Jacques Specx

Jacques Specx

Male Abt 1585 - 1652  (~ 67 years)    Has one ancestor and 5 descendants in this family tree.

Personal Information    |    Media    |    Notes    |    Event Map    |    All

 • Name Jacques Specx 
  Relationshipwith Francis Fox
  Born Abt 1585  Dordrecht, ZH, NL Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Died 22 Jul 1652  Amsterdam, NH, NL Find all individuals with events at this location 
  Person ID I638460  Geneagraphie
  Last Modified 7 Aug 2010 

  Father Cornelis Specx,   d. Yes, date unknown 
  Family ID F285428  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 NN,   d. Yes, date unknown 
  Children 
   1. Sara Specx,   d. 1636
  Last Modified 27 Apr 2009 
  Family ID F279593  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Maria Odilia Buys,   d. 1636 
  Married 1628 
  Children 
   1. Jacobus Specx,   b. Abt 1632, Batavia, Java, Indonesia Find all individuals with events at this location,   d. Yes, date unknown
   2. Johannes Specx,   d. Yes, date unknown
  +3. Maria Specx,   d. Yes, date unknown
  Last Modified 21 Jun 2009 
  Family ID F285405  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 3 Magdalena Doublet,   d. Yes, date unknown 
  Married 1638 
  Last Modified 7 Aug 2010 
  Family ID F279595  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map Click to display
  Link to Google MapsBorn - Abt 1585 - Dordrecht, ZH, NL Link to Google Earth
  Link to Google MapsDied - 22 Jul 1652 - Amsterdam, NH, NL Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Photos
  Jacques Specx
  Jacques Specx

 • Notes 
  • Van Jacques' jeugd is weinig bekend; alleen weten we, dat hij als jongen het merkwaardige beleg van Ostende (1601-1604) heeft meegemaakt. 22 Dec. 1607 vertrok hij met de vloot van Verhoef naar Indië. Twee van Verhoef's schepen, de 'Roode Leeuw met Pijlen' en de 'Griffioen' gingen 10 Mei 1609 van Johore naar Japan; op het laatstgenoemde schip was Specx als onderkoopman werkzaam. Begin Juli 1609 kwamen zij te Hirado (Firando) aan, waar, na bekomen toestemming van den 'Keizer' van Japan, een factorij werd gebouwd. Na het vertrek der schepen bleef Specx daar als opperhoofd achter; zijn eerste verblijf duurde tot 13 Febr. 1613. Toen vertrok hij naar Bantam, waar J.P. Coen, destijds directeur-generaal van den handel, besprekingen met hem hield. Sept. 1614 was Specx alweer te Hirado terug, waar hij nu tot 1621 als opperhoofd werkzaam bleef. Door een taktvol optreden heeft hij, onder moeilijke omstandigheden, de grondslagen gelegd van den handel der Compagnie in Japan en relatiën met China aangeknoopt.
   31 Jan. 1621 kwam commandeur Willem Jansz. met vijf schepen te Hirado aan; hij bracht de benoeming van den onderkoopman Leonardt Camps tot opperhoofd mee. Specx werd naar Batavia ontboden om zich te verantwoorden over het feit, dat hij nimmer een behoorlijke afrekening had overgemaakt. Te Batavia bleken zijn boeken zóó verward, dat het hem onmogelijk was, een rekening en verantwoording op te maken. Desondanks benoemde de regeering hem 3 Mei 1622 tot president van schepenen en 6 Sept. d.a.v. tot raad-extra-ordinair van Indië, nadat de Raad zich 'van sijn deuchdelijck comportement, ervarentheyt en suffisantie (als in soo een raetspersoon vereyscht wort) ten vollen geinformeert ende verseeckert' had. In zijn nieuwe positie bleef Specx werkzaam tot hij, in het begin van 1627 naar Nederland vertrok, waarheen hij was opgeroepen. De redenen daartoe vermelden de resoluties niet; waarschijnlijk wenschten Heeren-Bewindhebbers, die een meer intensieven handel op China en Japan voor oogen hadden, daarover met Specx als meest deskundige, persoonlijk te confereeren.
   25 Oct. 1628 benoemden Heeren-XVII hem tot Eersten Raad van Indië en 25 Jan. 1629 vertrok hij als admiraal eener vloot van acht schepen, op de 'Hollandia' van Tessel naar Indië. Hij was intusschen getrouwd en nam, behalve zijn vrouw, ook haar twee zusters mee. Na een oponthoud aan de Kaap van 24 Juni tot 4 Juli, kwam hij 21 Sept. te Batavia aan. Deze plaats was toen door een mataramsch leger ingesloten (2de beleg), terwijl juist den vorigen dag J.P. Coen overleden was; Specx' eerste ambtelijk optreden bestond in het bijwonen der begrafenis van Coen.
   In een vergadering van den Raad van Indië op den 24sten koos deze Jacques Specx 'bij provisie' tot Coen's opvolger. Ruim een maand later, 1 Nov., braken de Matarammers het beleg op.
   Specx' verkiezing tot G.G. werd door Heeren-XVII niet bekrachtigd; 5 Sept. 1632 bracht het schip 'Zutphen' te Batavia den oud-Bewindhebber Hendrik Brouwer als nieuwe G.G. aan en Specx droeg hem den 7den het bestuur over. De reden hiervan blijkt alweer uit de resoluties niet, maar is waarschijnlijk gelegen in het vermoeden van deelneming aan of begunstiging van particulieren handel. Uit een schrijven van 27 Aug. 1630 blijkt, dat Bewindhebbers toen nog wel van plan waren, zijn benoeming door den Raad van Indië te approbeeren, 'sulcx het vertrouwen en recompense van sijne lange gedane diensten en ervarentheyt in Indië meriteren'.
   Specx' driejarig bewind is niet door bijzonder merkwaardige feiten gekenmerkt; het is intusschen verbazingwekkend, wat hij in die drie jaar te Batavia zelf heeft kunnen tot stand brengen; zoowel het kasteel als de stad werden zeer belangrijk verbeterd en uitgebreid. In het bijzonder wist hij hier ook de Chineezen voor zich in te nemen, die hem, kort voor zijn vertrek, een grooten gouden gedenkpenning aanboden, waarop de plattegrond van de stad was afgebeeld.
   Den 4den Dec. 1632 vertrok Specx, als admiraal eener retourvloot van vijf schepen, naar het vaderland, bracht einde Januari 1633 een bezoek van enkele dagen aan de Tafelbaai, en kwam Juli d.a.v. in Nederland aan. Het jaar van zijn overlijden is niet bekend.
   Uit zijn eerste verblijf in Indië had Specx een buiten huwelijk verwekte dochter, Sara Specx, geboren vermoedelijk in 1615 in Japan. Bij het vertrek van haar vader naar Nederland in 1627, was de vroegrijpe twaalfjarige als 'staatsjuffer' toegevoegd aan Coen's echtgenoote, Eva Ment. Op zekeren dag werd zij betrapt op een ongeoorloofde verstandhouding met haar verloofde, den vaandrig der kasteelwacht Cortenhoef. Onder invloed van Coens' hevigen toorn over deze overtreding in zijn eigen huis van de kort te voren door hem uitgevaardigde voorschriften tegen de onzedelijkheid, veroordeelde de Raad van Justitie Cortenhoef tot den dood en Sara tot geeseling; zij moest bovendien de executie van haar verloofde aanzien. Na zijn terugkeer en benoeming tot G.G. weigerde Specx aan het Heilig Avondmaal deel te nemen, tegelijk met de rechters, die dit onmenschelijke vonnis hadden uitgesproken. De Kerkeraad, hierdoor in een uiterst moeilijk parket gebracht, sloot de rechters van de Avondmaalstafel uit, maar kreeg daarover een berisping van het Opperbestuur in Nederland, dat den predikanten het recht ontzegde, zich als 'directeurs van de conscientie van de Justitie (die Godt de Heere oordeelen sal) te qualificeeren'. Vijf jaar later, in Mei 1632 huwde Sara Specx met den uit de Palts afkomstigen predikant Georgius Candidius, dien zij naar Formosa volgde, waar zij in 1636 overleed.


   grondlegger van de handel met Japan en Korea en tussen 1629 en 1632 de tijdelijke gouverneur-generaal van Nederlands-Indië . Hij behoorde tot een van de eerste verzamelaars van het werk van Rembrandt .

   In 1607 ging Specx in dienst van de VOC als onderkoopman naar Japan om op zoek te gaan naar de bemanning van het schip de Liefde. Hij reisde met de vloot van Pieter Willemsz. Verhoeff , die hij al bij het Beleg van Oostende had leren kennen. Verhoeff had als opdracht zoveel mogelijk handelsposten in de Oost uit te zetten. In 1609 kwamen de Griffioen en Roode Leeuw met Pijlen aan in Hirado , (niet ver van Nagasaki ), twee jaar nadat de shogun te kennen had gegeven handel te willen drijven met de Hollanders. Aan boord bevonden zich een beperkte hoeveelheid zijde , peper , lood en geschenken. Specx werd hoofd van de factorij en de Japanners keken verbaasd toen de Hollanders de buitenkant van het huis begonnen te schilderen.
   In 1610 zond Specx een lading peper naar Korea . In 1611 bracht men een bezoek aan Tokugawa Ieyasu ; Melchior van Santvoort fungeerde als tolk. In 1613 werd Specx vervangen door Hendrik Brouwer , maar in 1614 werd hij door Pieter Both voor een tweede termijn benoemd. In 1622 vertrok hij weer naar Batavia en werd daar president van de Schepenbank . (Dat betekent dat hij rechten moet hebben gestudeerd.) Op 9 september werd hij benoemd in de Raad van Indië voor een interne opleiding, zich voorbereidend op een hoge functie. In 1624 werd hij commissaris politiek bij de kerkenraad van Batavia.
   In 1627 vertrok hij na herhaaldelijk aandringen van de Heren XVII naar Patria omdat zij inlichtingen over de handel met Japan en China wilden hebben. Specx moest zich komen verantwoorden over zijn onorthodoxe manier van werken; hij hield namelijk nauwelijks enige vorm van boekhouding bij. Specx liet zijn dochter onder hoede van de echtgenote van J.P. Coen . Op 25 oktober 1628 werd hij door de Heren XVII tot eerste ordinaris Raad van Nederlands-Indië benoemd. Op 25 januari 1629 vertrok hij met zijn kersverse echtgenote, Maria Odilia Buys en haar zusters, aan boord van de Hollandia opnieuw naar Indië. Specx beklaagde zich over de vele buitenlanders aan boord en de wilde vrouwen.
   Op 28 januari ging hij voor de Engelse kust bij Downs voor anker en voegde zich bij drie Zeeuwse schepen. De vloot bestond toen uit de Hollandia en de jachten Oostzanen, Westzanen, Broekerhaven en Beets; vanuit Zeeland de schepen Frederik Hendrik, Ter Goes en het jacht Zoutelande. Door harde wind en stroom dreef de Hollandia tegen de Westzanen waardoor dit schip zijn boegspriet, het galjoen en een lepel van het tui-anker verloor. Na herstel van de schade koos de vloot van acht schepen op 17 februari zee. Toen Specx op 23 september 1629 Indië bereikte was zijn voorganger Coen twee dagen daarvoor overleden. Specx spoedde zich naar de begravenis.
   Specx werd direct door de Raad van Indië tot tijdelijk gouverneur-generaal benoemd en begon op 25 september 1629 aan deze functie. In augustus 1629 werd Batavia voor de tweede keer belegerd door een leger van 100.000 man van Mataram . Deze belegering werd plotseling op 1 november 1629 afgebroken en Specx bouwde Batavia verder uit, de zogenaamde Oosterstad omgeven door een stadsgracht. Tijdens zijn bestuur hebben zich enkele bijzondere gebeurtenissen voorgedaan: de bemanning van het schip Batavia kwam op droevige wijze aan haar einde op de Houtman Abrolhos , voor de kust van Australië
   De Heren XVII bekrachtigden Specx's benoeming tot gouverneur-generaal echter niet en riepen hem op 17 maart 1632 terug. De reden dat de Heren VII hem niet als landvoogd aan wilden stellen was misschien dat de buitenechtelijke dochter van Specx. (Sara was het kind dat hij had verwekt bij een Japanse maîtresse, en had meegenomen toen hij Hirado verliet.) Sara werd in de tuin aangetroffen tijdens het liefdesspel met vaandrig Pieter Cortenhoeff, eveneens een halfbloed of Mardijker . Sara werd veroordeeld tot geseling en Pieter werd onthoofd, n.b. wegens majesteitsschennis . Specx verklaarde de oorlog aan de strenge calvinisten die deze onmenselijke straf hadden goedgekeurd. Hij zou niet ter heilig avondmaal gaan, zolang de leden van de Raad van Justitie die het vonnis hadden geveld, aanzaten. Het conflict spleet de Hollandse gemeenschap in Batavia in twee kampen. In Holland werd Sara het onderwerp van een gretig gelezen publicatie, geschreven door vadertje Cats .
   In september 1632 gaf waarnemend gouverneur-generaal Specx de hoogste functie over aan Hendrik Brouwer . Bij zijn aftreden werd hem door de Chinese burgers van Batavia een gouden gedenkpenning aangeboden, uit dankbaarheid voor de door hen tijdens zijn bestuur genoten bescherming. Specx had, evenals Coen, veel waardering voor de Chinezen die een belangrijke rol speelden in de opbouw van de stad Batavia. Op 3 december vertrok hij met zijn gezin als commandeur van de retourvloot van zeven schepen aan boord van de Prins Willem naar Nederland. Hendrik Brouwer deed hem tot in Straat Soenda uitgeleide. Hij bezette op deze terugreis Sint-Helena en liet daartoe een document aan een paal bevestigen. In juli 1633 kwam hij in Nederland aan.
   In 1635 liet hij een zoon dopen in de Oude kerk . In 1638 hertrouwde hij de weduwe Maria Doublet, eerder getrouwd met een neef van Constantijn Huygens . Het echtpaar liet zich portretteren door Govert Flinck . In 1640 kocht hij een huis, tegenwoordig Keizersgracht 141. In 1645 werd hij bewindhebber van de VOC.
   Specx werd in de Westerkerk begraven. Zijn boedelinventaris bevatte behalve Indische voorwerpen, ook vijf schilderijen van Rembrandt , waaronder Storm op het meer van Genesareth en De ontvoering van Euro


   Hij richtte in 1610 de factorij Hirado in Japan op.
   In 1629 was hij op weg naar Indië, benoemd door de VOC tot eerste raad ordinair van Indië. In de tussentijd liep er in Batavia een proces: zijn dochter Sara (buitenechtelijk kind van Specx en een Japanse vrouw) was opgenomen in het huis van J.P. Coen, en was betrapt met de vaandrig van de kasteelwacht Pieter Cortenhoeff. De laatste werd onthoofd en Sara gegeseld.
   Specx arriveerde in Batavia dat op dat moment werd belegerd door een leger van Mataram van ca. 100.000 man, terwijl in de nacht voor zijn komst J.P. Coen was overleden.
   In deze situatie benoemde de Raad van Indië hem tot waarnemend gouverneur-generaal, 1629-1632. Zijn benoeming is nooit bevestigd door de Heeren XVII, waarschijnlijk omdat hij i.v.m. de behandeling van zijn dochter de leden van de Raad van Justitie uitsloot van het heilig avondmaal.
   Batavia heeft hij, na het beleg van Mataram, uitgebreid en hersteld.
   Tevens werd een brede stadsgracht gebouwd. Specx had een goede relatie met de Chinezen in Batavia.
   Op zijn terugreis bezette hij het eiland St. Helena in naam van de Staten-Generaal.
   Het is onbekend waar en wanneer hij is overleden.


Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources