Autobiografie van W.Th.M. Weebers

Leiden 1864 - Nijmegen 1934

A U T O B I O G R A F I E

Op 1 Mei 1864 werd ik geboren op de Oude Ryn te Leiden uit het huwelyk van Dr. Willem Petrus WEEBERS en Johanna Antonia COEBERGH (Weduwe van Mr. v.d. Aardwegh).

Het huwelyk myner ouders werd gezegend met vier meisjes en twee zoons die allen jong overleden met uitzondering van myn broer Anton, die negen jaar in leeftyd. met my verschilt.

Door die sterfgevallen lag een schaduw op myn prille jeugd, en toen ik in 1875 myn Moeder verloor,heerschte een begrypelyke droefenis.

Op myn tiende jaar reeds leed ik aan een ontsteking in het linker schoudergewrlcht, waardoor ik wel drie jaar ziek was en gedwarsboomd werd in myn schooljaren. Ik was op de bewaarschool by de Zusters, later op de Openbare Lagere School van den Heer Japikse, (de R.K.School van den Heer Van Gemert had niet zoo'n naam van een ''goede school" te zyn), en bezocht daarna het Gymnasium te Leiden onder den voortreffelyken paedagoog Dr. H.W. v.d. Mey, waar ik in 1884 eindexamen deed.

Myn Vader was in 1878 hertrouwd met Johanna Maria v.d. BRAAK uit Schoonhoven.

Ik studeerde te Leiden aan de Universiteit van 1884 - 1892, deed daar alle medische examens en promoveerde in 1893 by Prof. H.Treub op een dissertatie over "puerperaalpsychosen".

In 1890 studeerde ik een semester van April tot begin Augustus in Zürich onder den toenmaligen beroemden hoogleeraar Eichhorst. Begin 1893 volgde ik myn Vader op in de prakLyk te Leiden, woonde er zelf op kamers om den hoek van de Kloksteeg en Rapenburg by Mej. Kee v d. Zon.

De praktyk nam steeds toe, in 1897 besteeg ik als vervoermiddel het eerste rywiel en in October 1895 engageerde ik my met Henriette Cornelia Maria ROES, geboren te Delft 18 Augustus 1870; door het overlyden van hear oudste zuster Theodora in Zwolle 23 Dec.1895, de voortdurende ziekte van haar broer Gerard, en het plots overlyden van haar broer Henri op 11 April 1896, nog maar kort getrouwd met Clemence Driessen uit Delft, werd het overigens zoo gelukkige engagement verduisterd. ln 1896 op 14 Juli huwden wy en gingen wy wonen op de Hooigracht 63 te Leiden, het vroegere huis van myn schoolvriend A.H. Dros. Daar werden onze drie kinderen geboren, terwy1 na het verhuizen naar Hooigracht 31 in Mei 1905 Hans geboren werd.

Dit huis had jaren 1ang onze aandacht getrokken en by het overlyden van de kinderlooze Mevrouw Prof.Cosyn konden wy het, zy het ook duur, bemachtigen.

Myn le vronw overleed op onzen trouwdag (14 Juli) in 1910, terwyl ik 29 Augustus 1912 hertrouwde met Theodora Maria EVERARD uit Haarlem; uit dit huwelyk werden vier meisjes geboren. Myn tweede vrouw heeft, behalve vele andere, de groote verdienste gehad te worden en te blyven voor de kinderen uit het eerste huwelyk als hun eigen moeder, waardoor gekomen is een band tusschen alle acht kinderen van liefde en sympathie.

Naast de drukke praktyk (stads-, fonds-, en particuliere) had ik veel werk als commissaris van "Pietas", terwy1 ik my op maatschappelyk gebied slechts bewoog op medisch terrein, jarenlang als secretaris, later als penningmeester van de Afd.Leiden & Omstreken der Ned. My. tot Bevord. v.d. Geneeskunde; by myn vertrek uit Leiden werd ik eerelid dier Afdeeling.

Myn Vader had my, toen ik hem in de praktyk opvolgde, dezen raad gogeven: "Bemoei je nooit met de politiek, slechts met je patienten, blyf studeeren om op de hoogte te blyven van je vak en wilt ge maatschappeliy iets doen,beweeg je dan ook in de My. van Geneeskunde". Dezen raad heb ik opgevolgd en ik ben er dankbaar voor. Ik zou er nog willen byvoegen, wordt ook Vincentiaan. Van 13 Maart l919 tot 11 July l927 was ik ook Curator van het Gymnasium in 1eiden.

In Leiden heb ik opgericht de Vereeniging "Geloof & Wetenschap", terwyl ik ook den stoot heb gegeven tot het houden van apologetische cursussen voor andersdenkenden aan de Universiteit aldaar in compensatie van de vroeger gehoudene van Prof.Bolland.

Deze cursussen werden gegeven achtereenvolgens door Prof. Hoenen S.J., Pater L.de Jonge S.J., Pater Molkenboer O.P., en gedurende een aantal jaren met groot succes.door Prof. J. Verhaar van het Groot-Seminarie te Warmond.

Toen onze oudste dochter in Februari l927 getrouwd was,vatte ik het plan op na 34 jaar arbeid te gaan rusten. Ik verkocht huis en praktyk aan Dr. W. Simons uit Vleuten en kocht het huis Batavierenweg 27 te Nymegen. In Juli-Augustus verhuisden wy toen.

In 1929 was ik in Nymegen gedurende twee maanden doodelyk ziek, maar herstelde gelukkig. In October l930 volgde ik den Heer Roothaan op als President-regent van het R.C. Canisius-Ziekenhuis, terwy1 in 1930 ik Dr. L. Driessen by zyn ongeneeslyk ziek worden opvolgde als Lid van den Raad van Beroep. In November l930 richtte ik in Nymegen op een Afdeeling van de R.K. Artsenvereeniging.

Aan de hand van het schema door Wim gegeven, nu het volgende

"over G o d s d i e n s t''

In huis heersche een ware godsdienstzin; het zooveel mogelyk dagelyks gaan naar de H.Mis en het veelvuldig Communiceeren als voorbeeld voor de kinderen en de huisgenooten is daartoe het krachtigste middel; omgang met de kinderen zoo lief en bedachtzaam mogelyk. Bezoek van katholieke school door de kinderen, omgang met hoogstaande geestlyken (Jezuieten), ook als geestelyke raadgevers.

Goede lectunr, wetenschappelyk of niet, maar goed. Het bezoeken van retraiten, zooveel mogelyk jaarlyks door oud en jong, maar toch niet vodr de kinaeren byv. 20 jaar zyn.

Gemengde huwelyken beschouw ik a.ls groote rampen, te voorkomen vooral in ons land,bewoond door andersdenkenden en katholieken, door een goed onderlegd zyn in de waarheden van ons H. Geloof, door voortdurend gebed en door zooveel mogelyk vermyden van omgang met niet-katholieken.

Een huwelyk, ryk aan kinderen, acht ik altyd het gelukkigste, in myn leven zag ik altyd bevestigd de waarheid van het "Dieu benit les grandes familles".

"Over A r b e i d"

. .

Wettelyke beperking van den arbeid heb ik altyd als een groote ramp beschouwd, het kweekt arbeidsschuwheid en arbeid is ‘s menschen grootste zegen. Slechts ziekte mag hiervan uitzonderen; toch moet men ook zorgen, dat niet al te lange of te intense arbeid voert tot overspanning; in dezen ook "maat" houden, het "hoelang" is moeilyk te bepalen, ook daar is een individuelle factor by in het spel. Nachtarbeid acht ik slecht, dan liever vroeg in den morgen gearbeid. Ontspanning in den vorm van spel of sport meen ik juist te zyn, maar sport niet in wedstryden, maar als zuivere lichaamsontspanning en niet overdreven, liever veelzydig, tennissen, zwemmen, etc. Schoon werk noem ik sociaal werk, wanneer dit geschiedt met verstand en juist inzicht, byv. "Vincentius" of "Elisabeths" werk en zulk werk AD MAJOREM DEI GLORIAM, dus nooit voor geld of belooning. Politiek acht ik uit den booze, vermyd dit, stemt katholiek, maar vermyd actie in deze, laat dit over aan enkelen, die hierin geschoold zyn en na degelyke studie het machtig zyn.

Dienstplicht is juist; ik heb nog meegemaakt het stelsel van "plaatsvervanging" en de stryd erover van Schaepman en Bahlmann, waardoor de Katholieken destyds verdeeld waren in twee kampen; toch komt het my juist voor, dat by algemeene dienstplicht ook een ruime kens gegeven wordt om kostwinners voor Ouders, weduwen, etc., vry te stellen, -verbetering van het kazerneleven, zoo noodzakelyk, - of anders gelegenheid om thuis te overnachten.

Belastlngen moet men betalen, indien ze met mate en billyk geheven worden en niet voeren tot uitputting en verarming, een 10e penning was goed, maar 30% en meer is een crime en waar is dan de grens ?

" Over O p v o e d i n g ''

Deze moet geschieden door beide Ouders, steeds in overleg en in overeenstemming met elkaar, opwekken tot Godsdienstzin, tot arbeid, wyzen op fouten en gebreken en al reeds in de prille jeugd. Controle houden op de school, op de rapporten, ook geregeld voeling houden met zoowve1 de geestelyke als maatschappelyke opvoeders. Tydige voorlichting op sexueel gebied, afhankelyk van den aard en den leeftyd van het kind, door Vader alleen (vooral als medicus) of door Moeder alleen, maar toch met elkander in overleg en individueel. Ook by de universitaire opvoeding naast, wysheid toch leiding en voorlichting geven, het moet niet alleen zyn een "bekostigen''. Ook reizen, kleine, verre, ook in het Buitenland, zyn zeer nuttig en opvoedend, evenals verblyf in het Buitenland met het oog op het eigen-maken van talen.

De klassieke opvoeding lykt my steeds de meest ideale, maar blykt na verloop van tyd, dat Gymnasium of Lyceum niet de aangewezen school is, dan in overleg met Rector of leerears veranderd en in andere richting - hanclel, industrie -, doorgegean. By het een maa1 blyven zitten echter niet direct van richting veranderen.

Vrouwelyke ambten zyn er m.i. niet zoovele; apothekeres, analyste, ziekenverpleegster - mits daarby roeping in het spel is -, huishoudster, maar voor alles acht ik de vrouw, zoo zy niet sterk religieuze roeping heeft, voor het huwelyk bestemd. Dit laatste ook niet te vroeg, laat zoowel jonge man als dochter wat meer van de wereld gezien hebben alvorens zy komen tot een levensstaat. Ook reizen is daarvoor gewenscht, in het huwelyk komt daarvan niet altyd, vooral voor de vronw. Zyn de financieele omstandigheden van dien aard, dat het noodig is het meisje in haar onderhoud te doen voorsien, dan is het verwerven van een titel of radlcaal gewenscht. Ook op onderwysgebied is dan wat te zoeken, ofschoon ik de onderwyzeres nooit zoo gelukkig acht als de onclerwyzer.

Verloving vooral niet te vroeg en niet als er geen vooruitzicht bestaat op trouwen; ook verloving niet dan na langdurig en vurig gebed, "de gelukkigste huwelyken worden gesloten in den Hemel", d.w.z. na gebed en onder voorlichting van Gods wyze Voorzienigheid. Zoo voert deze beschonwing tot het

'' H u w e 1 y k"

Voor alles een van Geloof en ook van stand; hoe verder deze uit elkander liggen hoe ongelukkiger; nooit om het geld, maar wel om het geld laten. Een man kan voor de moeilykheid komen zyn schoonouders en familie te moeten onderhouden !

Daarby heeft de man, die door zyn studie, titel en positie geld kan verdienen, ook recht te eischen, dat hy, die dus een kapitaal vertegenwoordigt, ook kapitaal daartegenover vindt. Ook leeftyd niet ver uit elkander, een van geest en zin daardoor des te meer. Men trouwe ook niet te jong, de zorgen komen gauw genoeg, en zette het huwelyk in op gezonden financieelen basis, zoodat men weet, dat men getrouwd zynde, ook goed kan leven; ook niet te laat, oude vryers stellen hooge ongemotiveerde eischen, en beschouwen dan hun vrouw als hun huishoudster. Jonge man moet trouwen tusschen 25 - 35 Jaar, jonge vrouw tusschen 22 -37 jaar In het huwelyk nooit geheimen voor elkander hebben, hoe oprechter men tegenover elkander staat, des te gelukkiger jonge mannen, die kunnen trouwen, moeten dit ook doen, willen zy door te lang wachten geen pruttelaars en lastige menschen worden.

" Over het G e 1 d ".

Hierover zou ik willen opmerken,dat geld verdienen en sparen moeilyk is, maar geld behouden nog moeilyker. Om geld te behouden is het ‘t beste te beleggen op verschillende wyze; vastgoed, hypotheken, effecten (aandeelen, obligaties). Voor vastgoed moet men er kennis van hebben, landbezit is twyfelachtig

en huizen, tenzy winkelhuizen op goeden stand, zyn moeilyk te verhuren, te onderhouden, geven veel zorgen. Huizen zyn kruisen ! Hypotheken vind ik altyd de veiligste belegging, mits met voldoende overwaarde (1/3) en soliden debiteur. Effecten is altyd speculatief, tabaksaandeelen, die jarenlang 400-600% stonden, staan nu 100 %, en zoo is het met suiker, rubber, wynen,en wat niet al. Hypotheekbanken is gevaarlyk, men weet niet hoe ze beheerd worden, ook daarin zag ik een "krach". Obligaties is nog het beste, doch deze wisselen ook in waarde zeer. Nooit borgen en nooit leenen, desnoods dan geven. Borgen zyn heden goed, morgen niet meer !

Liefdadigheid betrachten naar vermogen of meer, want het aan Gode geleend brengt altyd rente op en op het weggeschonkene ter eere Gods rust altyd zegen.

Testament op tyd maken of beschryven en maar omstandigheden weten tydig te wyzigen.

" F a m i 1 i e v e r h o u d i n g e n " .

Eendracht in het gezin, maar ook als het kan in de wederzydsche familie, geen ruzies maken of zoeken, en waar ze zyn ze trachten by te leggen; vaak berusten zy op jalouzie, op misverstana en het "tout savoir c’est tout pardonner" geldt hier maar al te dikwyls. In het gezin ook nooit grove beoordeelingen, het eene kind niet zichtbaar bevoordeelen boven het andere, dit is zoo vaak een bron van ongenoegen en verwekt jalousien. Zoo mogelyk ook de wederzydsche schoonouders by elkander brengen.

Gezondheid onderhouden en by ziekte tydig hulp inroepen van een vertrouwd arts. Voor alles de hulp inroepen van iemand in wien men zyn volle vertrouwen stelt, zoo mogelyk een katholiek arts, zoo men er vertronwen in stelt. By overlyden hecht ik niet aan uitwendige rouw, dure zwarte kleeren en sluiers, waarachter men giggelt - denk aan de Belgische en Fransche gewoonte -, hebben in myn oogen geen waarde, veel liever gebeden en H.Missen.

Oorlog, grootste ramp, bid om vrede! Reizen werken ontwikkelend, vooral als die en famille gebeuren, en hoe kostbaar ook, brengen deze hun rente ruim op.

Bezoeken: intiem, niet op salet, die ik beschouw als jachtvelden op nieuwtjes en gelegenheden om kwaad te spreken, vooral op verjaardagen. Vrienden en familieleden schryven op hun jaardagen, dit onderhoudt vriendschap en relaties.

Zondagen wyden aan familie; Zondagedienst voor medici acht ik verkeerd, zy verbreken het gewenschte contact en vertrouwen tusschen patient en geneesheer, en de medicus, die uit wil of uit moet, drage zyn praktyk over aan een hem bekend en vooral vertrouwd medicus. Zoo dit wederkeerig geheurt, bevordert dit slechts de collegialiteiten en ook den band met zyn patienten; ook in vacanties passe men dit toe.

Ziedaar aan de hand van een schema een aantal gedachten neergelegd. In een wat uitgebreider boek lag ik een aantal neer over andere zaken en bepaaldelde herinneringen aan familieleden.

Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources