale voorouders 
40 Frans / Smit  13 Jun 1947Groningen, Groningen F256429 Veenkoloniale voorouders 
41 Gaasendam / Ages  16 Nov 1928Groningen, Groningen F243878 Veenkoloniale voorouders 
42 Galliard / Nieman  28 Apr 1908Groningen, Groningen F260173 Veenkoloniale voorouders 
43 Galliard / Spanjer  10 Nov 1919Groningen, Groningen F260175 Veenkoloniale voorouders 
44 Gasau / Bruins  13 Apr 1928Groningen, Groningen F119435 Veenkoloniale voorouders 
45 Geertsema / Klooster  14 May 1943Groningen, Groningen F239576 Veenkoloniale voorouders 
46 Groot / Wit  31 Jul 1934Groningen, Groningen F191810 Veenkoloniale voorouders 
47 Grooth / Woldringh  05 May 1913Groningen, Groningen F153330 Veenkoloniale voorouders 
48 Haarman / Beversluis  08 Sep 1942Groningen, Groningen F73745 Veenkoloniale voorouders 
49 Hamming / Wolthuis  28 Jul 1933Groningen, Groningen F179894 Veenkoloniale voorouders 
50 Hanekamp / Olifiers  25 Apr 1895Groningen, Groningen F173690 Veenkoloniale voorouders 

1 2 3 4 5 Next»Attestation

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Attestation    Family ID   Tree 
1 Mooij / Hahn  31 Dec 1774Groningen, Groningen F75867 Veenkoloniale voorouders 

Religion

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Religion    Family ID   Tree 
1 Heer / Jans  28 May 1724Groningen, Groningen F99743 Veenkoloniale voorouders 

Registered

Matches 1 to 17 of 17

   Family    Registered    Family ID   Tree 
1 Boelens / Timpe  11 May 1845Groningen, Groningen F118970 Veenkoloniale voorouders 
2 Broijls / Munninck  18 Mar 1637Groningen, Groningen F188429 Veenkoloniale voorouders 
3 Busch / Cramers  08 Jan 1659Groningen, Groningen F188417 Veenkoloniale voorouders 
4 Busz / Giffen  25 Mar 1693Groningen, Groningen F188385 Veenkoloniale voorouders 
5 Denekamp / Troost  14 Jul 1802Groningen, Groningen F6846 Veenkoloniale voorouders 
6 Diephuis / Derks  23 Jun 1740Groningen, Groningen F17820 Veenkoloniale voorouders 
7 Diephuis / Steenhuisen  14 Apr 1770Groningen, Groningen F187993 Veenkoloniale voorouders 
8 Feuilletau de Bruijn / Randwijck  24 Sep 1808Groningen, Groningen F187037 Veenkoloniale voorouders 
9 Giffen / Broijls  25 Jul 1668Groningen, Groningen F188333 Veenkoloniale voorouders 
10 Giffen / Eijssonius  11 Jun 1768Groningen, Groningen F188330 Veenkoloniale voorouders 
11 Gosses / Tatje  21 Dec 1805Groningen, Groningen F103422 Veenkoloniale voorouders 
12 Hommerckhuizen / Lingenhuis  16 Oct 1728Groningen, Groningen F103761 Veenkoloniale voorouders 
13 Kaldijk / Dijken  19 Jul 1806Groningen, Groningen F103280 Veenkoloniale voorouders 
14 Luder / Hoebers  22 Dec 1787Groningen, Groningen F5470 Veenkoloniale voorouders 
15 Schmidt / Ippen  17 Dec 1774Groningen, Groningen F179409 Veenkoloniale voorouders 
16 Smit / Hoeberts  14 Nov 1750Groningen, Groningen F103442 Veenkoloniale voorouders 
17 Uden / Nouta  29 Nov 1710Groningen, Groningen F84891 Veenkoloniale voorouders 

Witness(es)

Matches 1 to 2 of 2

   Family    Witness(es)    Family ID   Tree 
1 Lubberts / Hindricks  30 Nov 1702Groningen, Groningen F168341 Veenkoloniale voorouders 
2 Lubberts / Jans  04 Nov 1704Groningen, Groningen F168336 Veenkoloniale voorouders 

Marriage Banns

Matches 1 to 19 of 19

   Family    Marriage Banns    Family ID   Tree 
1 Barkman / Omlo  30 Jul 1766Groningen, Groningen F44278 Veenkoloniale voorouders 
2 Boekholt / Sigers ther Borch  23 Nov 1726Groningen, Groningen F75876 Veenkoloniale voorouders 
3 Dertwinckel / Remkens  26 Jun 1680Groningen, Groningen F8656 Veenkoloniale voorouders 
4 Edzens / Eijssonius  07 Jun 1634Groningen, Groningen F128885 Veenkoloniale voorouders 
5 Hagenouw / Jans  29 Dec 1753Groningen, Groningen F21092 Veenkoloniale voorouders 
6 Hoorn / Hayckens  06 May 1665Groningen, Groningen F128804 Veenkoloniale voorouders 
7 Leopold / Rijkens  1892Groningen, Groningen F75300 Veenkoloniale voorouders 
8 Lewe / Rengers  09 Dec 1719Groningen, Groningen F75873 Veenkoloniale voorouders 
9 Luining / Upkens  19 May 1770Groningen, Groningen F287084 Veenkoloniale voorouders 
10 Memmens / Toppen  01 Jul 1648Groningen, Groningen F128803 Veenkoloniale voorouders 
11 Nieman / Dartwinkel  29 Apr 1713Groningen, Groningen F104629 Veenkoloniale voorouders 
12 Omlo / Boom  20 May 1761Groningen, Groningen F44275 Veenkoloniale voorouders 
13 Oomkens / Blencke  16 Mar 1678Groningen, Groningen F128849 Veenkoloniale voorouders 
14 Oomkens / Eilerts  02 Sep 1722Groningen, Groningen F128762 Veenkoloniale voorouders 
15 Oomkens / Pierius  17 Mar 1683Groningen, Groningen F128850 Veenkoloniale voorouders 
16 Oomkens / Pierius  31 Jul 1687Groningen, Groningen F128851 Veenkoloniale voorouders 
17 Sickens / NN  26 Jan 1639Groningen, Groningen F128873 Veenkoloniale voorouders 
18 Smit / Riga  20 Jan 1810Groningen, Groningen F8397 Veenkoloniale voorouders 
19 Vos / Hofkamp  15 Apr 1809Groningen, Groningen F105142 Veenkoloniale voorouders 

Marriage License

Matches 1 to 50 of 172

1 2 3 4 Next»

   Family    Marriage License    Family ID   Tree 
1 Addens / Amsingh  09 Apr 1740Groningen, Groningen F276609 Veenkoloniale voorouders 
2 Aldringa / Donga  26 Nov 1625Groningen, Groningen F31378 Veenkoloniale voorouders 
3 Apol / Eltjens  25 Oct 1749Groningen, Groningen F95479 Veenkoloniale voorouders 
4 Atzema / Fenema  03 May 1727Groningen, Groningen F110664 Veenkoloniale voorouders 
5 Atzema / Hillebrants  17 Mar 1798Groningen, Groningen F110098 Veenkoloniale voorouders 
6 Bakker / Aijlts  07 Jun 1783Groningen, Groningen F14415 Veenkoloniale voorouders 
7 Barkman / Omlo  12 Jul 1766Groningen, Groningen F44278 Veenkoloniale voorouders 
8 Barkmans / Faas  07 Jan 1740Groningen, Groningen F247074 Veenkoloniale voorouders 
9 Bazuin / Kraak  08 Jun 1811Groningen, Groningen F266556 Veenkoloniale voorouders 
10 Beckeringh / Piccardt  30 Jul 1738Groningen, Groningen F74508 Veenkoloniale voorouders 
11 Beckeringh / Swaag  26 Jul 1788Groningen, Groningen F8369 Veenkoloniale voorouders 
12 Bekkering / Arnoldi  06 Oct 1754Groningen, Groningen F97522 Veenkoloniale voorouders 
13 Berge / Takens  04 Dec 1773Groningen, Groningen F122367 Veenkoloniale voorouders 
14 Bierling / Gankema  27 Dec 1766Groningen, Groningen F163840 Veenkoloniale voorouders 
15 Bijlholt / Holthuis  09 Apr 1784Groningen, Groningen F5405 Veenkoloniale voorouders 
16 Bijlholt / Roelfs  24 Oct 1761Groningen, Groningen F265382 Veenkoloniale voorouders 
17 Boddeus / Sikkens  10 Aug 1809Groningen, Groningen F8210 Veenkoloniale voorouders 
18 Boddeus / Sikkens  26 Aug 1809Groningen, Groningen F8210 Veenkoloniale voorouders 
19 Bodies / Hertogs  19 May 1764Groningen, Groningen F265308 Veenkoloniale voorouders 
20 Boelens / Waan  29 Apr 1785Groningen, Groningen F226194 Veenkoloniale voorouders 
21 Bolhuis / Zuidema  19 Mar 1808Groningen, Groningen F102777 Veenkoloniale voorouders 
22 Bontdrager / Zijlman  28 Dec 1737Groningen, Groningen F7218 Veenkoloniale voorouders 
23 Bootsema / Meertens  11 Oct 1788Groningen, Groningen F282241 Veenkoloniale voorouders 
24 Borggreve / Roelfs  22 Dec 1804Groningen, Groningen F290411 Veenkoloniale voorouders 
25 Bosch / Jans  07 Oct 1730Groningen, Groningen F287343 Veenkoloniale voorouders 
26 Broekema / Lok  10 Nov 1714Groningen, Groningen F127328 Veenkoloniale voorouders 
27 Brouwers / Buning  01 Oct 1757Groningen, Groningen F122375 Veenkoloniale voorouders 
28 Brouwers / Busscher  13 Apr 1799Groningen, Groningen F122374 Veenkoloniale voorouders 
29 Bruining / Dorville  02 Sep 1764Groningen, Groningen F163581 Veenkoloniale voorouders 
30 Bruins / Mindelts  11 Apr 1716Groningen, Groningen F99909 Veenkoloniale voorouders 
31 Buurman / Klugkist  16 Apr 1808Groningen, Groningen F95212 Veenkoloniale voorouders 
32 Carpentier Wildervanck / Swijgmans  05 Apr 1738Groningen, Groningen F99866 Veenkoloniale voorouders 
33 Cloeck / Deekens  29 Jul 1741Groningen, Groningen F18795 Veenkoloniale voorouders 
34 Cohen Rapoport / Meijer  02 May 1807Groningen, Groningen F30710 Veenkoloniale voorouders 
35 Collé / Suirman  03 Nov 1798Groningen, Groningen F174207 Veenkoloniale voorouders 
36 Croeger / Metting  13 May 1804Groningen, Groningen F163308 Veenkoloniale voorouders 
37 Cruidener / Abbas  29 Jul 1719Groningen, Groningen F200279 Veenkoloniale voorouders 
38 Davids / Hindrixs  27 Apr 1754Groningen, Groningen F248491 Veenkoloniale voorouders 
39 Deenekamp / Pijpers  18 May 1746Groningen, Groningen F220848 Veenkoloniale voorouders 
40 Denecamp / Faas  09 Jan 1747Groningen, Groningen F185412 Veenkoloniale voorouders 
41 Derks / Pieters  16 May 1766Groningen, Groningen F237477 Veenkoloniale voorouders 
42 Dopheide / Hulsinga  27 Oct 1810Groningen, Groningen F267648 Veenkoloniale voorouders 
43 Dopheide / Noir  13 Jul 1805Groningen, Groningen F4106 Veenkoloniale voorouders 
44 Dresselhuis / Klein  29 Apr 1809Groningen, Groningen F200188 Veenkoloniale voorouders 
45 Dubbelboer / Calcar  10 Mar 1794Groningen, Groningen F223055 Veenkoloniale voorouders 
46 Dubbelboer / Lantinga  10 Oct 1795Groningen, Groningen F67839 Veenkoloniale voorouders 
47 Durville / Ruiter  11 Jan 1806Groningen, Groningen F226557 Veenkoloniale voorouders 
48 Eekens / Holthuis  15 Dec 1753Groningen, Groningen F232449 Veenkoloniale voorouders 
49 Ekkart / Oortweiler  26 Nov 1797Groningen, Groningen F226857 Veenkoloniale voorouders 
50 Eling / Schuiling  29 Nov 1628Groningen, Groningen F128220 Veenkoloniale voorouders 

1 2 3 4 Next»Marriage Fact

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Marriage Fact    Family ID   Tree 
1 Stobbe / Timmer  14 May 1923Groningen, Groningen F182653 Veenkoloniale voorouders 

Marriage Contract

Matches 1 to 32 of 32

   Family    Marriage Contract    Family ID   Tree 
1 Aljes / Klaasen  28 Jul 1768Groningen, Groningen F257944 Veenkoloniale voorouders 
2 Arnoldi / Hovingh  14 Aug 1721Groningen, Groningen F122391 Veenkoloniale voorouders 
3 Bellinga / Coevorden  09 May 1743Groningen, Groningen F261353 Veenkoloniale voorouders 
4 Blink / Sekama  27 Feb 1781Groningen, Groningen F42267 Veenkoloniale voorouders 
5 Bloem / Kuitert  04 Nov 1776Groningen, Groningen F227815 Veenkoloniale voorouders 
6 Bootsema / Wijchers  15 Dec 1734Groningen, Groningen F282270 Veenkoloniale voorouders 
7 Botterman / Sibinga  28 Mar 1714Groningen, Groningen F128895 Veenkoloniale voorouders 
8 Bouwman / Luitjens  06 Sep 1769Groningen, Groningen F288545 Veenkoloniale voorouders 
9 Brongersma / Nannes  13 Feb 1723Groningen, Groningen F276898 Veenkoloniale voorouders 
10 Dilling / Ferree  02 May 1765Groningen, Groningen F279024 Veenkoloniale voorouders 
11 Epkes / Blink  17 Jun 1771Groningen, Groningen F42213 Veenkoloniale voorouders 
12 Heede / Ridderbos Bonte  Groningen, Groningen F100118 Veenkoloniale voorouders 
13 Heikens / Tuinman  26 Mar 1763Groningen, Groningen F291156 Veenkoloniale voorouders 
14 Houwing / Derks  17 Mar 1660Groningen, Groningen F81714 Veenkoloniale voorouders 
15 Koiter / Bulthuis  29 Oct 1768Groningen, Groningen F288452 Veenkoloniale voorouders 
16 Kuitert / Fockens  27 Apr 1763Groningen, Groningen F226573 Veenkoloniale voorouders 
17 Lieftink / Sombergen  12 Sep 1737Groningen, Groningen F258732 Veenkoloniale voorouders 
18 Memmens / Toppen  23 Jun 1648Groningen, Groningen F128803 Veenkoloniale voorouders 
19 Munniks / Venhuizen  11 Dec 1806Groningen, Groningen F197239 Veenkoloniale voorouders 
20 Noorderbaan / Kuiper  11 Oct 1765Groningen, Groningen F273055 Veenkoloniale voorouders 
21 Poelman / Vreeborg  03 Aug 1780Groningen, Groningen F295307 Veenkoloniale voorouders 
22 Pruist / Brontsema  20 Jan 1700Groningen, Groningen F21102 Veenkoloniale voorouders 
23 Schuitema / Schierbeek  15 Jul 1801Groningen, Groningen F272744 Veenkoloniale voorouders 
24 Sormani / Boelma  17 Nov 1810Groningen, Groningen F190454 Veenkoloniale voorouders 
25 Stratingh / Ludens  23 Apr 1712Groningen, Groningen F77377 Veenkoloniale voorouders 
26 Swinderen / Marees  25 Jun 1755Groningen, Groningen F145987 Veenkoloniale voorouders 
27 Swinderen / Sparringa  20 Feb 1756Groningen, Groningen F288461 Veenkoloniale voorouders 
28 Ulphen / Cremers  17 May 1748Groningen, Groningen F110091 Veenkoloniale voorouders 
29 Vetter / Heideggers  31 Oct 1794Groningen, Groningen F109488 Veenkoloniale voorouders 
30 Vinckers / Cruisinga  19 Mar 1711Groningen, Groningen F21103 Veenkoloniale voorouders 
31 Vinckers / Mahu  13 Sep 1714Groningen, Groningen F21099 Veenkoloniale voorouders 
32 Vos / Steenhuisen  16 Nov 1707Groningen, Groningen F108676 Veenkoloniale voorouders 

Religious marriage

Matches 1 to 8 of 8

   Family    Religious marriage    Family ID   Tree 
1 Deuling / Sierts  12 Jan 1782Groningen, Groningen F102568 Veenkoloniale voorouders 
2 Lakenberg / Meddens  22 Oct 1764Groningen, Groningen F164193 Veenkoloniale voorouders 
3 Lakenberg / Vos  21 Jun 1762Groningen, Groningen F151863 Veenkoloniale voorouders 
4 Lening / Hut  28 Apr 1806Groningen, Groningen F227400 Veenkoloniale voorouders 
5 Mores / Timans  24 Nov 1760Groningen, Groningen F4545 Veenkoloniale voorouders 
6 Niekus / Timmermans  12 Apr 1801Groningen, Groningen F220061 Veenkoloniale voorouders 
7 Sickens / Woestmans  29 May 1776Groningen, Groningen F265313 Veenkoloniale voorouders 
8 Takens / Heringa  20 Sep 1751Groningen, Groningen F270167 Veenkoloniale voorouders 

Separation

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Separation    Family ID   Tree 
1 Rozema / Roege  10 Jun 1910Groningen, Groningen F216448 Veenkoloniale voorouders 

Calendar

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.