Notes


Tree:  

Matches 171,801 to 171,850 of 172,416

      «Prev «1 ... 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 ... 3449» Next»

 #   Notes   Linked to 
171801 Zij maakten dezelfde dag een huwelijkscontract voor notaris L.Kluit te Mijnsheerenland. Johanna
ontving in 1821 uit de nalatenschap van haar grootouders Gerrit den Ouden en Maria Saarloos een stuk land van drie bunder 138 roe, hetwelk zij in 1830 verkocht aan de weduwe
van Arie Langerak, die het al huurde (nots L.Kluit). In 1855 ontving zij nog meer uit de
nalatenschap van haar moeder.
Het echtpaar testeerde op 14 juli 1864. De boedelscheiding vond plaats op 10 november 1874.
Johanna testeerde als weduwe op 21 november 1874 en 23 juni 1880. Alles vond plaats bij
notaris J.Schuyten te Dordrecht. 
den Ouden, Johanna (I482665)
 
171802 Zij onderscheidde zich in de dagen van vervolging der hervormden en doopsgezinden, door de personen, die van ketterij verdacht werden, tijdig te waarschuwen, zoodat zij het dreigend gevaar voor hun leven ontvluchten konden. Hare wetenschap in dezen verkreeg zij van hare moeder, die van haar echtgenoot, in het geheim de Hervorming toegedaan en bewogen met de vervolgde ketters, de namen ontving van de bedreigden. Zij was gehuwd met Adam Voogd, wijnkooper van Straatsburg, die, om het lot van zoovele anderen te ontgaan, had moeten vluchten, maar na de omwenteling was teruggekeerd. van Beveren, Maria (I647283)
 
171803 Zij ontmoetten elkaar tijdens de jacht en trouwden in 1665. Na het huwelijksfeest werd de bruid ziek, lag nog bijna een jaar te bed in Emmerik en overleed in 1666. De weduwnaar is het verlies niet te boven gekomen. Hij hertrouwde nooit en besteedde de rest van zijn leven vooral aan de realisatie van een geschilderde liefdesverklaring aan zijn gestorven bruid. Family F187695
 
171804 Zij ontving in 1430 van haar broer Willem van Baeck als bruidsschat de rente uit de Bakerweerd, genoemd de Sassenweerde.
voor het laatste vermeld in 1471 
van Baeck, Aleyd (I495090)
 
171805 zij overleed na in het klooster te zijn teruggekeerd. van Abcoude, Johanna (I155381)
 
171806 zij schikt en deelt 20 april 1531 met de kinderen uit het eerste huwelijk van
haar man 
Kerkhoff, Margarethe (I57696)
 
171807 Zij schreef een aantal Franse romans en toneelstukken en gaf een levensbeschrijving van Rattazzi uit. Haar dwaze uiterlijk en belachelijk optreden in de speelzaal worden uitgebreid beschreven in het hoofdstuk `Mikrokosmos' in de Millioenen-studiën (VW V, p. 276-279). Semi-Ur geeft een `lystje van haar opschik gedurende één dag'. Zij is `over de vyftig', maar draagt laag uitgesneden japonnen, en heeft blosjes op de wangen geschilderd.
M. schrijft verder over haar:
`Mevrouw Ratazzi, Bonaparte-Wyse, prinses van Solms. Als ze Duits spreekt. noemt ze zich liever: de Solms. Dit klinkt possessiever en dynastieker, meent ze. Maar ge zoudt iets over mannen zeggen? - Nu, zó gek tooien de mannen zich toch niet op? - Meent ge? (...) Onze zottin hier... behaagt! Zeg me eens, gy man, aan wie behaagt ze? Wie laten zich betoveren door haar domme kunstjes? De mannen immers! Waar op den duur zúlke waren ter markt worden gebracht, moeten kopers zyn. 't Schepsel heeft middel weten te vinden zich tweemaal te doen trouwen. Tweemalen dus heeft 'n man zich haar om den hals laten hangen in gezelschap van al die sequinen en fladderlinten en misselyke nietigheid! (...) Tweemaal? Wél, als Ratazzi sterft, trouwt ze nogeens.' (VW V, p. 278-279)
M. haalde de gegevens voor deze beschrijving uit een, bij de handschriftfragmenten voor de Millioenen-studiën bewaard gebleven, knipsel uit een verder onbekende Duits krant. 
Marie Letitia Studhelmina (I2554)
 
171808 zij stierven beiden in 1451 aan de pest, heer Willem 8 dagen na Margaretha. van der Merwede, Margaretha (I246336)
 
171809 Zij studeerde piano en theorie bij Alex Heyblom in Rotterdam en zang bij achtereenvolgens Mevr.Ophemert-Schwencke, Mevr.Ypes-Speet en bij Cornelie van Zanten. Nadat zij op noodlottige wijze haar vader verloren had, was zij genoodzaakt een engagement bij het Hollandsch Opera-Gezelschap van Johannes de Groot (Parkschouwburg, Amsterdam) aan te gaan. Zij begon daar op 1 september 1889 als 2e dugazon - een stemtype genoemd naar Louise L.R.Dugazon, een hoge mezzosopraan - met de rol van Ines in Verdi's Il trovatore. Haar lerares Cornelie van Zanten zong de rol van Azucena, Orelio die van graaf Luna, Manrico Désiré Pauwels en Leonore werd gezongen door Rosine de Wulf. Anna Tijssen klom op tot 1e dugazon en later onder Cornelis van der Linden zong zij als jeugdig-dramatische sopraan, een overgang tussen lyrische en dramatische sopraan.
Haar belangrijkste rollen waren Hans (Hänsel und Gretel, Humperdinck) met Cato Engelen-Sewing als Grietje, Benjamin (Joseph en zijn broeders), de herdersknaap (Tannhäuser), Mignon, Elsa (Lohengrin) en Eva in Die Meistersinger.
Toen haar man, de tenor Josef (Jos) Tijssen - door haar als zanger ontdekt (!) - naar de opera in Duitsland ging, beëindigde zij haar carrière grotendeels om hem beter in de zijne te kunnen ondersteunen. Zij trad echter toch nog verscheidene malen op, o.a. als Suzanne (Figaro's Hochzeit, 1906), Blondchen (Entführung, 1906), Zerline (Don Juan, 1906), Elsa (Lohengrin, 1908) en bij de Opera-Vereeniging van J.A. van der Broecke als Ännchen (Freischütz, 1909) en als Eva (Meistersinger, 1909). 
Bremerkamp, Anna (I652601)
 
171810 zij testeerde 13 jan 1708 en overleed kort daarna. van Brederode van Cloetinge, Maria (I246507)
 
171811 Zij testeerde met haar man voor notaris A. van Gelsdorp te Grave op 30 juli 1880 Family F531
 
171812 Zij testeerden 28 Febr. 1678 voor Notaris J. Keysers van Breda te Batavia Sefermans, Aeltjen (I646511)
 
171813 zij testeert 20.10.1586 Sophia (I4607)
 
171814 Zij testeren als poorters van Schiedam op 6 december 1589 Family F283934
 
171815 Zij verdronken in volle zee, met hunne 3 jongste kinderen, na 18 Maart 1775 uit Demerary te zijn vertrokken met het schip 'Warthoven'. In Juni kwam dit bericht bij hunne familie. Family F680256
 
171816 Zij verhuisde naar Norden en nam de opvoeding op zich van haar kleinzoon Taco Hajo van der Mey, Hasia (I437440)
 
171817 Zij vermaakt in 1722 haar nalatenschap aan de kinderen van haar broer en zusters en hun nazaten. Family F204351
 
171818 zij vermittelt haar nakomelingen het recht op de Horst-Rensing'sche
Benefizium van 1688 
Schneider, Maria Josephina Henrica (I57723)
 
171819 Zij vertrekt per 14-06-1864 van Millingen naar Nijmegen. Zij vertrekt per 17-10-1872 van Millingen naar Wetten Arntz, Maria Jacoba (I492274)
 
171820 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F300633
 
171821 Zij was actief in de kaashandel op Kampen en Deventer (GA Hoorn, NA, inv.nr. 2052 (fol. 78, 1 3.10.1592); FA TvB, inv.nr. 1819, 14). Berckhout, Lysbeth (I383235)
 
171822 Zij was een bekend kunstschilderes en vervaardigde verschillende portretten. Zo portretteerde zij onder andere haar ouders en grootouders en maakte vaak ook kinderportretten. In 1840 werden werken van haar hand in Amsterdam tentoongesteld. Andere tentoonstellingen volgden in 1841, 1842 en 1847 in Den Haag. Fanny Enthoven was lid van de kunstenaarvereniging 'Kunst zij ons Doel' in Haarlem. Enthoven, Fanny (I582461)
 
171823 Zij was een kleine magere vrouw, met een blind oog (leukoom), een lief hartelijk mensch, die steeds in huis moest blijven omdat zij lijdende was aan 't toenmalige crux medicorum, een groot ulcus cruris, waarvoor Oom Hellegers haar behandelde, tante Mietje (zie hiervoor) leefde met haar en verpleegde haar.
Rotterdam, ZH, NL 
Kroesen, Gertruda Agnes (I9330)
 
171824 Zij was een stiefzuster van haar man. van Scherpenhof, Catharina (I11198)
 
171825 Zij was een vriendin van Cats, aan wien zij een aardig lofdicht zond, recht op St. Jacobsdag. Hij nam dit vers op in zijn Mengeldichten, en het antwoord er bij. Mr. Johan van Someren schreef bij haar overlijden een roerenden lijkzang (Uitsp. der Vern., blz. 159). Maria de Witt schreef ook latijnsche gedichten. de Wit, Maria Thomasdochter (I641835)
 
171826 Zij was eerst gehuwd met Gherijt Boeyen Ywein Heyenz., die al weduwnaar was, en hierna opnieuw met Willem Pijn, weduwnaar van Aechte Claes Voppendochter, schepen te Delft in 1365, 1366, 1375 en 1382 Rickarde Visschersdr. (I459748)
 
171827 Zij was grootmeesteres zowel onder koningin Wilhelmina als onder koningin Juliana.
Nadat in 1927 Jacob W.G. Boreel naar Overveen verhuisd was, werd Waterland niet meer permanent bewoond.
In de dertiger jaren was het nog enige tijd museum. In de oorlog werd het door de bezetter gebruikt.
In 1945 werd Waterland in gebruik genomen door het Centraal Bureau Oorlogsslechtoffers, als sanatorium voor tbc-patiënten.
Rond 1948 werden enkele oude stallen en ook de orangerie gesloopt.
In 1949 nam de Stichting Het Vinkennest het huis in gebruik voor de opvoeding van kinderen uit sociaal zwakkere milieu's.
Na het overlijden van zijn moeder werd in 1957 Frederik Christiaan Hendrik baron van Tuyll van Serooskerken de nieuwe bezitter van Waterland. 
Boreel, Jkvr. Cornelie Marie (I165705)
 
171828 Zij was niet van adel, waardoor haar kinderen dat ook niet meer waren en zij zich voortaan Haack van der Goes moesten noemen.
Als straf werd hij door zijn vader naar Indië ?verbannen?. 
Family F1305686
 
171829 zij was onmondig 1586 en 1596. van Riemsdijck, Catharina (I246689)
 
171830 Zij was stiftsjuffer en kerkmeesteres Bedburg (5 km ZO van Kleve) in de jaren 1496, 1519 en 1529. (Archiv HRA collectie Snoukaert van Schauburg, inv.nr. 2475; Collectie van Spaen, inv. nr. 107, 403) van Knippenberg, Aleyd (I707294)
 
171831 zij was weduwe van Boering en bracht 3 zoons (van 21, 13 en 4 jaar) mee in haar tweede huwelijk Engel, Lijsje (I163304)
 
171832 zij werd 1615 getocht, testeerde 1660. Vonck van Brakel, Geertruid (I246516)
 
171833 zij werd 28 apr 1595 vermeld. van Wees, Cornelia (I246381)
 
171834 zij werd 29 apr 1642 gesteld in een lijfpensioen van 100 gulden 's
jaars uit de inkomsten der abdijgoederen van Loosduinen.
Zij woonde in het Jan Hendrikstraatje te Den Haag en werd begraven in
de Kloosterkerk. Voor het beluiden werd 39 gulden betaald. 
van Brederode, Louise Catharina (I246679)
 
171835 Zij werd een van de regentessen van het in 1681 gebouwde bejaarden-/verzorgingshuis de Amstelhof; de tegenwoordige Hermitage Amsterdam Blommaert, Constantia (I1382913)
 
171836 Zij werd geboren voor 1630 en overleed te Helden op 30.12.1693. Zij huwde te Helden de 26.1.1660 met Mathijs Engels. Het huwelijk werd ingezegend door Johannes Bisschops, kapellaan te Helden en als huwelijksgetuige traden op Wilhelmus Ingels (= Engels) en Leonardus Smollers. Mathijs Engels overlead te Helden de 16.2.1673.
Op 22.8.1679 was Joanna doopgetuige van Maria, dochter van Hendrik van Inckevort en Petronella Knippenberg, haar nicht. Op 21.1.1682 was Joanna huwelijksgetuige van Willem (= 1.3.203), die Cornelia van den Boom te Helden huwde.
Kinderen:
a. Petrus Engels, werd op 27.8.1661 te Helden gedoopt. De doopgetuigen waren R.D. Joannes Knippenbergh, pastoor te Nieuwstad, en Anna, de vrouw van Franciscus Thyssen, die zich lie- ten vervangen door Leonardus Knippenbergh en Catharina Slots. Petrus Engels huwde met Dirisken van Hochten. (In de jaren 1708 en 1709 voert Willem van Knippenberg -zie 1.5.10.2 -als schoonzoon van Dirisken van Hooghten, een proces in naam van zijn schoonmoeder.) Peter Ingels vinden wij terug in de "Dorpsrekeningen van Helden" over verworven renten voor uitgezet kapitaal: in 1696 = 8 patakons en in 1700 = 1 pat.9. Hij kocht in 1704 een stukje land van 21/2 roeden voor de som van. 4 gulden.
b. Wilhelmus Engels werd gedoopt te Helden op 1.2.1668 en als getuigen waren aanwezig Martinus Gommans en Maria Janssen.
c. Agnes Engels werd gedoopt te Helden op 18.9.1672 en als getuigen traden op Wilhelmus Knippenbergh en Gertrudis van der Heyden. Agnes Engels stond meer dan 40 jaar in dienst van de pastoordeken Joannes Knippenbergh. Op 1.9.1738 worden Willem van Knippenbergh {= 1.3.2.3) en Mathijs Engels (1.3.2.3.3) door het gerecht van Helden gemachtigd om als voogden voor haar op te treden. Omdat Agnes de pastoordeken al die jaren trouw verzorgd heeft, zal al hetgene dat hij haar in zijn testament zal vermaken, als haar verdiende loon en als juist aanvaard worden De aangestelde voogden zullen voor de erkenning van haar rechten , zorgen. De schenking bleek echter niet zo belangrijk te zijn, want in het testament van de landdeken stond geschreven: "… ordonneere ten vierde, dat mijn nichte Agnes Engels sal hebben de groote bedstede." 
van Knippenberch, Joanna (I708440)
 
171837 zij werd in 1546 door Reinoud III beleend met een waard, de Bolswaert,
gelegen in de Lek, bij Leksmond. 
van Holten, Catharina Goossens (I246373)
 
171838 Zij werd niet in het testament van haar ouders genoemd die haar verstoten hadden nadat zij op 16 jarige leeftijd het huis verliet
Zij heeft gewerkt voor het Nederlandse Koninklijke huis en de Hollandse Ambassade in England, en moet een geweldige ruiter zijn geweest. Ieder jaar organiseerde de Koninglijke familie een veelzijdiheidstoernooi waar zij ooit een gouden Horloge won die nu in het bezit is van haar kleindochter. Een foto van dat toernooiis bezit van haar kleinzoon.
Zij was oook een van de genodigen voor de begrafenis van Princes Wilhelmina.
Mijn lieve grootmoeder is overleden op 19 december 1973, begraven te Rotterdam (ZH) ("Hofwijk", Delftweg 230), dochter van Andries Both en Johanna Slootweg. 
Both, Niesje (I1395810)
 
171839 Zij woonde vóór haar huwelijk te Erp en was lange jaren woonachtig te Beek en Donk. Cornelisse, Maria Adriaans (I3252)
 
171840 Zij woonde, evenals haar ongetrouwde broer Simon, in bij hun broer Reinerus. Haar memorie van successie is bewaard gebleven.
Misschien woonde zij in 1812 te Antwerpen in bij haar broer Reinier 
Albers, Maria Elisabeth (I2657)
 
171841 Zij woonden in de Spieringstraat T, no. 1572 Family F300636
 
171842 Zij woonden in Emmerik.
In de "Rekeningen Rentmeester Richterambt Doetinchem" 1663 pag 15 staat: Brunsfelts toebehorende Juffer van Huen en deszelfde erfgenamen. Mischien wordt haar moeder hiermee bedoeld 
van Hoen tot Medler, Judith (I511750)
 
171843 Zij worden vermeld (Heerlijkheid Uden) 8 Febr. 1541, 20 Febr. 1541 en 3 Febr. 1542. Family F207841
 
171844 zij wordt in 1588 vermeld in een album amicorum van zijn broeder
Reinoud. 
van Brederode, Catharina (I246535)
 
171845 Zij wordt in december 1598 als lidmaat van de kerk te Delft ingeschreven, waar zij woont in het huis de Lely, zij is dan weduwe van Willem Zepas Muys van Holy, Catharina (I647473)
 
171846 Zijdelakenkooper Sautijn, Jan Janszn (I641080)
 
171847 zijdelakenkooper van Driel, Adriaen Dircxz (I646981)
 
171848 zijdelakenkoper; raad, schepen en kameraar (1551-68) van Utrecht; eigenaar van de Cleyne Helm aan de Oudegracht en mede-eigenaar van het naastgelegen huis de Grote Helm. van Haeften, Jan Ottensz. (I177368)
 
171849 Zijdelakenreder te Delft en Rotterdam van Nerven, Abraham Damiaen Gheraert (I636755)
 
171850 Zijdeverver te Delft. Gromme, Guillaume (I8484)
 

      «Prev «1 ... 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 ... 3449» Next»

Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources